Detail předmětu

Právní znalosti

ÚSI-2SAPZAk. rok: 2011/2012

Obsahem předmětu je soubor základních právních znalostí, zaměřený především na obecné právní principy a pojmy a základy vybraných právních oborů, jako jsou občanské, obchodní a trestní právo. Součástí výkladu je i popis soudního, rozhodčího a konkursního řízení včetně výkonu rozhodnutí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Studenti rozumí struktuře právního řádu, základním pojmům z oblasti občasnkého, obchodního a trestního práva, zákonům a procesním předpisům. Jsou schopni řešit jednoduché problémy týkající se právní problematiky.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro udělení zápočtu: předložení seminární práce popisující nebo řešící vybranou právní problematiku (např. smlouvu, žalobu apod.). Ústní zkouška spočívající v diskusi nad předloženou prací a doplňujících otázkách.

Osnovy výuky

1. Úvod a vymezení předmětu
2. Právní řád ČR, veřejné právo, soukromé právo, právní pojmosloví
3. Úvod do práva občanského - účastníci obč.pr. vztahů a jejich zastoupení, fyzické a právnické osoby. Věcná práva
4. Občanské právo - odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení.
5. Obchodní právo - obchodní společnosti I. - v.o.s., k.s. a družstvo. s.r.o. a a.s.
6. Závazkové vztahy dle občanského a obchodního zákoníku. Vybrané typy smluv.
7. Pracovní právo - pracovní poměr. práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
8. Soudní a rozhodčí řízení - občanský soudní řád, soudní řád správní, rozhodčí řízení
9. Výkon rozhodnutí dle občanského soudního rádu a dle exekučního řádu.
10. Konkurzní právo - konkurs, úpadce, správce konkursní podstaty, věřitelský orgán a průběh konkursního řízení
11. Trestní právo hmotné - trestný čin a trestní odpovědnost. Vybrané skutkové podstaty.
12. Trestní právo procesní - stádia trestního procesu
13. Právní úprava nehmotných statků.

Učební cíle

Cílem je, aby student získal základní znalosti o právu jako takovém a o právním řádu ČR, a to se zaměřením na právní obory a oblasti, které nejvíce souvisejí se zaměřením studia. Svoji úroveň znalostí prokáže závěrečnou prací - viz Hodnocení studia.

Základní literatura

SPIRIT, M.: Základy práva pro neprávníky. 3. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. ISBN: 978-80-7380-3919
JANKŮ, M. A KOL.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 3. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. ISBN: 978-80-7400-078-2.
ELIÁŠ, K. a kol. OBČANSKÉ PRÁVO PRO KAŽDÉHO. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-013-4.

Doporučená literatura

GALVAS, M.: Pracovní právo : zákon, komentáře, vzory, judikatura. Vyd. 1. Brno : CP Books, 2005. vii, 259 s. (Právo pro denní praxi). + CD. ISBN 8025105571.
WINTEROVÁ A. A KOL.: Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydání doplněné o předpisy evropského práva. Praha : LINDE, 2008. ISBN: 978-80-7201-726-3.
JELÍNEK, J. A KOL. Trestní právo procesní. 1. vyd. Praha : LINDE, 2007. ISBN: 978-80-7201-658-7.
CHMELÍK, J. A KOL. Trestní právo hmotné. 2. vyd. Praha : LINDE, 2009. ISBN: 978-80-7201-785-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MRzI magisterský navazující

  obor REZ , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RFI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RCH , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RSK , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RSZ , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RIS , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor