Detail předmětu

Analýza příčin poruch

FSI-GA0Ak. rok: 2011/2012

Kurz "Analýza poruch strojních částí" seznámí studenty v úvodní části se základními mechanismy výrobní a provozní degradace kovových materiálů používaných ve strojírenství. Získané znalosti umožní studentům přesněji určovat mezní stavy, efektivněji využívat materiály a kvalifikovaně stanovit příčiny poruch. Kurs dále seznámí studenty s etodikou určování příčin poruch strojních částí, a to na konkrétních případech převzatých z odborné literatury a z odborné praxe lektora (např. automobilová a letecká technika, zařízení energetická, tlakové nádoby, výrobní stroje apod.)
Nedílnou součástí kursu je i doplnění znalostí o nejčastěji používaných experimentálních technikách (chemické rozbory včetně mikroanalýzy, metalografie, fraktografie).

Výsledky učení předmětu

Daný kurz naučí studenty pohlížet na materiály jako na chemicky a strukturně heterogenní soustavy, jejichž chování je za reálných provozních podmínek ovlivňováno právě těmito heterogenitami. Přednášená metodika hledání příčin poruch strojních částí umožní studentům řešit tuto problematiku ve vazbě mezi heterogenním materiálem-způsoby namáhání a působení vnějšího prostředí

Prerekvizity

Základní znalostí z oboru materiálového inženýrství na úrovni vstupních kurzů bakalářského studia. Detailní znalosti mezních stavů, zejména problematiky zkoušení mechanických vlastností a mechanismů porušování. Všeobecná orientace v problematice pevnostních výpočtů strojních dílů.

Doporučená nebo povinná literatura

1. STRNADEL Bohumil. NAUKA O MATERIÁLU II.Degradační procesy a design konstrukčních materiálů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN978-80-248-1842-9. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Absolutorium kursu je udělováno na podkladě samostatného, předem připraveného vystoupení studenta a na podkladě následné diskuse (referující a jeho kolegové, lektor) na přednesené téma Témata vystoupení si vybírají studenti z poskytnutých hadbooků, sborníků popř.časopisů (angličtina nebo němčina).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem uvedeného kursu je seznámit studenty s problematikou degradací materiálu a s metodikou hodnocení příčin porušení strojních částí na takové úrovni,aby byli schopni řešit uvedenou problematiku samostatně, nebo ve spolupráci se specializovanými pracovišti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení nejsou, jediná forma kontroly je "obhajoba" připravené samostatné práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program M2V-N magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Experimentální metody nejčastěji používané pří analýzách příčin poruch (metalografie - světelná, TEM, fraktografie - makro, mikro včetně REM, lokální mikroanalýza - EDS, WDS, AES).
2. Výrobní degradace kovových materiálů (metalurgie, svařování, tváření, obrábění).
3. Chemická a související strukturní heterogenita kovových materiálů.
4. Příklady provozních degradačních procesů (lokální typy koroze, korozní praskání, vodíkové zkřehnutí, radiační zkřehnutí, opotřebení)
5. Metodika hodnocení příčin porušení strojních části, praktické ukázky
6. Referáty studentů (viz. kap. Hodnocení), praktické ukázky.