Detail předmětu

Podnikatelské minimum

FEKT-XPOMAk. rok: 2016/2017

Předmět se zabývá následujícími čtyřmi problémovými okruhy:
1.Sledování elementárních ekonomických operací v podniku, dopad operací do účetních výkazů (rozvaha, výsledovka). Druhy nákladů (fixní, variabilní), nákladové modely pro hromadnou výrobu.
2.Právní rámec podnikání v ČR, podnikání fyzických a právnických osob dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku, typy právnické osoby podle českého práva.
3.Daňový systém ČR, základní informace o jednotlivých druzích daní (u každé daně je popsán poplatník daně, předmět zdanění a základ daně, aktuální daňové sazby, výpočet výše daně, popis způsobu výběru daně). Zdravotní pojištění a pojištění sociálního zabezpečení.
4.Časová hodnota peněz (úročení a budoucí hodnota, odúročení a současná hodnota budoucích příjmů, výnosnost a vliv faktoru rizika).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Písemným testem se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- Popsat základní pravidla pro sledování ekonomických dějů v podniku.
- Sestavit analyzovat jednoduchý nákladový model pro hromadnou výrobu a homogenní výrobek.
- Popsat jednotlivé kroky nutné při zakládání firem fyzických a právnických osob v ČR.
- Popsat jednotlivé druhy daní v daňovém systému ČR.
- Vypočítat měsíční zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (pracovního poměru) včetně stanovení odvodů zdravotního a sociálního pojištění.
- Sestavit celkový základ daně fyzické osoby z dílčích základů daně, aplikovat pravidla pro snížení daňového základu fyzické osoby a hlavní slevy na dani u daně z příjmů fyzických osob.
- Popsat mechanizmus fungování DPH.
- Popsat mechanizmus fungování spotřebních daní.
- Aplikovat základní pravidla pro stanovení výše daně u ostatních druhů daní (daň z převodu nemovitostí, dědická a darovací, daň z nemovitostí, daň silniční).
- Stanovit současnou hodnotu budoucích peněžních toků.
- Aplikovat pravidla pro práci s časovou hodnotou peněz při posouzení efektivnosti podnikatelského projektu a při stanovení hodnoty podniku.


Na numerických cvičeních se studenti naučí a formou praktického testu se ověřuje schopnost:
- Sestavit analyzovat jednoduchý nákladový model pro hromadnou výrobu a homogenní výrobek.
- Vypočítat měsíční zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (pracovního poměru) včetně stanovení odvodů zdravotního a sociálního pojištění.
- Sestavit celkový základ daně fyzické osoby z dílčích základů daně, aplikovat pravidla pro snížení daňového základu fyzické osoby a hlavní slevy na dani u daně z příjmů fyzických osob.
- Vypočítat DPH v jednoduchých příkladech v ČR.
- Vypočítat výši spotřebních daní u specifických výrobků.
- Aplikovat základní pravidla pro stanovení výše daně u ostatních druhů daní (daň z převodu nemovitostí, dědická a darovací, daň z nemovitostí, daň silniční).
- Stanovit současnou hodnotu budoucích peněžních toků.
- Aplikovat pravidla pro práci s časovou hodnotou peněz při posouzení efektivnosti podnikatelského projektu a při stanovení hodnoty podniku.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl mít základní znalosti na úrovni středoškolského studia, z oblasti matematiky pak znalosti pravidel pro jednoduché a složené úročení a parciálních derivací funkcí více proměnných.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je zakončen zápočtem, není klasifikován.
Účast a aktivita na cvičeních.
Písemný test na závěr semestru.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test na závěr semestru.
Aktivita a účast na cvičeních jako pomocné kritérium.

Osnovy výuky


1. Podnik jako věc hromadná. Majetek podniku a zdroje jeho financování. Zobrazení hospodářské situace podniku, účetní výkazy – rozvaha, výsledovka.
2. Sledování hospodářské činnosti v podniku, vazby mezi účetními výkazy. Zavedení pojmu účet, ideový základ účetnictví, účetní zásady.
3. Druhy nákladů, způsoby jejich určování. Nákladové modely, analýza bodu zvratu.
4. Právní předpisy upravující podnikání v ČR, souvislosti mezi jednotlivými předpisy. Živnostenský zákon. Obchodní zákoník-podnikání, podnik, formy právnických osob.
5. Daňový systém České republiky, druhy daní, daňové techniky.
6. Daň z příjmů fyzických osob, základní schéma zdanění. Daň z příjmů právnických osob.
7. Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení. Pracovněprávní vztahy, odvody a zdaňování zaměstnanců.
8. Daňově uznatelné odpisy dlouhodobého majetku.
9. Daň z přidané hodnoty - základy fungování v ČR a ve vazbě na EU. Princip fungování spotřební daně.
10. Ostatní daně vybírané v ČR. Daň silniční, daň z nemovitostí a daně z převodu vlastnictví.
11. Základy finanční matematiky, časová hodnota peněz.
12. Využití časové hodnoty peněz, hodnota podniku (projektu), metody srovnávání efektivity podnikatelských projektů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty přehledově se základním pohledem na ekonomiku podniku (účetními výkazy), právním rámcem podnikání dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku v ČR, s koncepcí daňového systému v ČR a jednotlivými druhy daní a naučit studenty pracovat s časovou hodnotou peněz.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná, omluvenou neúčast lze nahradit s jinou skupinou. Při delší omluvené neúčasti způsob náhrady dle domluvy s vyučujícím – formou samostatného zpracování tématu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní přednáška, náplň a cíle, aktualizace studijní literatury, organizace výuky.
Právní rámec podnikání v ČR, vztahy veřejnoprávní a soukromoprávní.
Živnostenský zákon, členění živností, podnikání fyzické a právnické osoby,.
Obchodní zákoník-podnikání, podnik, formy právnických osob, podklady pro cvičení. Vztah obchodního a občanského zákoníku.
Daňový systém České republiky, druhy daní, způsoby stanovení výše daně a jejího výběru.
Daň z příjmů fyzických osob, daňové odpisy.
Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení.
Daň z příjmů právnických osob.
Daň z přidané hodnoty - základy fungování v ČR, dovoz, vývoz.
Daň z přidané hodnoty - základy fungování v ČR a ve vazbě na EU. Spotřební daň a princip jejího fungování.
Daň silniční, daň z nemovitostí a daně z převodu vlastnictví.
Zobrazení ekonomických dějů v podniku pomocí účetnictví-základní pojmy.
Základy finanční matematiky, časová hodnota peněz.
Opakování, dotazy.

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení budou sloužit k procvičování látky probrané na přednáškách podle aktuálního právního stavu.
Zpracování podkladů nutných pro založení firmy podle českého práva - případová studie na časovou a věcnou posloupnost kroků.
Jednoduché příklady výpočtu jednotlivých daní.
Výpočet daňových odpisů.
Zobrazení jednoduchých hospodářských operací v účetnictví ve výrobní a obchodní firmě.
Souvislost účetních výkazů.
Příklady na výpočet vedoucí ke zhodnocení investičních příležitostí a určení hodnoty podnikatelského projektu resp. podniku.
Zápočtový test.