studijní program

Space Applications

Fakulta: FEKTZkratka: MPA-SAPAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060022

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 1000 /ročně pro studenty z EU, 1000 /ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 26.10.2021 - 26.10.2031

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 90
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 10

Cíle studia

Program "Space Applications" nabízí magisterské studium návrhu a vývoje kosmických aplikací. Studium interdisciplinárně propojuje elektrotechnické a strojní inženýrství. Vedle technických poznatků jsou studenti seznamováni se základy projektového řízení a týmové práce. Důležitou složkou vzdělání je praktická výuka v mezinárodních firmách a organizacích, které se zabývají výzkumem a využitím vesmíru, vývojem, výrobou a provozováním vesmírných aplikací. Absolventi získají odborný základ pro samostatnou i týmovou výzkumnou, vývojovou a řídicí práci. Cílem studia je komplexně připravit inženýry pro mezinárodní firmy, společnosti a organizace. Cílem je rovněž poskytnout kvalitní základ návazným doktorským studiím na libovolné univerzitě. Proto výuka kompletně probíhá v angličtině.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu "Space Applications" získá základní znalosti v teoretických a inženýrských disciplínách kosmické techniky. Je teoreticky i prakticky vybaven pro konstrukční činnosti v oblasti družic a vesmírných aplikací. Je seznámen s aktuálními koncepty a metodami, používanými při návrhu a implementaci vesmírných aplikací, a umí je aktivně a samostatně využívat. Studijní program zahrnuje projektovou a jazykovou přípravu, která absolventům umožní zapojit se do mezinárodních vesmírných projektů. Interdisciplinární propojení elektrotechnického a strojního inženýrství, které je pro vývoj kosmických aplikací nezbytné, činí absolventa unikátním. Nedílnou součástí vzdělávání je praktická výchova v partnerských firmách.
Absolvent je schopen navrhovat základní komponenty vesmírných aplikací a je schopen tyto komponenty propojit systémovým návrhem. Při návrhu a implementaci vesmírných aplikací umí používat nezbytné vývojové nástroje. Absolvent má odborné znalosti pro všechny fáze návrhu, integrace, ověřování, testování a provozu kosmických aplikací.
Absolvent propojuje znalosti z oblasti elektrotechnických systémů (elektronická komunikace, rádiové a optické systémy, elektromagnetická kompatibilita, odolnost vůči záření) a z oblasti systémů mechanických (vesmírná mechanika, mechanika kosmického letu, kosmická technika, letadlová technika a její spolehlivost). Absolvent je znalý návrhu a technologií kosmických aplikací. Absolvent se během studia seznámí s principy stavby malých satelitů. Absolvent má zkušenost s praxí ve firmách zaměřených na vývoj a výrobu vesmírných aplikací.
Absolvent je způsobilý samostatně řešit inženýrské úkoly související s vývojem, výrobou a provozem vesmírných aplikací. Je způsobilý navrhovat, diskutovat a přijímat rozhodnutí nutná k realizaci zadaného úkolu ve stanoveném čase. Je schopen prezentovat vlastní odborné názory v anglickém jazyce. Absolvent je způsobilý vyhledávat, rozšiřovat a aktualizovat své odborné znalosti a aplikovat je na zadaný problém. Je schopen vést vývojový tým.
Znalosti absolventa jsou ověřovány zkouškami z předmětů profilujícího základu a závěrečným přezkoušením u státní zkoušky. Praktické dovednosti a obecné způsobilosti prokazuje absolvent během studia v povinných laboratorních cvičeních, samostatných a týmových projektech. Způsobilost produkovat kvalitní inženýrská díla a schopnost prezentovat dosažené výsledky prokazuje absolvent zejména samostatným vypracováním a obhajobou diplomové práce. Absolvent je připraven, aby nalezl uplatnění v technické praxi, v tvůrčí práci, výzkumu a vývoji, ve výrobě, v řídících a manažerských funkcích v technických nebo obchodních společnostech či organizacích, jejichž činnost souvisí s kosmickými aplikacemi.

Charakteristika profesí

Absolventi magisterského programu "Space Applications" se mohou podílet na výzkumu, vývoji, provozování a řízení vesmírných aplikacích ve specializovaných firmách a organizacích. Výuka v angličtině absolventy připravuje na práci v zahraničních a mezinárodních společnostech, věnujících se výzkumu a využití vesmíru. Znalost přípravy, vedení a řízení projektů činí absolventa vhodného i pro výzkumné organizace a univerzity. Komplexní interdisciplinární vzdělání a pomezí elektrotechnického a strojního inženýrství umožňuje zaměstnat absolventa na libovolné technické pozici.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
106 kreditů v povinných předmětech,
9 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
5 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu. Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.
Další detaily viz str. 63 a 64 žádosti.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-EMREM Compatibility and Radiation Issuesen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
OK3-AKonstrukce kosmické technikyen4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OZ0-AMechanika kosmického letuen3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
MPA-SCMSatellite Control and Managementen7Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 26 / L - 13ano
MPA-VAFVacuum Technologyen6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 26ano
MPA-EMIElectroMagnetic Interference Analysisen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26PVB 1ano
MPA-NMFNumerical Modeling Fundamentalsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / Cp - 39PVB 1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-ASPAerospace Photonicsen4Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13ano
MPA-ANPAntennas and Propagationen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MPA-FAPFundamentals of Astrophysicsen6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 13 / L - 13ano
MPA-VFOHigh Frequency Circuitsen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MPA-NDENanosatellite Design and Electronicsen5Povinnýzá,zkP - 13 / L - 39ano
MPA-SLMSelected Lectures on Mathematicsen5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-MKSMicrocontrollers and Embedded Systemsen6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
OSD-ASpolehlivost letadlové technikyen4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
MPA-TEPTeam Projecten6PovinnýklS - 52ano
MPA-RKOWireless Communicationsen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPA-POMAdvanced 3D Modellingen4Povinně volitelnýzkP - 13 / Cp - 39PVB 2ano
MPA-ZKRFoundations of Cryptographyen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 39PVB 2ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-AEXAerospace Excursionen4PovinnýklEX - 26ano
MPA-MDTDiploma Thesisen20PovinnýVD - 52ano
MPA-DTSDiploma Thesis Seminaren6PovinnýklP - 26ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPA-CJ1Czech language en6VolitelnýzkCOZ - 52ano
MPA-TDSTheory of Dynamic Systemsen6Volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 14 / Cp - 12ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPA-CJ1Czech language en6VolitelnýzkCOZ - 52ano
MPA-FPFSolid State Physicsen5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVB 1 5 kr - 10 kr MPA-EMI (5 kr), MPA-NMF (5 kr)
PVB 2 4 kr - 10 kr MPA-POM (4 kr), MPA-ZKR (6 kr)