Detail projektu

Analýza dynamických účinků od kolejové dopravy metodou kvadratických časově a frekvenčně invariantních transformací.

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2009

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2007-01-01 - 2009-12-31)

O projektu

Podstata projektu spočívá ve výběru a optimalizaci časově frekvenčních transformací z Cohenovy třídy pro hodnocení měření výzkumného charakteru. Navržené metody a postupy budou testovány při analýze dynamických účinků na vybrané konstrukce železničního (tramvajového) svršku (na z hlediska bezpečnosti provozu a šíření vibrací kritických částech – upevněních kolejnic, výhybkách, mostech) v laboratoři i terénu. Velmi důležitým úkolem projektu bude výběr, testování, případně návrh vhodných jádrových funkcí časově i frekvenčně invariantních transformací k analýze na železničních konstrukcích. Jádrové funkce přitom jednoznačně určují vlastnosti dané transformace a tím také vhodnost použití dané transformace pro konkrétní aplikaci. Předpokládá se tedy, že vybrané jádrové funkce budou optimalizovány pro využití v dané problematice. Pokud to nebude možné, řešitelský kolektiv navrhne tyto funkce nové s požadovanými vlastnostmi. Rozpracování a zobecnění teorie nelineárních časově frekvenčních transformací Cohenovy třídy přispěje k vytvoření nových postupů pro dynamickou analýzu zejména nově vyvíjených železničních konstrukcí. Získané zkušenosti budou zahrnuty do příslušných metodik výzkumných měření a analýz. Součástí výstupu bude realizace příslušného software. Vytvořené programové vybavení bude ověřeno a optimalizováno při měření v laboratoři a v terénu.

Popis anglicky
The fundamental of the project consists in the selection and optimization from time-frequency transforms from Cohen class for evaluation of measurement of research character on railway (tramline) structures. Designed methods and proceedings will be tested by analyses of dynamic consequences to selected structures of railway superstructure (from the point of view of safety of operation and spread of vibratos on critical parts – fastenings of rails, switches) in laboratory and in terrain. Very important task will be the selection, testing and eventually the proposal of pertinent core function for given analyses on railway structures. Core function herewith unambigitiously sets up properties of given transform and as well the suitability of use of given transform for factual application. It is therefore supposed, that selected core functions will be optimized for the use in given problematic. As far it will not be possible, to solution group will propose these functions newly with requested properties. Elaboration and generalization of un-linear frequency transforms of Cohen class will contribute to forming of new proceedings for dynamic analysis, especially of newly developed railway structures. Reached experiences will be included into relevant methods of research measurements and analyses. Part of the performance will be execution of appropriate software. Formed program equipment will be verified and optimized by measurement in the laboratory and in terrain.

Klíčová slova
Časově frekvenční transformace, analýza dynamických účinků, želeniční doprava

Klíčová slova anglicky
Time-frequence transformations, analysis of dynamical effects, rail transport

Označení

GA103/07/0183

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- příjemce (02.04.2007 - nezadáno)

Výsledky

BÍLEK, V.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L. Studium vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání betonu prostřednictvím akustické emise. In 6. konference Technologie betonu, Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. sbornik. Pardubice: CBS, 2007. s. 72-76. ISBN: 978-80-903807-4-5.
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R. Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In RAILWAY ENGINEERING–2009 10th International Conference & Exhibition ABSTRACTS & EXHIBITION SHOW GUIDE. 2009. p. 58-68. ISBN: 0-947644-64-4.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J. Using Fourier Transform to 1/f noise analysis of electric components. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 169-172. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J. Computing signal Envelope by RainFlow Method. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 177-180. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; MARTINEK, J. Hilbert Transform as a Power Tool to Damping Analyse of Impulse Signal (theory). In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 181-184. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MOLL, I.; BAJER, M.; ZVĚŘINA, P. Analysis of Rail Constructions by the Method of Quadratic Time and Frequency Invariant Transformation. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 197-201. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

BÍLKOVÁ, J.; PAZDERA, L.; MARTINEK, J. Following Wave Propagation in concrete at Different Moisture. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 114-116. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Rihaczek transformation. In Computational Civil Engineering 2007. 1. Rumunsko: Academic Society, 2007. p. 246-255. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. The use of time frequency transformations in testing structural elements. In Computational Civil Engineering 2007. 1. Rumunsko: Academic Society, 2007. p. 255-268. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. The use of the bispectrum for analysis dynamic parameters of rail fastening. In Computational Civil Engineering 2007. 1. Rumunsko: Academic Society, 2007. p. 268-275. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; PAZDERA, L. The Analysis of Long Concrete Sleepers in Turnouts in the Railway Bed. In 9th International Conference and Exhibition. 1. London, UK: London, 2007. p. 1-8. ISBN: 94-7644-611-0.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Analýza porušování stavebních konstrukcí a dílců metodou spekter vyšších řádů. In Experiment'07. Brno: CERM, 2007. s. 431-436. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR. 4. Fórum koľajovej dopravy. Bratislava: Spoľočnosť PSKD, 2008. s. 13-1 (13-6 s.)
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 177-182. ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení. In Experiment 07. Sborník. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 371-378. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V. Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In Railway Engineering-2009. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2009. p. 1-11. ISBN: 0-947644-65-2.
Detail

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; SALAJKA, V. Assessment of Railway Track Dynamic Parameters. In Railway Engineering-2009. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2009. p. 1-8. ISBN: 0-947644-65-2.
Detail

SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Under Sleeper Pads Standardization Tests in the Czech Republic. In Railway Engineering-2009. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2009. p. 1-6. ISBN: 0-947644-65-2.
Detail

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R. Použití pružných prvků v konstrukci koleje. In 5. Fórum kol'ajovej dopravy. Bratislava, SK: FO ART, s.r.o. Bratislava, 2009. s. 121-125. ISBN: 978-80-88973-50-8.
Detail

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Analysis of Railway Track Dynamic Parameters. In EVACES 09. Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2009. p. 239-240. ISBN: 978-83-7125-184-9.
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V. Test Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In XII. International scientific conference, Transport structures. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. p. 47-50. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Hodnocení dynamických parametrů koleje. In XII. International scientific conference, Transport structures. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 95-98. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

BARNAT, J.; BAJER, M. VLIV KVALITY KONTAKTU NA ÚNOSNOST LEPENÉ KOTVY NAMÁHANÉ TAHEM. In Sanace a rekonstrukce staveb 2008. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky -WTA CZ, 2008. s. 230-238. ISBN: 978-80-02-01998-5.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MELCHER, J. Analýza vlivu vibrací od silniční dopravy na obytné budovy. Silniční obzor, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 150-153. ISSN: 0322-7154.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Snižování hluku od tramvajových souprav při průjezdu oblouky malých poloměrů. Akustika, 2007, roč. 2007, č. 8, s. 37-52. ISSN: 1801-9064.
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L. Dynamická a akustická analýza pružného upevnění kolejnic bez podkladnic. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 8, s. 231-239. ISSN: 1210-4027.
Detail

SMUTNÝ, J.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VUKUŠIČ, I. Měření dynamického chování kolejového roštu s ocelovými pražci tvaru Y. Nová železniční technika, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 9-16. ISSN: 1210-3942.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Rihaczek transformation. Journal Intersections, 2007, vol. 4, no. 1, p. 5-14. ISSN: 1582-3024.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P. Využití časově frekvenečních metod pro analýzu signálů při nedestruktivním testování. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 167-170. ISSN: 1435-4934.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M. Je možné využítí nelineární časově frekveneční transformace při analýze signálů` nelineární ultrazvukové spektroskopie?. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 171-176. ISSN: 1435-4934.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Snižování hluku u železničních vlakových souprav. Akustika, 2008, roč. 10, č. 2, s. 27-41. ISSN: 1801-9064.
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L. Dynamické působení železniční dopravy na kolejový rošt s pružným upevněním kolejnic při průjezdu obloukem. Silnice a železnice, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 2-10. ISSN: 1801-822X.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V. Study of the Temperature and Acoustic Emission Characteristics of the Concrete Hardening Process with Different Ways of Curing. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, vol. 2009(2), no. 3, p. 134-139. ISSN: 1802-971X.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Assessment and Management of Reduction Environmental Noise European Union. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 165-168. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: S2009_1; Software k hodnocení dynamického namáhání železničního svršku. Ústav železničních konstrukcí a staveb, C239, ftp://147.229.19.208/RIV/Software. URL: ftp://147.229.19.208/Software/S2009_1. (software)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2009_1; Měřící kámen. Z253, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/Funkcni_vzor/FV_2009_1. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: S2009_2; Software pro analýzu časových signálů metodou kvadratických časově frekvenčně invariantních transformací. Ústav železničních konstrukcí a staveb, C239, ftp://147.229.19.208/RIV/Software. URL: ftp://147.229.19.208/Software/S2009_2. (software)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2009_3; Stolice pro měření dynamicko-akustických parametrů železničních kol včetně akustických absorbérů. Sdružená laboratoř FAST, Blok D, Veveří 95, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/Funkcni_vzor/FV_2009_3. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2009_4; Přípravek pro měření dynamických charakteristik železničních upevnění. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/Funkcni_vzor/FV_2009_4. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; PAZDERA, L.: FV_2009_2; Měřící polokoule. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/Funkcni_vzor/FV_2009_2. (funkční vzorek)
Detail