Detail předmětu

Organizace a řízení závodů

FAST-NJA032Ak. rok: 2023/2024

Systémové rozdělení rozhodujících průmyslových technologií a závodů výroby stavebních hmot. Organizační struktury a hlavní výrobní činnosti v závodech stavebního průmyslu. Pomocné činnosti v závodě, zásobování energiemi a materiály, skladové hospodářství, logistika.
Zásady organizace práce, pracovní zátěž, bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana, ochrana informací.
Metody racionalizace výroby, technologické inovace. Efektivnost normativních a technologických inovací. Základy automatického řízení rozhodujících technologických procesů výroby stavebních hmot.
Stabilita technologických procesů, možnosti aplikace statistických metod, analýzy poruch, prevence, kontrolní činnosti. Integrované systémy řízení, možnosti uplatnění v podmínkách stavebnictví. Manažerské nástroje a komunikace.
Technické požadavky a odpovědnost výrobců na výrobky, organizační a legislativní zabezpečení. Systém komplexního zabezpečení kvality technologických procesů. Provozní zvláštnosti výroby stavebních hmot, ekologicky orientované řízení.
Výstavba nového závodu, legislativa schvalování, projekce, podmínky uvedení do provozu. Postavení závodů stavebního průmyslu z hlediska legislativních požadavků EU.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, systémové znalosti technologických procesů výroby maltovin, keramiky a betonu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání základní orientace v organizačním uspořádání a funkční struktuře závodů a podniků výroby stavebních materiálů, včetně hlediska postavení a uplatnění absolventa technologického oboru SMI. Pochopení významu progresivních metod managementu, včetně podpory technologických a výrobkových inovací, i problematiky modernizace a výstavby závodů. Získání legislativního povědomí o souvislostech technických požadavků na výrobky, odpovědnosti výrobců a významu stavebnictví jako trvalého zákazníka. Vědomí existence a významu managementů jakosti, environmentu a bezpečnosti v závodech.
Student zvládne cíl předmětu získáním základní orientace v organizačním uspořádání a funkční struktuře závodů a podniků výroby stavebních materiálů, pochopením významu progresivních metod managementu, včetně podpory technologických a výrobkových inovací, i problematiky modernizace a výstavby závodů, získáním legislativního povědomí o souvislostech technických požadavků na výrobky, o významu managementů jakosti, environmentu a bezpečnosti v závodech.

Základní literatura

KULÍSEK, Karel  Organizace a řízení závodů. FAST, VUT v Brně, studijní opora, 2007.

(CS)

TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0.

(CS)

Doporučená literatura

BENDER, P., U. Niterný leadership. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-069-3.

(EN)

DĚDINA, J., CEJTHAMR, V. Management a organizační chování. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1300-4.

(CS)

COVEY, R. S. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-156-0.

(CS)

COVEY, R. S. The 7 Habits of Highly Effective People. New York: Free Press, 2004. ISBN 978-80-7261-156-0.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Systémové rozdělení rozhodujících průmyslových technologií a závodů výroby stavebních hmot, jejich hospodářský význam a postavení ve stavebnictví. 2. Organizační struktury a hlavní výrobní činnosti v závodech stavebního průmyslu. 3. Pomocné činnosti v závodě, zásobování energiemi a materiály, skladové hospodářství, logistika. 4. Funkce spojené s řízením, pracovní zátěž, bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana, ochrana informací. 5. Manažerský systém. Osobní management (síla paradigmatu, role návyků). 6. Manažerské nástroje a komunikace (cíle SMART, organizování, motivování, hodnocení, konkurenceschopnost, „zdravý rozum“). 7. Rozvoj Leadership (Bender, Bennis, Covey). 8. Marketing v závodech stavebního průmyslu (marketingový mix, marketingový výzkum, marketingová strategie). 9. Metody racionalizace výroby, technologické inovace. Efektivnost normativních a technologických inovací. 10. Základy a význam automatického řízení rozhodujících technologických procesů výroby stavebních hmot. Stabilita technologických procesů, možnosti aplikace statistických metod. 11. Analýzy poruch, prevence, technická kontrolní činnost, význam metrologie ve výrobě stavebních hmot a stavební výrobě. Integrované systémy řízení, uplatnění v podmínkách výroby stavebních hmot a stavební výroby. 12. Technické požadavky na výrobky, odpovědnost výrobců na výrobky, organizační a legislativní zabezpečení. Systém komplexního zabezpečení kvality technologických procesů. 13. Provozní zvláštnosti výroby stavebních hmot, ekologicky orientované řízení.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení, práce v týmu – praktické cvičení na řešení problému v týmu, hodnocení dosažených výsledků a týmových rolí. 2. Ověření znalostí z oblasti obchodních společností a organizační struktury s.r.o., a.s. – práce v týmu na zadaných úkolech, prezentace výsledků. 3. Schéma budování investice, procvičení řešení problému v týmu, prezentace výsledků. 4. Prezentační dovednosti – doporučení a praktické ukázky, příprava ppt. prezentace na zadané téma. 5. Prezentace zpracovaných témat a jejich hodnocení. Cvičení na efektivní komunikaci v týmu. 6. SWOT analýza, sestavení SWOT analýzy pro navrženou investici v týmu, prezentace výsledků. 7. Rozhodování – ověření znalostí z vícekriteriálního rozhodování, řešení zadaného problému v týmu, prezentace výsledků. 8. Osobní management, pyramida produktivity, řešení zadaného úkolu v týmu, prezentace výsledků. 9. SMART cíle, procvičení v týmu na konkrétním úkolu, prezentace hodnocené problematiky. 10. Výpočet fixních a variabilních nákladů, tržeb a stanovení bodu zvratu. Skladba cenově orientované ceny. 11. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty. Daně z příjmu fyzických osob. 12. Případová studie firmy vyrábějící stavební hmoty včetně zpracování strategického plánu. 13. Prezentace sestavených strategických plánů, zápočtový test a příklad.