studijní program

Chemie a technologie materiálů

Fakulta: FCHZkratka: NKCP_CHTMAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0711A130022

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 29.9.2020 - 29.9.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Předseda :
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.
Člen interní :
prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.
doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.
Mgr. František Kučera, Ph.D.
Člen externí :
Ing. Roman Snop, Ph.D. (ČEZ Energetické produkty s. r. o.)
Ing. Jan Šimeček (TDK Electronics s. r. o.)
Ing. Jiří Lerch (Českomoravský cement a. s. )
Ing. Pavel Heinrich (HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.)
Ing. Daniel Orel, Ph.D. (ARBURG spol. s. r. o.)
Ing. Lucie Keršnerová, Ph.D. (P-D Refractories CZ a. s.)

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Chemie materiálů 100

Cíle studia

Cílem studijního programu je vzdělávání a komplexní příprava odborníků se širokým teoretickým a praktickým základem v materiálových vědách, určených pro samostatnou tvůrčí a odbornou činnost. Obecný základ programu tvoří znalostmi z oblasti studia materiálových struktur a jejich chemických a fyzikálních vlastností, přičemž důraz je kladen na souvislosti mezi přípravou materiálů, jejich chemickým složením, strukturou a vlastnostmi materiálů. Zaměření na konkrétní materiály je dáno orientací výzkumné činnosti na fakultě, která je v rámci materiálového výzkumu realizována v rámci špičkově vybavených výzkumných center Centrum materiálového výzkumu a CEITEC a je fokusována na anorganické nekovové a kovové materiály a polymerní a kompozitní materiály
Studijní program je zaměřen chemicko-technologicky, cílem programu je proto předat absolventům jak teoretické tak i praktické zkušenosti s materiálově orientovanými chemickými technologiemi.

Profil absolventa

Absolvent oboru chemie a technologie materiálů prokazuje základní znalosti vztahů mezi strukturou a vlastnostmi materiálů, a to jak anorganických kovových a nekovových, tak polymerních a kompozitních materiálů, vč. biomateriálů. Absolvent je schopen stanovit a vyhodnotit strukturu a vlastnosti těchto materiálů ve vztahu k jejich aplikaci.
Absolvent rovněž prokazuje laboratorní dovednosti v základních oblastech materiálové chemie a technologie umožňující samostatné zpracování zadaných praktických úkolů. Umí využít teoretické znalosti, soudobé přístrojové vybavení a vštípenou standardní metodologii pro získání použitelných experimentálních výsledků. Získané výsledky je schopen relevantně vyhodnocovat a vyvozovat z nich přiměřené závěry v intencích vědeckých standardů přírodovědných a technických oborů. Prokazuje schopnost tyto výsledky srozumitelně (ústně i písemně) prezentovat odborné veřejnosti, a to minimálně v českém jazyce. Absolvent prokazuje schopnost zrealizovat výzkumný projekt a získat výsledky v kvalitě pro přímé publikování.
Absolvent umí využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) ale i mimo ni (v managementu, logistice, obchodu). Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborné anglisky vyučované předměty a zkouška z angličtiny), tak aby absolvent dokázal čerpat z anglicky psaných zdrojů.

Charakteristika profesí

Charakteristický profesními činnostmi absolventů tohoto oboru jsou návrhy, konstrukce a provozování chemických procesů a technologií vedoucích k přeměně ropných, minerálních, rudných a jiných přírodních surovin v technicky a ekologicky významné materiály nebo produkty. Absolventi nacházejí uplatnění především v řízení technologických procesů a managementu chemických provozů, v provozech výrob syntetických materiálů, zpracování plastů, výrob kompaundů a kompozitů, ve výrobě stavebních materiálů, a to jak maltovin, tak i keramických materiálů, dále ve sklářství a cementářském průmyslu, ve výrobě technické, inženýrské a žárovzdorné keramiky, dále ve výrobě adheziv, hnojiv, anorganických výztuží a plniv, při povrchových úpravách materiálů (elektrotechnický, textilní, automobilový a letecký průmysl), ve farmaceutických a kosmetických výrobnách, v recyklaci odpadů a v dalších, především chemických procesech.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán v navazujícím magisterském studiu je rozvržen do čtyř semestrů, ve dvou akademických rocích. Je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredity vyjadřují zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho úspěšném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
V navazujícím magisterském studijním programu Chemie a technologie materiálů musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
97 kreditů v povinných (P) předmětech,
23 – 43 kreditů ve skupině povinně volitelných (PVB) předmětů.
Studijní plán je sestaven tak, aby studenti každý akademický rok mohli získat alespoň 60 kreditů z P a PV předmětů. Minimální počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu je v každém roce minimálně 40 kreditů z P a PV předmětů (35 v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty a kredity za volitelné (V) předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, je mu automaticky zapsán v následujícím akademickém roce jako opakovaný. Každý předmět přitom lze opakovat pouze jednou. V případě neabsolvování opakovaného povinného předmětu je studentovi studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona o VŠ.
Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou skupin. Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FCH VUT. Jejich úkolem je rozšířit všeobecné odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených při registraci. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy a obsahem předmětů, který je zveřejněn v Informačním systému FCH VUT. Neabsolvuje-li student PV předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
V rámci navazujícího magisterského studia student absolvuje alespoň jeden povinný či povinně volitelný předmět v anglickém jazyce.
Během celého studia mohou studenti navštěvovat volitelné předměty, mezi něž patří tělesná výchova a tzv. svobodné předměty (předměty nabízené jinými fakultami VUT pro rozšíření všeobecných znalostí). Předměty si volí student sám z nabídky zveřejněné ve stanoveném období v informačním systému VUT a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru svého studia. Volitelné předměty absolvuje student nad rámec studia, kredity za tyto předměty se tedy nezapočítávají do minimálního počtu 120 kreditů za studium, ani do minima stanoveného pro pokračování ve studiu po ukončení příslušného akademického roku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Chemie a technologie materiálů. Absolventi mohou pokračovat studiem doktorských studijních programů Chemie, technologie a vlastnosti materiálů a Makromolekulární chemie.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MA_CMIMCharacterization Methods of Inorganic Materialsen5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MA_MCPMCharacterization Methods of Polymer Materialsen5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_CTS1Chemie a technologie silikátů Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_SVAMStruktura a vlastnosti anorganických materiálůcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_SVPMStruktura a vlastnosti polymerních materiálůcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_TZPTechnologie zpracování polymerůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_VOCHVybrané kapitoly organické chemiecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / P - 26 / KK - 52 / KK - 52 / C1 - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_CTMChemie a technologie maltovincs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_CTS2Chemie a technologie silikátů IIcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_KOV1Kovové materiálycs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_MPMMechanika a porušování materiálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_SPLSyntézy polymerůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_ADCAutomatizace a digitalizace v chemickém inženýrstvícs3Povinně volitelnýklP - 13 / KK - 26 / C1 - 13Bano
MC_PAPMPokročilé aplikace polymerních materiálůcs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_POMPokročilé materiálycs3Povinně volitelnýKK - 26 / S - 26Bano
MC_RVOMRecyklace a využití odpadních materiálůcs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_TSPTechnologie v silikátovém průmyslucs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
BC_BCH1Biochemie Ics4Volitelnýzá,zkP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_FRAMFázové rovnováhy anorganických materiálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 26ano
MC_KOMKompozitní materiály a jejich technologie IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_PJMIPřenosové jevy v materiálovém inženýrstvícs5PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_AMGAplikovaná mineralogie a geochemiecs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MA_BATBiomaterials II: Applications and Technologiesen3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_BM_IBiomateriály I: Syntézy a charakterizacecs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_DSAPDegradace, stabilizace a aditivace polymerůcs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_ISA2Instrumentální a strukturní analýza IIcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_KOV2Kovové materiály IIcs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_NANNanotechnologiecs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_NVPNavrhování výrobků z plastůcs3Povinně volitelnýklP - 26 / KK - 26Bano
MC_STKSpeciální technologie keramikycs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_STMSpeciální technologie maltovincs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_TVRTenké vrstvycs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_VOCHVybrané kapitoly organické chemiecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / P - 26 / KK - 52 / KK - 52 / C1 - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_DP_CHTMDiplomová prácecs30PovinnýKK - 26 / SL - 390ano
BC_BCH1Biochemie Ics4Volitelnýzá,zkP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
B 6 kr - 9 kr MC_ADC (3 kr), MC_PAPM (3 kr), MC_POM (3 kr), MC_RVOM (3 kr), MC_TSP (3 kr)
B 3 kr - 9 kr
B 15 kr - 34 kr MC_AMG (3 kr), MA_BAT (3 kr), MC_BM_I (3 kr), MC_DSAP (3 kr), MC_ISA2 (4 kr), MC_KOV2 (3 kr), MC_NAN (3 kr), MC_NVP (3 kr), MC_STK (3 kr), MC_STM (3 kr), MC_TVR (3 kr)