Detail předmětu

Základy stavby výrobních strojů

FSI-GZSAk. rok: 2011/2012

Předmět podává základy konstrukce a stavby výrobních strojů zejména obráběcích a tvářecích. Jsou uváděna klasická konstrukční řešení jednotlivých strojních uzlů a celků. Je kladen důraz na aplikaci a využívání nejmodernějších strojních komponent pro jejich konstrukci.

Výsledky učení předmětu

Student získá základní přehled o stavbě výrobních strojů. Umí rozdělit stroj na jednotlivé funkční skupiny. Zná základní postupy analýzy konstrukčních skupin a uzlů a metodiku jejich výpočtu. Orientuje se v současných moderních trendech konstrukce výrobních strojů.

Prerekvizity

Pro studium je nutná znalost z teorie a technologie obrábění, tváření, slévání, svařování, montáží a povrchových úprav. Student musí znát obecné základy stavby výrobních strojů, základní postupy výpočtů částí a mechanizmů strojů, pneumatických systémů, hydraulických systémů a elektrických pohonů. Dále je nutná znalost fyzikálních zákonů, statiky, kinematiky a dynamiky. Znalost pevnostních výpočtů, základy mechanizace a automatizace. Pro cvičení je nutná znalost 3D CAD programu SolidWorks.

Doporučená nebo povinná literatura

RUDOLF, B.;KOPECKÝ, M. a kol. Tvářecí stroje - Základy stavby a využití. 1. vyd. Praha: SNTL, 1985. 612 s. ISBN 04-231-85
JEŘÁBEK, K. Metodika navrhování strojů. 1. vyd. ČVUT: Praha, 1999
BRENÍK, P.; PÍČ, J. Obráběcí stroje - Konstrukce a výpočty. 2. vyd. Praha:SNTL, 1986. 573 s. ISBN 04-235-86
ŽENÍŠEK, J.; JENKUT, M. Výrobní stroje a zařízení, 2. vyd. Praha: SNTL, 1990. 276 s. ISBN 04-222-90

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu je účast ve cvičeních a odevzdaná a odsouhlasená semestrální práce
Zkouší se zvláště z obráběcích a zláště z tvářecích strojů
Hodnotí se počtem bodů.
Na základě celkového počtu bodu se přiřadí hodnocení podle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty se základními konstrukčními uzly výrobních strojů a principy jejich výpočtu. Ukázat na možnosti jejich použití při navrhování, konstrukci a stavbě výrobních strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou doporučené. Cvičení jsou povinná. Účast se kontroluje formou prezenční listiny.
Nahrazení je možné po dohodě s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program M2V-N magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení výrobních strojů
2. Základní technologické charakteristiky
3. Základní technické parametry
4. Přesnost, tuhost, hlučnost
5. Pohony a mechanismy pohonů
6. Hydraulické a pneumatické mechanismy
7. Ložiska, vřetena
8. Převodovky, mazání
9. Hřídele, spojky, brzdy
10. Vedení kruhová, přímočará
11. Rámy strojů
12. Řízení, ovládání, ergonomie
13. Provoz a údržba

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Math Cad - Úvod, základy, proměnné
2. Math Cad - Jednotky, fukce, grafy
3. Math Cad - Soustavy rovnic, symbolické výpočty
4. Math Cad - Programování
5. Výpočet servopohonu
6. Výpočet průhybu vřetene
7. Výpočet svazku pružin pro upínač nástrojů
8. Výpočet optimální vzdálenosti ložisek vřetene
9. Výpočet rámu tvářecího stroje
10. Výpočet pohonu vřetenového lisu
11. Semestrální projekt dle zadání
12. Semestrální projekt dle zadání
13. Odevzdání semestrálního projektu, zápočet