Detail předmětu

Soudní inženýrství

ÚSI-2SBSIAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na seznámení s expertní a soudně znaleckou činností, s metodami expertní a soudně znalecké analýzy, s metodami oceňování nemovitého a movitého majetku, metodami stanovování výše škody na hmotném majetku a metodikou zpracování expertního a soudně znaleckého posudku. Součástí předmětu jsou také rizika znalecké činnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Znalost činnosti experta a soudního znalce v technických a ekonomických oblastech

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání zápočtu: účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů.
Zkouška: bude sestávat z písemné a ústní části a bude hodnocena na základě výsledku obou těchto částí. Klasifikace testu (procento chybných odpovědí/stupeň ECTS): 6/A, 12/B, 18/C, 24/D, 30/E

Osnovy výuky

1. Expertní a soudně znalecká činnost
2. Systémové pojetí expertního a soudně znaleckého posudku
3. Systémová analýza děje
4. Matice hypotéz a matice stop, matice odrazu, korespondence poškození
5. Metody a způsoby zajištění stop a jejich dokumentace
6. Metody expertní a soudně znalecké analýzy
7. Analýza děje v čase a prostoru, metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí
8. Metody oceňování hmotného majetku pro účely stanovení výše škody, míry rizika škodného následku a pojistného zajištění
9. Metody oceňování nemovitostí
10. Metody oceňování nemovitostí
11. Metody oceňování movitého majetku
12. Metody stanovení výše škody
13. Metodika zpracování expertního a soudně znaleckého posudku. Rizika znalecké činnosti.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení s expertní a soudně znaleckou činností, s metodami expertní a soudně znalecké analýzy, s metodami oceňování nemovitého a movitého majetku, metodami stanovování výše škody na hmotném majetku a metodikou zpracování expertního a soudně znaleckého posudku. Součástí předmětu jsou také rizika znalecké činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolována je účast na cvičeních.

Doporučená literatura

BRADÁČ, A. a kol.: Úvod do soudního znalecAkademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2004
BRADÁČ A., KREJČÍŘ P., SCHOLZOVÁ, V.: Úřední oceňování majetku. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, vychází při každé aktualizaci prováděcí vyhl. k zákonu č. 151/1997 Sb.
BRADÁČ, A. A KOL.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o., Brno, 1997

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MRzI magisterský navazující

  obor REZ , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RFI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RCH , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RSK , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RSZ , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RIS , 1. ročník, letní semestr, povinný