studijní program

Environmentálně vyspělé budovy

Fakulta: FASTZkratka: BPC-EVBAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0732A260003

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia v bakalářském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy je zvládnout zpracování návrhu energetického konceptu budovy s téměř nulovou spotřebou energie, naučit se při projekční činnosti propojit návrh konstrukční s návrhem technických zařízení, zvládnout návrh efektivních opatření přinášející významné energetické úspory, získat přehled o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie v budovách, naučit se posuzovat vhodnost jednotlivých řešení, schopnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), optimalizovat způsob hospodaření s vodou v budovách, její čištění a recyklaci (šedé vody), orientovat se v právních předpisech ve stavebnictví.

Profil absolventa

Absolvent tohoto studijního programu je zaměřen na trvale udržitelnou výstavbu a budovy s téměř nulovou spotřebou energie. V průběhu studia získá teoretické i odborné znalosti z oblasti pozemního stavitelství, tepelné techniky, systémů technických zařízení budov, využití obnovitelných a alternativních energetických zdrojů, energetické náročnosti budov, teorie vnitřního prostředí, hospodaření s vodou, základů počítačových simulací, v oblasti problematiky hospodaření s energiemi a dalších oblastech nutných pro optimální návrh environmentálně vyspělé budovy.
Absolventi mohou svým odborným zaměřením působit v oblasti staveb pro bydlení, veřejných i výrobních staveb, a to nejen na území ČR, ale i v rámci zemí EU.
Na základě získaných znalostí bude absolvent oboru Environmentálně vyspělé budovy schopen působit ve stavební praxi v oblastech, kde uplatní následující odborné schopnosti:
• zvládne zpracování návrhu energetického konceptu budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
• dokáže zpracovat projektovou dokumentaci energeticky úsporných budov (pasivních budov, budov s minimální či nulovou spotřebou energie),
• při návrhu budov bude schopen zohlednit interakci stavebního řešení a technického zařízení budov,
• pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie bude schopen navrhnout a zpracovat energeticky efektivní vytápění, ochlazování a větrání a klimatizace, elektroinstalace objektů podle nároků kladených na vnitřní prostředí,
• dokáže navrhnout a posoudit obálku budovy včetně všech jejích detailů z pohledu stavebního řešení i z pohledu systémů techniky prostředí,
• u změn dokončených staveb bude umět navrhnout efektivní opatření přinášející energetické úspory,
• bude schopen se orientovat v možnostech využití obnovitelných zdrojů energie v budovách včetně energetického posouzení,
• bude schopen zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB),
• bude schopen optimalizovat způsob hospodaření s vodou, její čištění a recyklaci (šedé vody),
• dokáže provést koncepční návrhy využití dešťových vod v budovách,
• bude schopen navrhnout systém odstraňování domovního odpadu s ohledem na požadavky ekologické likvidace,
• bude se orientovat v právních předpisech ve stavebnictví.

Charakteristika profesí

Na základě získaných znalostí bude absolvent oboru Environmentálně vyspělé budovy schopen působit ve stavební praxi v oblastech, kde uplatní následující odborné schopnosti:
• zvládne zpracování návrhu energetického konceptu budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
• dokáže zpracovat projektovou dokumentaci energeticky úsporných budov (pasivních budov, budov s minimální či nulovou spotřebou energie),
• při návrhu budov bude schopen zohlednit interakci stavebního řešení a technického zařízení budov,
• pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie bude schopen navrhnout a zpracovat energeticky efektivní vytápění, ochlazování a větrání a klimatizace, elektroinstalace objektů podle nároků kladených na vnitřní prostředí,
• dokáže navrhnout a posoudit obálku budovy včetně všech jejích detailů z pohledu stavebního řešení i z pohledu systémů techniky prostředí,
• u změn dokončených staveb bude umět navrhnout efektivní opatření přinášející energetické úspory,
• bude schopen se orientovat v možnostech využití obnovitelných zdrojů energie v budovách včetně energetického posouzení,
• bude schopen zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB),
• bude schopen optimalizovat způsob hospodaření s vodou, její čištění a recyklaci (šedé vody),
• dokáže provést koncepční návrhy využití dešťových vod v budovách,
• bude schopen navrhnout systém odstraňování domovního odpadu s ohledem na požadavky ekologické likvidace,
• bude se orientovat v právních předpisech ve stavebnictví.

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (240 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu bakalářskou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy se skládá z těchto částí:
- obhajoby bakalářské práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje dva povinné tematické okruhy (Pozemní stavitelství a Technická zařízení budov jsou povinné) a jeden volitelný (lze vybírat z témat: Stavební fyzika a Návrh energeticky úsporných budov).

Vytváření studijních plánů

Členění čtyřletého bakalářského studijního programu Environmentálně vyspělé budovy vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Bakalářský studijní program Environmentálně vyspělé budovy je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia.
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, diplomovou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných SZŘ, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve čtyřletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 240 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
- 226 kreditů v povinných předmětech (179 kreditů z předmětů profilujícího základu a 47 kreditů ze základních teoretických předmětů profilujícího základu),
- minimálně 8 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných předmětů (povinně volitelné předměty typu A, které patří mezi předměty profilujícího základu),
- minimálně 4 kredity ve volitelných předmětech (např. Tělesná výchova, cizí jazyky atd.),
- 2 kredity z předmětu Angličtina pro středně pokročilé (úroveň B1).
Minimální počet získaných kreditů nutných pro pokračování ve studiu je minimálně 30 kreditů pro postup do dalšího ročníku.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty typu A – předměty profilujícího základu jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů. Povinně volitelné předměty typu A si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FAST VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FAST VUT. Výběr povinně volitelné předměty typu A v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině povinně volitelných předmětů (PV), přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů. Student se u neúspěšných povinně volitelných předmětů může rozhodnout, zda je bude opakovat, nebo si místo nesplněného předmětu zapíše jiný z dané skupiny povinně volitelných předmětů.
Během studia musí student absolvovat jeden předmět anglického jazyka (Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky nebo z nabídky ostatních fakult a součástí VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Na bakalářský studijní program Environmentálně vyspělé budovy přímo navazuje magisterský studijní program Environmentálně vyspělé budovy na FAST VUT. Absolventi však mohou pokračovat studiem jiného obdobně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BBA001Fyzika cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 26ano
BAA012Matematika 1 (EVB)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA001Pozemní stavitelství 1cs, en7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
BDA013Stavební mechanika 1 (EVB)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
BUA007Systémy CAD 1cs3PovinnýC1 - 26ano
BHA021Typologie budovcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BEA027Geodézie a kartografiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BAA013Konstruktivní geometriecs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BAA002Matematika 2cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA022Pozemní stavitelství 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BDA014Stavební mechanika 2 (EVB)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BUA008Systémy CAD 2cs2PovinnýC1 - 26ano
BIB010Aplikace stavebních materiálůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265624ano
BJB025Progresivní stavební materiálycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265624ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BLA019Betonové konstrukce 1 (EVB)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BOA016Kovové konstrukce 1 (EVB)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BAA003Matematika 3cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA023Pozemní stavitelství 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA024Tepelná technika budovcs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BTA013Zdravotně technické instalacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BLA020Betonové konstrukce 2 (EVB)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA008Pozemní stavitelství 4cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA026Stavebně fyzikální hodnocení 1cs3PovinnýC1 - 26ano
BTA015Termomechanikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BTA014Vytápěnícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BFA012Základy geotechnikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BUA009Zpracování a analýza datcs2PovinnýC1 - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BHA027Akustika a denní osvětlení (EVB)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BOA017Kov a konstrukční sklo v nosných konstrukcích budovcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BAA004Matematika 4cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BUA010Projektování BIM 1cs2PovinnýC1 - 26ano
BWA012Technologie stavebních procesůcs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
BTA016Vzduchotechnikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA028Zásady návrhu obálky energeticky úsporných budovcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BYA002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BOA018Dřevěné konstrukcecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BHA029Dřevostavbycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BTA017Elektroinstalacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BPA015Hospodaření s vodou v budováchcs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
BCA004Chemie prostředícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BTA018Obnovitelné a alternativní zdroje energie (EVB)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA030Stavebně fyzikální hodnocení 2cs2PovinnýC1 - 26ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BHA031-AOdborný projekt 1en2PovinnýC1 - 26ano
BTA019Ochlazování budov (EVB)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA009Požární bezpečnost stavebcs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA033Revitalizace budovcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA034Specializovaný seminářcs5PovinnýklC1 - 39ano
BHA035Stavebně fyzikální hodnocení 3cs2PovinnýC1 - 26ano
BZA010Stavební právocs2PovinnýP - 26ano
BLA021Vybrané statě z betonových a zděných konstrukcícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BTA020Bakalářský seminářcs5PovinnýklS - 39ano
BTA021Energetické hodnocení budov (EVB)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA036Odborná praxecs2PovinnýVT - 1ano
BHA037-AOdborný projekt 2en2PovinnýC1 - 26ano
BUA011Projektování BIM 2cs2PovinnýC1 - 26ano
BWA013Příprava a realizace stavebcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BVA024Rozpočty ve stavebnictvícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BHA038Stavebně fyzikální hodnocení 4cs2PovinnýC1 - 26ano
BHB039Ekologické stavebnictvícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135632ano
BTB022Vnitřní prostředí budovcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135632ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5624 1 BIB010, BJB025
5632 1 BHB039, BTB022