studijní program

Fundamentals of Mechanical Engineering

Fakulta: FSIZkratka: B-STI-AAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0715A270017

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 3000 EUR/ročně pro studenty z EU, 3000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studijního programu Základy strojního inženýrství je vzdělávání odborníků v oblasti strojírenství, technologie a materiálů s cílem získání širokého odborného základu, který jim umožní pokračovat ve studiu některého navazujícího magisterského studijního programu v oblasti strojního inženýrství jak na FSI VUT v Brně, tak na dalších technických univerzitách v ČR a zahraničí. Po absolvování tohoto bakalářského programu však mohou rovněž ihned odejít do praxe, kde se mohou uplatnit například v technických funkcích ve vývojových, konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu s tím, že si specializaci doplní až v praxi. Studijní program je bez specializace.

Studenti získají základní znalosti v následujících oblastech:
• matematika a fyzika potřebná pro další studium,
• konstruování,
• mechanika těles,
• strojírenské materiály,
• výrobní technologie.
• termofluidní mechanika,
• aplikovaná informatika, automatizace a elektrotechnika,
• 3D modelování strojních součástí,
• výpočty a návrhy častí a mechanismů strojů.

Profil absolventa

Absolvent získá široký odborný základ v oblasti strojírenství. Absolvent získá kompetence pro nejefektivnější přípravu ke studiu ve vyšším (magisterském) studiu. Absolventi programu získají široký odborný základ, který jim umožní pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu v oblasti strojního inženýrství a materiálového inženýrství.
Po absolvování bakalářského studia však mohou rovněž ihned odejít do praxe. Tento všeobecný záběr oboru může být pro studenty výhodou. Absolventi totiž nejsou úzce profilováni, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce. Řada zaměstnavatelů totiž požaduje zejména všeobecně vzdělané technické pracovníky, přičemž užší specializaci provede sám zaměstnavatel formou školení v daném podniku. Absolventi programu „Základy strojního inženýrství“ se mohou uplatnit v technických funkcích v konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.

Odborné znalosti absolventa programu:
• Absolvent je dobře připraven pro navazující magisterské studium oblasti strojírenství, technologie a materiálů na FSI VUT v Brně nebo na jiných technických univerzitách v ČR a hlavně v zahraničí.
• Absolvent je seznámen také se základy technologie výroby strojních součástí.
• Absolvent je schopen navrhovat a konstruovat strojní součásti a jednoduché konstrukční celky.

Odborné dovednosti absolventa:
• Absolvent je schopen analyzovat a projektovat strojní součásti a jednoduché konstrukční celky a optimalizovat jejich konstrukci, funkci a materiálovou skladbu s ohledem na výkonové, ekologické a ekonomické parametry.
• Absolvent má znalosti z teorie pružnosti a pevnosti konstrukčních dílů a funkčních sestav, spolehlivosti a životnosti konstrukcí.
• Absolvent při řešení inženýrských problémů využívá široké teoretické znalosti, softwarové nástroje, a metody statistického zpracování dat.
• Absolvent je připraven pro další vzdělávání a využívání budoucích technologií a inženýrských metod.

Odborné způsobilosti absolventa programu:
• Absolventi studijního programu prokazují odborné způsobilosti na úrovni odpovídající soudobému stavu poznání v oblasti strojírenství a materiálů.
• Absolventi jsou způsobilí vykonávat profese v oblasti strojírenství a integrovat dovednosti a počítačovou gramotnost v podmínkách čtvrté průmyslové revoluce.
• Absolventi kromě teoretických a odborných znalostí disponují soft-skills dovednostmi, jsou vybaveni alespoň jedním cizím jazykem, ovládají výpočetní techniku a jsou schopni pracovat s programy pro navrhování strojních součástí a strojních uzlů.

Charakteristika profesí

Absolvent získá široký odborný základ v oblasti strojírenství nebo materiálového inženýrství. Absolventi programu získají široký odborný základ, který jim umožní pokračovat ve studiu některého navazujícího magisterského studijním programu v oblasti strojního inženýrství. Studium programu je dobrou vstupenkou pro studium magisterského oboru v zahraničí.

Po absolvování bakalářského studia však mohou rovněž ihned odejít do praxe. Tento všeobecný záběr programu může být pro studenty výhodou. Absolventi totiž nejsou úzce profilováni, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce. Řada zaměstnavatelů totiž požaduje zejména všeobecně vzdělané technické pracovníky, přičemž užší specializaci provede sám zaměstnavatel formou školení v daném podniku.

Absolventi programu „Základy strojní inženýrství“ se mohou uplatnit v technických funkcích v konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a odborná rozprava k předmětům. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení bakalářského studia a odevzdal bakalářskou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Navrhovaný studijní program obsahově vychází z aktuálního bakalářského studijního oboru Základy strojního inženýrství v rámci studijního programu Strojírenství (B3S-A). Absolventi tohoto programu mohou pokračovat studiem magisterského studijního programu Mechanical Engineering (N-ENG-A) a získat magisterské vzdělání zakončené titulem inženýr kompletně v anglickém jazyce. Tento program je koncipován jako nejefektivnější cesta pro pokračování v magisterském studiu na FSI nebo magisterském studiu na jiné zahraniční univerzitě. Po absolvování magisterského studia budou moci pokračovat v nově akreditovaných doktorských studijních programech v anglickém jazyce jako například Design and Process Engineering (D-KPI-A), Power Engineering (D-ENE-A), Applied Mechanics (D-IME-A), Manufacturing Technology (D-STG-A) a Materials Sciences (D-MAT-A).

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3CD-ACAD - základníen2PovinnýCPP - 26ano
GEN1General English Ien0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
1IN-AInformatikaen5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
1KD-AKonstruktivní geometrieen5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
1M-AMatematika Ien9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
1SI-AÚvod do strojního inženýrstvíen3PovinnýklP - 26ano
1K-AZáklady konstruováníen5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2F-AFyzika Ien7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13 / C1 - 26ano
GEN3General English Examen2PovinnýzkK - 1ano
GEN2General English IIen0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
2K-AKonstruováníen4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
2M-AMatematika IIen8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 44 / CPP - 8ano
2NU-ANumerické metodyen4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
BUM-AÚvod do materiálových věd a inženýrstvíen6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3F-AFyzika IIen8Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26 / C1 - 26ano
3M-AMatematika IIIen8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39 / CPP - 13ano
3ST-AStatikaen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
3SV-AStruktura a vlastnosti materiálůen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
TEN1Technical English Ien0PovinnýCj - 26ano
2VT-AVýrobní technologie Ien4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 22 / C1 - 4ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
4KI-AKinematikaen4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
4KC-AKonstruování a CADen4PovinnýklCPP - 26ano
4M-AMatematika IVen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26 / CPP - 13ano
4PP-APružnost a pevnost Ien7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 14ano
TEN3Technical English Examen4PovinnýzkK - 1ano
TEN2Technical English IIen0PovinnýCj - 26ano
DTB-ATechnologie obráběníen6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 39ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5DT-ADynamikaen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
6EE-AElektrotechnika a elektronikaen6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
5KS-AKonstruování strojů - strojní součástien6Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
6A-ASeminář k bakalářské prácien2PovinnýP - 26ano
6TT-ATermomechanikaen6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
5FM-AFyzika materiálůen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 26Skupina č. 1 typu Aano
5PP-APružnost a pevnost IIen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / K - 26 / C1 - 14 / CPP - 12Skupina č. 1 typu Aano
6MS-AMezní stavy materiálůen4Povinně volitelnýklP - 26 / L - 26Skupina č. 2 typu Aano
6KP-AŘešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKPen4Povinně volitelnýklP - 26 / CPP - 26Skupina č. 2 typu Aano
6T3-ATechnologie IIIen4Povinně volitelnýklP - 26 / L - 26Skupina č. 2 typu Aano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6AA-AAutomatizaceen5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 4 / CPP - 22ano
6B-ABakalářský projekten6PovinnýVB - 130ano
5HY-AHydromechanikaen6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 18 / CPP - 8ano
6KT-AKonstruování strojů - převodyen5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
6AI-AAutomobilní inženýrstvíen4Povinně volitelnýklP - 26 / L - 13Skupina č. 3 typu Aano
6EI-AEnergetické inženýrstvíen4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13Skupina č. 3 typu Aano
FLE-ALetadlaen4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 13Skupina č. 3 typu Aano
6SR-AStavba výrobních strojů a robotůen4Povinně volitelnýklP - 26 / L - 26Skupina č. 3 typu Ane
6SM-AStrojírenská metrologie Ien4Povinně volitelnýklP - 26 / L - 13Skupina č. 3 typu Ane
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Skupina č. 1 typu A 1 5FM-A, 5PP-A
Skupina č. 2 typu A 1 6MS-A, 6KP-A, 6T3-A
Skupina č. 3 typu A 1 6AI-A, 6EI-A, FLE-A, 6SR-A, 6SM-A