Detail předmětu

Informační systémy a technologie

ÚSI-2SBISAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Historický vývoj informačních systémů a jejich druhy, datové modelování, funkční modelování, databázové systémy, hardware počítačů, počítačové sítě, informační strategie firmy, strategické řízení informačních systémů, efektivnost informačních systémů, metriky, vývoj informačních systémů, plánování rozvoje informačních systémů, řízení informačních systémů, bezpečnost informačních systémů. Problematika bude zaměřena na rizika. Student bude schopen komplexně identifikovat a kriticky analyzovat rizika, implementovat a vyhodnotit přijatá opatření ve firmách a institucích z pohledu informačních systémů a technologií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní metody strategického řízení v oblasti informačních systémů firmy, včetně základních znalostí z oblastí moderních informačních technologií. Osvojí si základní nezbytné dovednosti potřebné pro vypracování informační strategie, posouzení efektivnosti informačního systému, budou schopni posoudit vhodnými metrikami optimální variantu nového informačního systému a cíleně stanovit Service Level Agreement pro outsourcing v oblasti informačních systémů. Budou umět aktivně budovat bezpečnostní politiku firmy v oblasti informačních systémů a budou schopni aktivně se podílet na realizaci projektů implementace informačních systémů a jejich řízení.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou. Předpokládají se dobré znalosti kancelářského balíku MS Office, základní znalosti v oblasti databázových systémů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k zápočtu:

Zpracování souhrnného projektu k zápočtu. Osnova projektu a struktura cvičení:

1 - výběr firmy a firemní strategie,
2 – definování potřeb firmy v oblasti IS – informační strategie
3 - výběr informačního systému a infrastruktury
4 - zajištění provozu, organizační struktura pro IS, SLA

Každý posluchač vytváří projekt na vlastní fiktivní nebo existující firmě samostatně. Na jednotlivých cvičeních se diskutují příslušné klíčové body projektu. Student si musí připravit své řešení na následující cvičení a prezentovat ho. Pokud není na cvičení připraven, učitel mu odečítá 5 bodů z hodnocení projektu. Za neúčast na cvičení (bez omluvy a náhrady) se odečítá 5 bodů z hodnocení projektu. Projekt musí být odevzdán v zápočtovém týdnu přes e-learning vyučujícímu.
Z projektu student získá maximálně 100 bodů. Boduje se 8 cvičení od třetího týdne semestru. Od bodů získaných z projektu se odečtou případné penalizační body ze cvičení. K zápočtu musí student získat nejméně 50 bodů.
Podle dosažených bodů je vstupní návrh známky k ústní zkoušce:

91-100 bodů - A
81- 90 bodů - B
71- 80 bodů - C
61- 70 bodů - D
51- 60 bodů - E

Tato známka bude upravena při ústní zkoušce podle teoretických znalostí studenta, kvality projektu a schopnosti obhájit svá řešení.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky - ústní.

Osnovy výuky

1. Historický vývoj informačních systémů
2. Druhy informačních systémů
3. Datové modelování
4. Funkční modelování
5. Databázové systémy
6. Architektury databázových systémů
7. Distribuované databáze
8. Datové sklady
9. Hardware a počítačové sítě
10. Informační strategie
11. Strategické řízení informačních systémů
12. Efektivnost informačních systémů, metriky hodnocení
13. Bezpečnostní politika v oblasti informačních systémů

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy nutné pro řízení informačních systémů podniku. K tomu je nutné pochopit trendy vývoje informačních systémů, znát podstatu moderních informačních technologií a pochopit problematiku strategického řízení v oblasti informačních systémů. Dále studenti musí porozumět, jak mohou být informační systémy využity k získání strategické výhody, poznat a osvojit si problematiku efektivnosti informačního systému a jejího měření, umět analyzovat vhodnost nasazení různých druhů informačních systémů ve firmě a také pochopit základní zásady bezpečnostní politiky v oblasti informačních systémů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Základní literatura

KOCH M., ONDRÁK, V.: Informační systémy a technologie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004, ISBN: 80-214-2725-6 (CS)
KOCH,M. a kol. Management informačních systémů. Scriptum. VUT FP 2010. (CS)

Doporučená literatura

MOLNÁR, Z.: Efektivnost informačních systémů, Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, ISBN: 80-247-0087-5 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MRzI magisterský navazující

  obor REZ , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RFI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RCH , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RSK , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RSZ , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RIS , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor