Detail projektu

Výzkum strategického řízení v českých firmách

Období řešení: 01.01.1999 — 31.12.2004

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)

- částečně financující (2000-01-01 - 2004-12-31)

O projektu

Cílem je výzkum strategického řízení organizací v ČR, a formulace návrhů na zlepšení stávajícího stavu v oblastech modelů a organizačních struktur, firemní kultury, zabezpečení rozhodovacích procesů a postupů při formulaci a implementaci strategií.

Popis anglicky
A research in strategic management is proposed with the aim to formulate improvements in areas of models and organisational structures, company's culture, support of decision-making, methodologies for formulation and implementation of strategies appropriate for Czech companies.

Označení

MSM 265100018

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.1999 - 31.12.2004)

Výsledky

REŽŇÁKOVÁ, M.; KŘÍŽOVÁ, Z. Posibilites for External Financing of Company Development. In Business and Economic Development in Central and Eastern Euro. Toruň, Polsko: Nicholas Copernicus University of Torun, 1999. p. 11-22. ISBN: 83-231-110.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Strategické finanční plánováíní a dividendová politika podniku. In Cesty zvyšování konkurenceschopnosti českých průmyslových vý. Zlín: VUT v Brně, FAME, FT, 1999. s. 20-27. ISBN: 80-214-141.
Detail

KEŘKOVSKÝ, M. SH a.s. a company in search of its market options. In Book of case studies. Acta economica. Umea, Švédsko: Handelshodskolan vid Umea Universitet, Umea, 2001. p. 1 ( p.)ISBN: 0349-2230.
Detail

HOFFMANN, P., BARTOŠ, V. Customer Satisfaction and Perceived Value Measurement. In V. International Conference of Doctoral Students. proceedings. Torun: Nicholas Copernicus University in Torun, 2001. p. 143 ( p.)ISBN: 83-231-1327-0.
Detail

DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J. ECONOMIC DRIVERS OF E-COMMERCE. In TRANSFORMATION OF CEEC ECONOMIES TO EU STANDARDS. Brno: University of Trento, 2001. p. 73 ( p.)ISBN: 80-86510-27-1.
Detail

MEZNÍK, I. On Structural Features of Modelling. In Proc. of the Int. Con. New Ideas in Math.Education. New Ideas in Mathematics Education. Palm Cove,Australia: The Mathematics Education into the 21st Century Project, 2001. p. 167 ( p.)
Detail

SOLAŘ, J. A model approach to the implementation of a strategic system of measuring the performance of a company. In Business and economic development in central and eastern Europe:Implications for economic integration into wider Europe. The ninth international conference,sv.1. Brno: VUT Brno,Fakulta podnikatelská, 2001. p. 509-515. ISBN: 80-214-1969-5.
Detail

LUKÁŠOVÁ, R., LAJTKEPOVÁ, E. The Character of Czech Manufacturing Organizations (research results). In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2001. p. 304 ( p.)ISBN: 80-86510-05-0.
Detail

LUKÁŠOVÁ, R. Strategic Aspects of Organizational Culture of Czech Companies. In The economic transfers bertween the PGV and the UE. Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, Galileu - Revista de Economia e Direito, 2001. p. 1 ( p.)ISBN: 0873-495X.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M., ŠEDOVÁ, J. Information Efficiency of Czech Capital Market. In International conference “Ekonomika firiem 2001". Košice: EU Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2001. p. 376 ( p.)ISBN: 80-225-1446-2.
Detail

HOFFMANN, P., BARTOŠ, V. Description and Approaches to Performance Indexes Measuring. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wide Europe. conference proceedings. Brno: Fakulta podnikatelská VUT Brně, 2001. p. 149 ( p.)ISBN: 80-86510-05-0.
Detail

JUROVÁ, M. Informační strategie v řízení logistického řetězce. In Logistické řízení podniku. 1. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství a ČHS při Třineckých železárnách, 2001. s. 64 ( s.)ISBN: 80-238-7644-9.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Ekologické aspekty optimalizace environmentálních technologických procesů s využitím multikriteriálního rozhodování. In 7.mezinárodná vedecká konferencia Quantitative Methods in Economy and Business, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Bratislava 29. a 30. marca 2001. 2001. Bratislava: Bratislava, 2002. s. 504-513. ISBN: 80-225-1382-2.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Ekonomicko-ekologické aspekty technologických procesů. In The Czech economy at the turn of the millennium. Brno: 2001. s. 378-389. ISBN: 80-210-2533-6.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí v průmyslovém podniku. In 3.mezinárodní konference Finančního řízení Ostrava. Ostrava: VŠT Ekonomická fakulta, Ostrava, 2001. s. 210-219.
Detail

HAJKR, J., FORMANOVÁ, G. What is the current situation with Internet use in the Czech companies?. In BUSINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE:IMPLICATIONS FOR ECONOMIC INTEGRATION INTO WIDER EUROPE. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Brno, 2001. p. 125 ( p.)ISBN: 80-86510-05-0.
Detail

JUROVÁ, M. THE VISION OF LOGISTIC STRATEGY FOR THE 21ST CENTURY. In Business and economic Development in central and eastern Europe - originální název mezinárodní konference. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2001. s. 173 ( s.)ISBN: 80-86510-05-0.
Detail

JUROVÁ, M. Postavení učící se organizace v rámci logistického řetězce. In ZNALOSTI 2001. Praha: Laboratoř inteligentních systémů, FIS VŠE Praha, Gerstnerova laboratoř, FEL,ČVUT Praha, 2001. s. 223 ( s.)ISBN: 80-245-0190-2.
Detail

JUROVÁ, M. Logistická strategie v řízení podniku. In LOADO 2001 - název zbornika. Košice: 2001. s. 72 ( s.)ISBN: 80-7099-584-X.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Marketingové strategie v období globalizace, jejich vliv na zákazníka a jeho sociální postavení. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Žilina: Žilinská univerzita, 2001. s. 106 ( s.)ISBN: 80-7100-897-4.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Marketing českých firem z pohledu internacionalizace a globalizace. In 1st International Post-Graduate Conference IMEA 2001. zborník. Pardubice: The University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, 2001. s. 330 ( s.)ISBN: 80-7194-347-9.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Customer Satisfaction from The point of view of Czech Companies. In Zachowania Podmiotów Rynkowych w Polsce a Proces Integracji Europejskiej. Zborník. Katowice: GLORIA Katowice, 2001. s. 321 ( s.)ISBN: 83-912732.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; NEJEZCHLEB, L. Marketing Control in the Context of new Trends coming out from Globalization of Economics. In Business and Economic Development in CEE : Implications for EconomicIntegration into Wider Europe. zborník. Brno: BMF BUT, 2001. s. 382-388 ( s.)ISBN: 80-86510-05-0.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Introduction of environmental management systems in czech enterprises. In 2nd International Conference "Research and development in mechanical industry" RaDMI 2002. Yugoslavia, Vrnjačka Banja: 2nd International Conference "Research and development in mechanical industry" RaDMI 2002, 2002. p. 775-781.
Detail

KUNSTOVÁ, I.; HAJKR, J. eLearning environment based on the business process modeling and eTrium R technology. In In Business and economic development in Central and Eastern Europe:implications for economic integration into wider Europe. Brno: University of Technology, Faculty of Business and Management, 2002. p. 159-164. ISBN: 80-86510-39-5.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Environmentální řízení v podniku. In Sborník referátů z mezinárodní konference. Systémové řízení. Sborník referátů z mezinárodní konference. Brno: Český komitét pro vědecké řízení a Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 227-283. ISBN: 80-210-2831-9.
Detail

KOCMANOVÁ, A. Economic assessment of environmental aspects of enterprises. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference. Žilinská univerzita v Žilině: Žilinská univezita v Žiline, 2002. p. 121-127. ISBN: 80-8070-005-2.
Detail

VIDECKÁ, Z. Využití počítačové simulace v pedagogickém procesu. In Seminář - Witness 2002. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

SOLAŘ, J. A model approach to the implementation of BSC in a production company. In Moderné prístupy k manažerstvu podnikov. STU Bratislava. Trnava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě-Materiálovotechnologická fakulta v Trnavě, 2002. p. 173-179. ISBN: 80-227-1706-1.
Detail

MEZNÍK, I. To some consequences of linearity and concavity of a demand function. In Uplatnění mikroekonomických přístupů v hospodářském životě a ve výuce. Praha: VŠE Praha, 2002. p. 87-91. ISBN: 80-7262-193-9.
Detail

DVOŘÁK, J. Rozvoj elektronického obchodu. In Acta oeconomica N 13. Banská Bystrica: EF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. s. 24 ( s.)ISBN: 80-8055-598-2.
Detail

LUKÁŠOVÁ, R. Organizational Culture Research: Relationship between Organizational Values and Thinking of Managers. In La construction europeene. Modes de développement et partenaires. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. p. 491-499. ISBN: 80-8055-678-4.
Detail

KEŘKOVSKÝ, M. Výzkum strategického řízení českých firem. In Sborník konference s mezinárodní účastí na VŠKE v Brně. VŠKE. Brno: VŠKE Brno, 2002. s. 12 ( s.)
Detail

KEŘKOVSKÝ, M. Pragamatický přístup ke strategické analýze. In Sborník mezinárodní vědecké konference na ESF MU v Brně. ESF MU. Brno: ESP MU v Brně, 2002. s. 12 ( s.)
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Význam role marketingu v podniku a některé aspekty charakterizující pohled českých manažerů. In Možné trendy strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region. Možné trendy strojírenských a elektrotechnických p. Brno: FP VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: XXX.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Total Customer Satisfaction-Suitable Marketing Target for Czech Companies. In Marketing: Theories and Methods 4/2002. Merketing: Theories and Methods 4/2002. Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2002. p. 74 ( p.)ISBN: 9986-19-516-0.
Detail

DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J. Směry ve výchově projektanta elektronického obchodu. In Informační systémy. Sborník příspěvků. MZLU Brno: MZLU Brno, 2002. s. 14 ( s.)ISBN: 80-7302-027-0.
Detail

DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J. Ukázka simulátoru poptávky. In Informatika. Sborník příspěvků. Brno: MZLU Brno, 2002. s. 16 ( s.)ISBN: 80-7302-027-0.
Detail

JUROVÁ, M. Nákupní marketing v logistickém řetězci. In Marketing a obchod na přelomu tisíciletí. Ostrava: Ekonomická fakulta, VŠB - Technická universita Ostrava, 2002. s. 68 ( s.)ISBN: 80-7329-012-X.
Detail

JUROVÁ, M. Strategy of Purchasing Marketing in Logistic Chain. In Globalizacia a jej vplyv na transformujúce sa ekonomiky (pozitíva a negatíva). Žilina: ŽU v Žilina, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, katedra ekonomiky, 2002. p. 111 ( p.)ISBN: 80-8070-005-2.
Detail

MARTINOVIČOVÁ, D. Problematika pojištění finančních rizik na českém pojistném trhu. In Modelování a řízení finančních rizik. Ostrava: vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 160 ( s.)ISBN: 80-248-0129-9.
Detail

MARTINOVIČOVÁ, D. Financial Risks and Their Cover at Czech Insurance Market. In Business and Economic Development in central and Eastern Europe: Implications for economic Integration into Wider Europe. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 325 ( p.)ISBN: 80-86510-39-5.
Detail

GROLIGOVÁ, I., MANDELÍK, P. Czech Economy transformation and the development of basic macroeconomic indicators. In Business and Economic development in Central and Eastern Europe. Brno: VUT Brno, 2002. p. 149 ( p.)ISBN: 80-86510-39-5.
Detail

BARTOŠ, V. Podnikové plánování a Balanced Scorecard. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 28 ( s.)ISBN: 80.
Detail

BARTOŠ, V. Company performance and Information Technology. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. p. 37 ( p.)ISBN: 80.
Detail

SOLAŘ, J. Nové přístupy k měření výkonnosti podniku. In Systémové řízení. MU Brno. Brno: Komitét pro vědecké řízení a Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university v Brně, 2002. s. 437-443. ISBN: 80-210-2831-9.
Detail

BARTOŠ, V. Strategic controlling – indivisible part of a modern enterprise. In Business and economic development in central and eastern Europe – Implications for economic integration into wider Europe. The tenth annual international conference. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2002. p. 27 ( p.)ISBN: 80-86510-39-5.
Detail

DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J. Směry a možnosti projektování elektronického obchodu. In Projektování elektronického obchodu. Sborník z vědecké konference. Brno: VŠ Brno, 2002. s. 39 ( s.)ISBN: 80-903089-8-8.
Detail

DVOŘÁK, J. Krize v informačních systémech. In Krizový management. Sborník konferece s mezinárodní účastí. Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. s. 14 ( s.)ISBN: 80-7194-465-3.
Detail

DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J. Simulátor pro výzkum parametrů poptávky. In Firma a konkurenční prostředí. IS/IT a konkurenceschopnost. Brno: PEV MZLU v Brně, 2002. s. 13 ( s.)ISBN: 80-7302-036-X.
Detail

DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J. Možné cesty využití elektronického obchodu pro rozvoj průmyslu. In Firma a konkurenční prostředí. IS/IT a konkurenceschopnost pdniků. Brno: PEF MZLU v Brně, 2002. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7302-036-X.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Experience and Perspectives of Venture Capital in the Czech Republic. In Acta oeconomica No 12. Economic theory and practise in present time and in the future. Slovenská republika: Ekonomická Fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. p. 98 ( p.)ISBN: 80-8055-597-4.
Detail

SOLAŘ, J. Možnosti a výhody integrovaného zavádění metody Balanced Scorecard,novelizace norem ISO 9000/2000 a modelu EFQM v českých podnicích. In Nové trendy rozvoje průmyslu. VUT Brno-FP. Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2002. s. 167-175. ISBN: 80-214-2382-X.
Detail

JUROVÁ, M. Logistická strategie v síťových organizacích. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. Zbornik prispevkov. Žilina: Žilinská universita Žilina, 2002. s. 134 ( s.)ISBN: 80-7100-951-2.
Detail

JUROVÁ, M. Vztah logistické strategie k systému řízení podniku. In Moderné prístupy k manažérstvu podnikov. Zbornik. Trnava: STU v Bratislave, MTF V Trnave, 2002. s. 102 ( s.)ISBN: 80-227-1706-2.
Detail

JUROVÁ, M. Postavení informační strategie v řízení logistického řetězce. In Systémové řízení. Brno: ČKVŘ a ESF MU v Brně, 2002. s. 201 ( s.)ISBN: 80-210-2831-9.
Detail

JUROVÁ, M., FIŠER, I. Trends in Logistic Concepts in the Transition Economy Czech Republic. In Transition Countries Joining European Union. Opava: Slezká universita v Opavě, 2002. s. 43 ( s.)ISBN: 80-7248-172-X.
Detail

STŘELSKÁ, K. Výzkum služeb zákazníkům v českých firmách. In Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem ČR do EU. Brno: Provozně-ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. s. 150 ( s.)
Detail

JUROVÁ, M. Tržně orientovaná logistická strategie. In Management, Economic and Business in new Europe. Brno: Faculty of Business and Management, 2003. s. 121 ( s.)ISBN: 80-214-2382-X.
Detail

BARTOŠ, V. Balanced Scorecard – nástroj realizace hodnotově orientované strategie. In Firma a konkurenční prostředí 2003. 2003. s. 21 ( s.)
Detail

BARTOŠ, V. Problematika hodnotové orientace Balanced Scorecard. In Management, Economic and Business in new Europe. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003. s. 19 ( s.)ISBN: 80-214-2382-X.
Detail

BARTOŠ, V. Strategic controlling as a successful implement of company managements. In Business Development and European Comunity. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2003. p. 12 ( p.)ISBN: 80-214-2408-7.
Detail

BARTOŠ, V. Balanced Scorecard a problematika hodnotové orientace. In Ekonomika a management 2003 bez hranic. Praha: VŠE Praha, 2003. s. 15 ( s.)ISBN: 80-239-1538-X.
Detail

LUKÁŠOVÁ, R. Relationships between the managers position and age, his perception of employees and corporate management. In Business Development and European Comunity. Brno: Brno University of Technoloy, Faculty of Business and Management, 2003. s. 183 ( s.)ISBN: 80-214-2408-7.
Detail

MEZNÍK, I. Banach Fixed Point Theorem and the Stability of the Market. In Proceedings of the International Conference The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education. Brno: The Mathematics Education into the 21th Century Project, 2003. p. 177 ( p.)ISBN: 83-919465-1-7.
Detail

DVOŘÁK, J. Strategie firmy a elektronický obchod. In Strategické řízení IS/IT sladění IS/IT infrastruktury s podnikovými strategickými cíli. KS BVV a.s Brno: MZLU v Brně, 2003. s. 10 ( s.)ISBN: 80-8675-88-8.
Detail

DVOŘÁK, J. Professional education in the European integration process. In Professional education in the European integration process. Brno: ČADUV Brno, 2003. s. 247 ( s.)ISBN: 80-210-2969-2.
Detail

DVOŘÁK, J.; DVOŘÁK, J. Možnosti elektronického vzdělávání. In Financování celoživotního vzdělávání v podmínkách nového uspořádání státní správy. Brno: ČADUV Brno, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-210-2969-2.
Detail

DVOŘÁK, J.; DVOŘÁK, J. Rozvoj podnikání a elektronický obchod. In Podpora podnikání v regionech ČR a EU. Slavkov u Brna: MU v Brně, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-1492-8.
Detail

DVOŘÁK, J.; DVOŘÁK, J. Informační technologie a optimalizace organizační struktury podniků. In Firma a konkurenční prostředí 2003. MZLU Brno: MZLU Brno, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80.
Detail

DVOŘÁK, J.; DVOŘÁK, J. Rozvoj elektronického obchodu. In Marketing a obchod 2003 PRÍLEŽITOSTI A RIZIKÁ JEDNOTNÉHO EURÓPSKEHO TRHU. Technická univerzita vo Zvolene: Technická univerzita vo Zvolene, 2003. s. 10 ( s.)ISBN: 80-214-2237-8.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M.; ZINECKER, M. APPROACHES TO COMMERCIAL RISK MINIMISATION IN THE PROCESS OF INTERNATIONALISATION OF CZECH COMPANIES. In IV. international conference Economic System of European Union and accession of the Republic of Croatia. Croatia: University of Rijeka, 2003. p. xx ( p.)
Detail

KEŘKOVSKÝ, M.; DRDLA, M. A PRAGMATIC APPROACH TO STRATEGIC ANALYSIS. Ostrava, VŠB TU, 5th International Scientific Conference Horní Bečva, September 3 5, 2003, ISBN 80-248-0405-0. In Sborník konference. 2003. p. 16 ( p.)ISBN: 80-248-040.
Detail

KEŘKOVSKÝ, M.; DRDLA, M. Keřkovský, M. Drdla, M.: A functional approach to IS/IT strategy formulation. Ostrava, VŠB TU, 5th International Scientific Conference Horní Bečva, September 3 5, 2003, ISBN 80-248-0405-0. In Sborník konference. Horní Bečva: VŠB TU Ostrava, 2003. p. 87 ( p.)ISBN: 80-248-040.
Detail

KEŘKOVSKÝ, M. Funkční přístup k formulaci IS/IT strategie. Odborný seminář: Strategické řízení IS/IT sladění IS/IT infrastruktury s podnikovými strategickými cíli konaný jako akce doprovodného programu veletrhu INVEX 2003 dne 8. října 2003 v Brně. In Sborník semináře veletrhu Invex 2003. Brno: B.I.B.S. a.s., 2003. s. 17 ( s.)ISBN: 80-86575-8.
Detail

JUROVÁ, M. Nástroje plánování výroby se zaměřením na environment. In Řízení strojírenských podniků. Beskydy - Ostravice: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 13 ( s.)ISBN: 80-248-0341-0.
Detail

JUROVÁ, M. Pomůže řešit zpětná logistika environmetální politiku?. In Finanční a logistické řízení. Beskydy: VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a metalurgického inženýrství, 2003. s. 350 ( s.)ISBN: 80-239-0860-X.
Detail

SOLAŘ, J. Interní procesy podniku,jejich strukturalizace a měření výkonnosti. In Management, Economic and Business in new Europe. VUT Brno-FP. Brno: VUT Brno,Fakulta podnikatelská, 2003. s. 260-267. ISBN: 80-214-2382-X.
Detail

PUTNOVÁ, A. Etický a sociální audit - význam pro management. In Etika v ekonomickom prostredí II. xx. Banská Bystrica: EF UMB Banská Bystrica, 2003. s. 164 ( s.)ISBN: 80-80557578.
Detail

JUROVÁ, M. Will the logistics spiral of product life cycle help find the solution of relationships to the environment. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the Period of Joining to the European Union. Brno: Brno university of technology, Faculty of Business and Management, 2003. s. 51 ( s.)ISBN: 80-214-2445-1.
Detail

SOLAŘ, J. Výkonnost interních procesů,základ konkurenceschopnosti podniku. In Firma a konkurenční prostředí 2003. MZLU Brno. Brno: MZLU Brno, 2003. s. 231-239. ISBN: 80-7157-695-6.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. OCI-nástroj pro vysvětlení chování podniku ve vztahu k implementaci marketingové koncepce zaměřené na spokojenost zákazníka. In New Trends of the Development of Industry. 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Technická 2, 2003. s. 1-8. ISBN: 80-214-2518-0.
Detail

PUTNOVÁ, A. The Czech Republic on the Way to EU - A Study on the Evolution of Business Ethics. In Implementation of Changes in Values, Strategy and Policy. 2003. p. xxx ( p.)
Detail

PUTNOVÁ, A. Etika v podnikání. In III.celostátní konfernce o etice v podnikání. Praha - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR: MAG Consulting, s.r.o., 2003. s. 22 ( s.)
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Barriers of the entrance of the Czech SMEs to the international markets. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. ŽU, Žilina, Slovensko: Žilina-EDIS-ŽU, 2003. p. 308 ( p.)ISBN: 80-8070-134-2.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Value Based Management in the Practice of Czech Companies. In Proceeding of international academic workshop: Research in Business: new trends for a new Europe. Seville: La Universidad de Sevilla, 2003. p. xx ( p.)ISBN: 84-688-8441-3.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M.; NÝVLTOVÁ, R. Czech Capital Market as Part of Unified European Financial Market. In Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia. Opatija, Chorvatsko: University of Rijeka, University of Ljubljana, Universita Degli Studi Di Triste, 2003. p. xx ( p.)ISBN: 961-240-004-0.
Detail

MEZNÍK, I. On strict monotonicity of the price elasticity. In Proceedings of the 4th Annual International Conference on Statistics, Mathematics and Related Fields. Honolulu: Hawaii University, 2005. p. 614-621. ISBN: 1550-3747.
Detail

Chalupský, V. The role of market orientation in contemporary managament. In Management, economics and business development in the new european conditions. Brno: 2004. p. 25 ( p.)ISBN: 80-214-2661-6.
Detail

BARTOŠ, V.; STAŇKOVÁ, M. Koncepce hodnotově orientovaného vedení podniku. In MendelNet 2004. Brno, Czech Republic: MZLU Brno, 2004. s. 95 ( s.)ISBN: 80-7302-088-2.
Detail

Jelének, P., Dvořák, J., Dvořák, J. Bezpečnost modelu elektronického obchodu pro malou firmu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: VUT v Brně, FP, 2004. s. 25 ( s.)ISBN: 80-214-2787-6.
Detail

Bartoš, V. Bariéry a omezení efektivnosti implementace BSC do systémů řízení podniků. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. Žilina, Slovenská republika: Žilinská univerzita v Žiline, 2004. s. 17 ( s.)ISBN: 80-8070-208-X.
Detail

Dvořák, J., Dvořák, J. Rizika elektronických nákupních aukcí. In Předcházení rizikům a strategické chování podniků po vstupu ČR do EU. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 27 ( s.)ISBN: 80-214-2653-5.
Detail

Bartoš, V. Integrace procesů plánování a sestavování rozpočtu do Balanced Scorecard. In Moderné prístupy k manažmentu podniku. Bratislava, Slovenská republika: FCHPT STU, 2004. s. 41 ( s.)ISBN: 80-969189-0-7.
Detail

Kalouda, F. Modifications of Financial Structure and Maximization its Information Content. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

Bartoš, V. Integrace procesů plánování a sestavování rozpočtu do Balanced Scorecard. In Moderné prístupy k manažmentu podniku. Bratislava: FCHPT STU, 2004. s. 41 ( s.)ISBN: 80-969189-0-7.
Detail

Jelének, P., Dvořák, J., Dvořák, J. Elektronické platební instrumenty pro ekonomický model elektronického obchodu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: VUT v Brně, FP, 2004. s. 30 ( s.)ISBN: 80-214-2787-6.
Detail

Bartoš, V. Balanced Scorecard a nákladový management – předpoklad úspěšnosti v náročném konkurenčním prostředí. In Globalizácia a jej sociálno – ekonomické dosledky ´04. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2004. s. 24 ( s.)ISBN: 80-8070-310-8.
Detail

JUROVÁ, M.; FIŠER, I. How logistics networks increase customer value. In Business and economic development in central and eastern Europe. Brno: Brno university of technology, Faculty of Business and Management, 2004. s. 16 ( s.)ISBN: 80-214-2717-5.
Detail

Jurová, M. Customer value and logistics networks. In Zborník abstraktov CO-MAT-TECH 2004, 12.International Scientific Conference. Trnava: Slovak University of Technology Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology, 2004. p. 87 ( p.)ISBN: 80-227-2121-2.
Detail

Bartoš, V. Návrh modelu postupu implementace Balanced Scorecard v českých podnicích. In New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. s. 6 ( s.)ISBN: 80-214-2753-1.
Detail

Zich, R. Hodnocení změn v management malých a středních firem vyvolaných procesem internacionalizace. In New Trends for a New Europe: Research for Enterpreneurship. Brno: BUT, Faculty of Business and Management, 2004. s. 30 ( s.)ISBN: 80-214-2753-1.
Detail

Režňáková, M. Financování investičních projektů veřejného zájmu. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické důsledky 2004. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2004. s. 118 ( s.)ISBN: 80-8070-311-6.
Detail

Mezník, I. The Concept of Elasticity in Teaching and Applications of Engineering Mathematics. In Proceedings of 12th SEFI Maths Working Group Seminar. Prague: Vydavatelství ČVUT, Prague, 2004. p. 101 ( p.)ISBN: 2-87352-048-5.
Detail

JUROVÁ, M.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J. Výzkum strategických přístupů v logistických řetězcích. In New trends for new Europe. Brno: Brno University of technology, Faculty of business and management, 2004. s. 8 ( s.)ISBN: 80-214-2753-1.
Detail

NÝVLTOVÁ, R. České nadnárodní podniky a jejich zahraniční investice. In Juniorstav 2004. 6. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 309 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

Jurová, M. Strategie krizového řízení firmy. In Krizový management. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004. s. 227 ( s.)ISBN: 80-85960-71-0.
Detail

Režňáková, M. Co je obsahem finanční strategie podniku. In New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship. Brno: FBM BUT Brno, 2004. s. 12 ( s.)ISBN: 80-214-2753-1.
Detail

NÝVLTOVÁ, R. Náklady vlastního kapitálu a tržní cena akciových opcí. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. II. medzinárodná vedecká konferencia. Zborník príspekov. Žilina: Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2004. s. 236 ( s.)ISBN: 80-8070-208-X.
Detail

Lukášová, R., Šimberová, I. Organisational Values as an Indicator of Customer Focused Organisational Culture. In Business and Ecoomic Development in Central and Eastern Europe. Brno: 2004. p. 6 ( p.)ISBN: 80-214-2717-5.
Detail

SOLAŘ, J. Interní procesy podniku,jejich strukturalizace a měření výkonnosti. In New Trends for a New Europe:Research for Development. VUT Brno-FP. Brno: VUT Brno-Fakulta podnikatelská, 2004. s. 145-159. ISBN: 80-214-2753-1.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; NEJEZCHLEB, L. Globalizace a integrace. In New Trends for a New Europe:Research for Entrepreneurship. Brno: Brno University of Technology, Business and Management Faculty, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2753-1.
Detail

Lukášová, R. a kol. Firemní kultura českých výrobních firem: vnímání vybraných aspektů vnitřního a vnějšího prostředí. In New Trends a New europe: Research for Entrepreneurship. Brno: Brno University of Technology, Business and Management Faculty, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2753-1.
Detail

BARTOŠ, V.; HOBZOVÁ, L. Základní přístupy k měření výkonnosti podniku. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Zlín, 2005. s. 24-24. ISBN: 80-7318-288-2.
Detail

ZINECKER, M. Podpůrné prostředky komunikace na trhu rizikového kapitálu. In sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 173-182. ISBN: 80-210-2897-1.
Detail

ZINECKER, M. Rückgang der Bankkredite an tschechische Untenehmen - Credit Crunch, Credit Rationierung oder Folge der Finanzkrise 1997?. In Dresden: Technische Universität Dresden, 2004. s. 1-19.
Detail

KONEČNÝ, M. Ke strategickému řízení v podniku. (Mezinárodní konference.). In "Systémové rízení" (Sborník referátu z mezinárodní konference 12. a 13. 6. 2002 v Brne). 1. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2002. s. 284-288. ISBN: 80-210-2831-9.
Detail

SVIRÁK, P. Aspects of VAT for new EU members. In Brno: MZLU, 2004. s. 57-65.
Detail

NEJEZCHLEB, L., ŠIMBEROVÁ, I. Influence of “GLOBALIZATION” on changes in the companies´strategies. Ekonomika ir vadyba, 2001, vol. 2001, no. 2, p. 5-14 ( p.)ISSN: 1392-8732.
Detail

JUROVÁ, M. Efektivnost dodavatelských řetězců a její podpora. Logistika, 2001, roč. 7, č. 11, s. 23 - 24 ( s.)ISSN: 1211-0957.
Detail

JUROVÁ, M. Strategie Supply chain managementu. Logistika, 2002, roč. VIII, č. 10, s. 30-31. ISSN: 1211-0957.
Detail

LUKÁŠOVÁ, R. Culture organisationnelle des enterprises industrielles tcheques. RIV03 FP, 2002, roč. 29, č. 2, s. 38 - 68 ( s.)ISSN: 1242-8108.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M., ŠEDOVÁ, J. Je český kapitálový trh alternativou financování podnikové sféry?. RIV03 - z FP, 2002, roč. XI., č. 112, s. 2-6. ISSN: 1211-1120.
Detail

PUTNOVÁ, A. Poznámky k výuce podnikatelské etiky na vysokých školách. Aula, 2003, č. 2/2003, s. 21 ( s.)ISSN: 1210-6658.
Detail

PUTNOVÁ, A. Vlci proti beránkům nebo partneři? Drobné podnikání a jeho pozice z hlediska podnikatelské etiky. Vědecký sborník, 2003, č. 8, s. 106 ( s.)ISSN: 0572-3043.
Detail

POMAZAL, R.; LANDA, M.; MAREK, K.; NEDOROST, L.; SCHELLE, K. Úpadek firmy, příčiny a prevence. In Konkurz a vyrovnání. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. s. 13-40. ISBN: 80-86432-42-4.
Detail

KONEČNÝ, M. New methods of strategic management. (International Scientific Conference.). In New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship. Strategic management in the Czech companies. Brno: VUT Brno, Faculty of Business and Management., 2004. ISBN: 80-214-2753-1.
Detail

KONEČNÝ, M. Orientation of research and development controlling (International Scientific Conference.). In Management, economics and business development in the new european conditions. Brno: FP VUT v Brně, 2004. ISBN: 80-214-2661-6.
Detail

KONEČNÝ, M. Criteria of effectiveness of entrepreneurial project. (International Scientific Conference.). In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the Period of Joining to the European Union. Brno: VUT v Brně, 2003. p. 67 ( p.)ISBN: 80-214-2445-1.
Detail

KONEČNÝ, M. For the strategic management of a company. (International Scientific Conference.). In Systémové řízení (Sborník referátů z mezinárodní konference 12. a 13. 6. 2002 v Brně). 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. p. 284 ( p.)ISBN: 80-210-2831-9.
Detail

KONEČNÝ, M. Nástroje strategického řízení zaměřeného na hodnotu podniku. (Mezinárodní kolokvium.). In Kolokvium. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava., 2002. s. 118 ( s.)ISBN: 80-248-0188-4.
Detail

KONEČNÝ, M. Problems of selected Companies which formed the "Shareholder Value". (International Scientific Conference.). In Sborník referátů z mezinárodní konference Finanční řízení podniku. 1. Ostrava: Ostrava, VŠB-TU, 2001. ISBN: 80-7078-889-5.
Detail

KONEČNÝ, M. Necessity of formulation of relations between cause and consequence within the creation and implementation of strategies. (International Scientific Conference.). In Business and Economic Development in Central and Eastem Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. 1. Brno: Novotný, 2001. ISBN: 80-86510-05-0.
Detail

KONEČNÝ, M. Growth of the importance of co-operation in the strategic company networks. (International Scientific Conference.) Růst významu kooperace ve strategických podnikových sítích. In Small and medium firm management wirh computer support. 1. Brno: Novotný, 2001. ISBN: 80-86510-11-5.
Detail

KONEČNÝ, M. Průběžná zpráva o řešení dílčího úkolu "Výzkum modelů strategického řízení vhodných do našich podmínek" v roce 2001. 1. Brno: Institucionální výzkumný záměr, 2001.
Detail

DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J. Výzkum strategického řízení v českých firmách. Výzkumná zpráva. Brno: Institucionální výzkum, 2001.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M., ŠEDOVÁ, J., KONEČNÝ, M., ZINECKER, M. Finanční strategie podniku. Průběžná zpráva o řešení dílčího výzkumného úkolu. --. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2001. ISBN: -.
Detail

CHALUPSKÝ, V., HOFFMANN, P., STŘELSKÁ, K. Marketingový audit jako prostředek budování konkurenční výhody. Marketingový audit jako prostředek budování konkurenční výhody. 19. Brno: a, 2001. ISBN: 123456.
Detail

KEŘKOVSKÝ, M. Výzkum strategického řízení výroby našich firem. Výzkum strategického řízení v českých firmách. FP VUT v Brně. Brno: FP VUT v Brně, 2002.
Detail

KEŘKOVSKÝ, M. Výzkum strategického řízení oblasti IS/IT našich firem. Výzkum strategického řízení v českých firmách. FP VUT v Brně. Brno: FP VUT v Brně, 2002.
Detail

KONEČNÝ, M. Integrovaný systém zaměření controllingu výzkumu a vývoje. Brno: VUT v Brně, 2003.
Detail

ZINECKER, M. Jak získat rizikový kapitál. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 1-8.
Detail

ZINECKER, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. Strategie financování vstupu na mezinárodní trhy. Výzkumná zpráva. 5. 2003. s. 1-27.
Detail

KONEČNÝ, M. Finanční cíle a finanční strategie. Brno: 2000. s. 1 ( s.)
Detail

KONEČNÝ, M. Základy strategického controllingu. 2000.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management. Studijní opory pro kombinované studium. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002. s. 1-184. ISBN: 80-214-1968-7.
Detail

KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby. CHBeck Pro praxi. CHBeck Pro praxi. Praha: C.H.Beck, 2001. 113 s. ISBN: 80-7179-471-6.
Detail

KONEČNÝ, M., HRADECKÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. Praha: Prospektrum, 2003. 153 s. ISBN: 80-7175-119-7.
Detail

KONEČNÝ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. Controlling. (2. reed.). NEU. NEU. Brno: Novotný, 2003. 143 s. ISBN: 80-214-2456-7.
Detail

KEŘKOVSKÝ, M.; DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací - teorie pro praxi. 2003. 180 s. ISBN: 80-7179.
Detail

KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení – teorie pro praxi. Teorie pro praxi. Teorie pro praxi. Praha: C.H.Beck, Praha, 2002. 172 s. ISBN: 80-7179-57.
Detail

LUKÁŠOVÁ, R.; LAJTKEPOVÁ, E. Role firemní kultury ve vztahu ke strategickému řízení českých firem. 1. Brno: Fakulta podnikatelská VUT v Brně, 2004. ISBN: 80-214-2753-1.
Detail

JUROVÁ, M., KOCMANOVÁ, A., ŠUNKA, J. Výzkum strategického řízení v českých firmách. Výzkum strategického řízení v českých firmách. IVZ. Brno: MŠMT ČR, 2001.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Marketingová koncepce a její uplatňování v podniku se zřetelem na průmyslový trh. Možné trendy strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region. Možné trendy strojírenských a elektrotechnických p. Brno: FP VUT v Brně, 2002. ISBN: 80-214-2518-0.
Detail

ZINECKER, M. Strategie financování vstupu podniku na mezinárodní trhy. 2003.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M.; ŠEDOVÁ, J. Analyses of Efficiency of the Czech Capital Market. Business and Econiomic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2001. p. 471-481. ISBN: 80-86510-05-0.
Detail

REŽŇÁKOVÁ, M.; KONEČNÝ, M.; MARTINOVIČOVÁ, D. Umíte hospodařit se svými penězi ve firmě?. Umíte hospodařit se svými penězi ve firmě?. 1. Brno: PC DIR, 1999. s. 1-118. ISBN: 80-214-1293-3.
Detail

MEZNÍK, I.: Proceedings of the 4th Annual International Conference on Statistics, Mathematics and Related Fields. Honolulu (09.01.2005)
Detail