Detail předmětu

Technologie sanace

FAST-NJA034Ak. rok: 2023/2024

Metody stavebně technických průzkumů železobetonových konstrukcí.
Sanace betonů a železobetonů v konstrukcích: Vliv technologie na trvanlivost betonů. Úprava povrchu před aplikací sanačních hmot. Sanační materiály - druhy, rozdělení, stříkané malty a betony. Povrchové úpravy - druhy, vlastnosti, použití. Injektáže. Kontrola kvality sanace betonů a železobetonů.
Sanace vlhkého zdiva (cihelné, smíšené, kámen): Základní pojmy. Chemizmus vlhkého zdiva, biologické vlivy. Porozita materiálů, vliv vnějšího prostředí. Voda působící na objekty. Zjišťování vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Metody odsolování zdiva. Metody zamezující působení vody. Izolační hmoty.
Sanace dřeva: Druhy napadení dřevní hmoty. Struktura zdegradovaného dřeva. Zjištění druhu napadení. Technologie sanace - mechanické, chemické. Protipožární ochrana dřeva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Vstupní znalosti

Výroba a vlastnosti maltovin (zejména cementy); druhy a vlastnosti polymerních materiálů; složení a výroba betonu, jeho zkoušení v čerstvém i ztvrdlém stavu; laboratorní metody pro zkoušení vlastností stavebních materiálů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Sanace železobetonových konstrukcí jsou v posledních 10 letech moderním, dynamicky se rozvíjejícím trendem ve stavebnictví. Absolvent předmětu získá aktuální informace o celém sanačním procesu, tj. o provedení diagnostiky degradované konstrukce (metody, zkoušky, vyhodnocení) návrhu sanace i jejím provádění (technologie, materiály apod.). Součástí je rovněž popis metodik a četností kontrolních zkoušek v průběhu sanačního procesu i po jeho ukončení.
Další částí předmětu jsou poznatky o sanaci zděných konstrukcí, kde absolvent získá informace o příčinách poruch a možnostech jejich sanace. Poslední součástí předmětu je sanace dřeva.
Student získá znalosti o celém sanačním procesu železobetonových, zděných i dřevěných konstrukcí, tj. o provedení diagnostiky degradované konstrukce (metody, zkoušky, vyhodnocení) návrhu sanace i jejím provádění (technologie, materiály apod.), rovněž popisu metodik a četností kontrolních zkoušek v průběhu sanačního procesu i po jeho ukončení.

Základní literatura

Drochytka, R., Dohnálek, J., Bydžovský, J., Pumpr, V., Dufka, A., Dohnálek, P. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. 1. vydání. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno 2012. ISBN 978-80-260-2210-7.

(CS)

České technické normy "Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí", zejména ČSN EN 1504-1, ČSN EN 1504-2, ČSN EN 1504-3, ČSN EN 1504-9, ČSN EN 1504-10

(CS)

Doporučená literatura

Jiří Dohnálek, Juraj Bilčík: Sanace betonových konstrukcí, JAGA group, 2003, ISBN: 80-88905-24-9, 152 stran (CS)

Peter H. Emmons Concrete Repair and Maintenance Illustrated: Problem Analysis; Repair Strategy; Techniques, Wiley, 1993, ISBN 0876292864, 9780876292860, 295 stran

(EN)

W Glenn Smoak: Guide to Concrete Repair, Createspace Independent Publishing Platform, 2012, ISBN: 1470068311, ISBN 13: 9781470068318, 172 stran

(EN)

Raupach, M., Büttner, T. Concrete Repair to EN 1504 Diagnosis Design Principles and Practice, CRC Press 2019, ISBN: 9780367867140, 292 stran

(EN)

Jaroslav Solař: Odstraňování vlhkosti - sanace vlhkého zdiva, Grada 2019, ISBN: 978-80-247-4708-8, 104 stran

(CS)
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Kapitola 31 Opravy betonových konstrukcí, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, 2021. Dostupné on-line: https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_6_TKP/TKP_31_2021_final.pdf (CS)

Michal Kloiber, Miloš Drdácký: Diagnostika dřevěných konstrukcí, Informační centrum ČKAIT, 2015, ISBN 978-80-87438-64-0, 168 stran

(CS)

Jiří Baier, Zdeněk Týn: Ochrana dřeva, Grada, 2004, ISBN 80-247-9000-9, 116 stran

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu. Základní pojmy v oblasti sanace železobetonu. 2. Diagnostika – typy průzkumů, rozsahy, členění a metodiky zkoušek. 3. Strategie sanace betonu – kritéria pro výběr vhodných materiálů a technologií. 4. Obsah technologického předpisu sanace. 5. Metodiky předúpravy betonu a výztuže. 6.–7. Správkové hmoty pro reprofilaci betonu, materiálové báze, vlastnosti, metody aplikace. 8. Kontrolní zkoušky, metodiky, četnosti. 9. Biologie vlhkého zdiva, odpar vody ze zdiva, kapilární vzlínavost 10. Základní pojmy. Chemizmus vlhkého zdiva, biologické vlivy. Porozita materiálů, vliv vnějšího prostředí. Metody zjišťování vlhkosti ve stavebních konstrukcích. 11. Voda působící na objekty. Průzkum vlhkých staveb. 12. Metody odsolování zdiva. Metody sanace vlhkosti – mechanické, chemické. Sanační omítky. Izolační materiály. 13. Druh napadení dřevní hmoty, struktura zdegradovaného dřeva, zjištění druhu napadení, technologie sanace dřeva.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení. Studenti jsou seznámeni s laboratorním řádem a BOZP. Jsou seznámeni s náplní cvičení a podmínkami pro udělení zápočtu. 2. Testování podkladních betonů. Shrnutí základních zkoušek fyzikálně mechanických vlastností betonu v kontextu jeho sanace. 3. Metody používané při stavebně technických průzkumech železobetonových konstrukcí. Videoprezentace, praktická ukázka akustického trasování, odtrhové zkoušky atd. 4. Laboratorní testování významu polymerní disperze v polymecementových kompozitech. 5. Zadání podkladů a vypracování stavebně technického průzkumu konkrétní železobetonové konstrukce. 6. Laboratorní testování komerčně vyráběných správkových malt. Porovnání vlastností (jak čerstvých, tak ztvrdlých) malt od renomovaných výrobců. Porovnání s požadavky norem. 7. Zadání podkladů a vypracování návrhu postupu sanace konkrétní železobetonové konstrukce. 8. Exkurze na konstrukci sanovanou některou z inovativních technologií, praktická ukázka sanace „in situ“. 9. Laboratorní testování salinity zdiva. Praktické seznámení s metodami používanými pro určení přítomností solí (sírany, chloridy atd.) v cihelném zdivu. 10. Laboratorní testování sanačních omítek. Porovnání zjištěných hodnot s údaji deklarovanými výrobci omítek, vymezení použitelnosti sanačních omítek. 11. Praktické ukázky možnosti sanací vlhkého zdiva se zaměřením na problematiku injektáží. 12. Laboratorní testování různých typů sekundárních ochran (impregnace, nátěry atd.). 13. Zápočtový test, udělení zápočtu.