studijní program

Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie

Fakulta: FASTZkratka: NPC-SIMAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0732A260027

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

1.5 let

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Stavební materiály, mechanika a vlastnosti partikulárních hmot 100

Cíle studia

Členění třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Stavební materiály a technologie na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
V průběhu studia získá student prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín z oblasti stavebně materiálového inženýrství. První semestr je zaměřen na prohloubení znalostí v předmětech profilujících základu studijního programu a získání nových teoretických vědomostí, které jsou nutným předpokladem pro další rozvoj jeho odborných znalostí a schopností požadovaných na úrovni stavebního inženýra. V navazujících semestrech jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské předměty programu, v nichž student nabude podrobnější poznatky o nových přístupech k řešení stavebně materiálové problematiky. Významný zřetel je brán i na výuku předmětů ekonomického a ekologického zaměření.
V posledních dvou semestrech studia je v rámci povinně volitelných předmětů programu nabízena možnost užší specializace, např. v návaznosti na zvolené téma diplomové práce a tyto předměty rozšiřují odbornost studenta.
Cílem studia je vychovat odborníky schopné okamžitého kvalifikovaného uplatnění v oblasti stavebně materiálového inženýrství. Uplatnění je v širokých oblastech technologie výroby všech druhů stavebních materiálů, jako manager jakosti a environmentu stavební firmy, jako technická podpora marketingu, dále jsou to obchodní firmy zabývající se prodejem stavebních hmot a dílců, stavební úřady, inženýrská činnost, investorská činnost, legislativa, vývojové a vědecko-výzkumné ústavy, vzdělávací činnost, podnikatel ve výrobě a distribuci stavebních hmot.
Na základě úspěšného vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ před jménem).

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie získá v průběhu tří semestrálního studia vysoce specializované teoretické i odborné znalosti a prohloubené vědomosti ze stavebního inženýrství zaměřeného na stavební materiály a technologie. Doplní si znalost cizího jazyka v oblasti své odbornosti a znalosti právních předpisů. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen úspěšně se uplatnit ve vedoucích inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů v oblasti stavebně materiálového inženýrství.
Zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňuje absolventovi programu Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie tvůrčí inženýrské řešení problematiky týkající se: návrhu stavebních hmot, jejich vývoje, inovací, standardních i nových progresivních technologií výroby, testování a verifikace jejich vlastností; optimálního uplatnění stavebních materiálů v konstrukcích staveb; metod sledování trvanlivosti; stavebně technického průzkumu a diagnostických metod; návrhu sanačních postupů až po otázky spojené s recyklací materiálů po ukončení jejich životnosti. Absolvent je teoreticky a v rámci laboratorní výuky i prakticky připravován jednak pro řízení výroby maltovin, keramiky, betonu, dílců a ostatních stavebních hmot, postupy a analýzy zde využívané, ale i na uplatnění znalostí o vlastnostech materiálů při realizacích a rekonstrukcích staveb – je odborně vybaven a schopen řešit optimalizaci výběru vhodných materiálů či jejich skladeb zohledňující společenské potřeby, provozní požadavky, rizika, ekonomické dopady a vlivy na životní prostředí. Získá znalosti o ekonomických a ekologických aspektech technologie výroby, managementu i marketingu. Důraz je kladen na výzkum a spolupráci s praxí v oblasti nových progresivních hmot a technologií, využívání druhotných surovin jako alternativních surovinových zdrojů přispívajících k rozvoji environmentálně šetrnějších technologií a zároveň přispívající ke snižování vstupních i výrobních nákladů. V průběhu studia si upevní odborný rozhled díky tuzemským a zahraničním exkurzím a poznáním nejmodernějších technologií v oblasti výroby i výstavby. Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit složité stavebně-technické a manažerské problémy v průmyslu stavebních hmot či jejich aplikaci na stavbách různého charakteru a je připraven na svoje inženýrské působení v praxi.
V rámci kompetencí je jeho uplatnění v širokých oblastech technologie výroby všech druhů stavebních materiálů, jako manager jakosti či environmentu stavební firmy, je schopen řídit náročné odborné technické činnosti a nést odpovědnost za jejich kvalitu a za odborné řízení jednotlivců i skupin. Svoje uplatnění může najít také v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem pro eventuální působení v zahraničí. Po splnění délky praxe a zákonných podmínek se může u ČKAIT autorizovat jako stavební inženýr ve specializaci Zkoušení a diagnostika staveb, Energetické auditorství nebo oboru Technologická zařízení staveb. Absolvent magisterského studijního programu má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu, který vede k získání akademického titulu doktor.

Charakteristika profesí

Zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňuje absolventovi studijního programu Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie tvůrčí inženýrské řešení problematiky týkající se: návrhu stavebních hmot, jejich vývoje, inovací, standardních i nových progresivních technologií výroby, testování a verifikace jejich vlastností; optimálního uplatnění stavebních materiálů v konstrukcích staveb; metod sledování trvanlivosti; stavebně technického průzkumu a diagnostických metod; návrhu sanačních postupů až po otázky spojené s recyklací materiálů po ukončení jejich životnosti. Absolvent je teoreticky a v rámci absolvované laboratorní výuky i prakticky připraven jednak pro řízení výroby maltovin, keramiky, betonu, dílců a ostatních stavebních hmot, postupy a analýzy zde využívané, ale i na uplatnění znalostí o vlastnostech materiálů při realizacích a rekonstrukcích staveb – je odborně vybaven a schopen řešit optimalizaci výběru vhodných materiálů či jejich skladeb zohledňující společenské potřeby, provozní požadavky, rizika, ekonomické dopady a vlivy na životní prostředí.
Uplatnění absolventů programu Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie je v širokých oblastech technologie výroby všech druhů stavebních materiálů, jako manager jakosti či environmentu stavební firmy, je schopen řídit náročné odborné technické činnosti a nést odpovědnost za jejich kvalitu a za odborné řízení jednotlivců i skupin. Absolvent má dobré předpoklady také k uplatnění v akademické sféře i v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem pro eventuální působení v zahraničí. Po splnění délky praxe a zákonných podmínek se může u ČKAIT autorizovat jako stavební inženýr ve specializaci Zkoušení a diagnostika staveb, Energetické auditorství nebo oboru Technologická zařízení staveb.
Dlouhodobá uplatnitelnost absolventů stávajícího magisterského studijního programu v praxi v oblasti stavebně materiálového inženýrství (bez pokračujících ve studiu) je dle interních statistik 95–100 % do půl roku od ukončení studia. Obecná uplatnitelnost v praxi je prakticky 100 % a je podporována také ze strany FAST VUT formou společných setkání studentů posledního ročníku s budoucími zaměstnavateli, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Lze předpokládat, že uplatnitelnost absolventů navrženého studijního programu Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie bude obdobná.
Absolvent magisterského studijního programu má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu, který vede k získání akademického titulu doktor.

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (90 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku, která se skládá z těchto částí:
- obhajoby diplomové práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje tři tematické okruhy.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrolu studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, diplomovou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní plán obsahuje:
- 1 teoretický předmět profilujícího základu studijního programu,
- 14 předmětů profilujícího základu studijního programu,
- 3 skupiny povinně volitelných předmětů typu A,
- 3 skupiny povinně volitelných předmětů typu B,
- a volitelné předměty.
Uvedené předměty odpovídají cílům studia a oblasti vzdělávání Stavebnictví, tematickému okruhu Stavební materiály.
Výuka je organizována podle týdenních rozvrhů a převážná část výuky je organizována formou:
- přednášek v audiovizuálních přednáškových místnostech vybavených moderní technikou tak, aby výuka probíhala v souladu s aktuálními metodami výuky,
- cvičení zejména v plně moderně vybavených specializovaných laboratořích a v počítačových učebnách vybavených potřebnými programy,
- odborných tuzemských i zahraničních exkurzí atd.,
které se konají podle pravidelného, týdenního rozvrhu a během nichž má student možnost přímo získávat nové poznatky. Předmět je zakončen udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky, vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.
Současně si student může v rámci volitelných předmětů zvolit technickou angličtinu či jiný jazyk zajišťovaný Fakultou stavební VUT (Ústavem společenských věd), v případě že jeho jazyková úroveň v anglickém jazyce je vyšší než B1.
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditový systém kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů – European Credit Transfer System (ECTS). V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student získal v daném úseku studia počet kreditů v předepsané struktuře stanovené studijním plánem studijního programu, a zda úspěšně ukončil opakované předměty, jejichž absolvování je pro daný studijní program povinné. Minimální počet získaných kreditů nutných pro pokračování ve studiu je minimálně 30 kreditů pro postup do dalšího ročníku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Navazující studijní program Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství se specializací Stavební materiály a technologie a podobně zaměřených programů.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NJA027Aplikovaný softwarecs2PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
NVA030Ekonomika stavebního průmyslucs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NJA028-AKompozitní materiályen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NJA029Maltoviny 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NAA021Matematika 5 (M)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NJA030Plastické látkycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NJA031Technologie betonu 3cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BYA002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
NJA032Organizace a řízení závodůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NJA033Sklářstvícs2PovinnýklP - 26ano
NJA034Technologie sanacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NJA035Trvanlivost stavebních materiálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NJB036Inženýrství technologických procesůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265721ano
NJB037Oceňování nemovitostícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265721ano
NWB030Teorie měření a regulacecs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265721ano
NVB031Financovánícs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265722ano
NVB032Účetnictvícs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265722ano
NZB013Prezentační dovednostics2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135723ano
NZB014Psychologie ve firemní praxics, en2Povinně volitelnýP - 265723ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NJA038Diplomový seminář (M)cs5PovinnýklS - 26ano
NJA039Ekologie ve stavebnictvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NJA040Laboratorní zkoušení stavebních hmot a dílcůcs2PovinnýC1 - 26ano
NJA041Optimalizace užití stavebních látekcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NJB042Teoretické základy speciálních stavebních hmotcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265725ano
NIB012Základy managementu a metrologie ve stavebnictvícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265725ano
NBB008Aplikovaná fyzika (M)cs4Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135726ano
NWB031Speciální stroje a zařízenícs4Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135726ano
NDB026Teorie spolehlivosti stavebních materiálů cs4Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135726ano
NVB033Ekonomika investic cs4Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135727ano
NVB034Marketing a management cs4Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135727ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5721 1 NJB036, NJB037, NWB030
5722 1 NVB031, NVB032
5723 1 NZB013, NZB014
5725 1 NJB042, NIB012
5726 1 NBB008, NWB031, NDB026
5727 1 NVB033, NVB034