studijní program

Profesionální pilot

Fakulta: FSIZkratka: B-PRP-PAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B1041P040006

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 2.10.2020 - 2.10.2025

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Doprava Dopravní prostředky 100

Cíle studia

Cílem studia je poskytnout studentům výuku teoretických znalostí nezbytnou pro získání průkazu způsobilosti dopravního pilota doplněnou o částečný praktický výcvik v dané oblasti. Struktura předmětů teoretické přípravy odpovídá osnovám, které jsou předepsány celoevropsky platným předpisem Part-FCL. Kromě teoretické přípravy pilotů v rámci vysokoškolského studia je součástí učebních plánů také praktický pilotní výcvik, který si však student hradí v plné výši sám, resp. se spoluúčastí potenciálního zaměstnavatele nebo sponzora. Praktická část studia probíhá ve spolupráci s leteckou školou, která má k této činnosti osvědčení Úřadu pro civilní letectví. K výcviku lze rovněž využít letadel VUT. Teoretická část studia je ukončena obhajobou závěrečné bakalářské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Student obdrží rovněž certifikát o absolvování úplné teoretické výuky ATPL(A) 650, což je nezbytným předpokladem k prokázání získaných teoretických znalostí u Úřadu pro civilní letectví ČR. Standardně se předpokládá, že absolvent následně získá průkaz způsobilosti obchodního pilota (CPL) s kvalifikací létání podle přístrojů (IR). V rámci studia se studenti seznámí i s anglickou leteckou terminologií a projdou patřičnou jazykovou přípravou. V rámci zpracování bakalářské práce jsou povinni pod odborným dohledem zpracovat technické řešení problému spojeného s pilotní oblastí.

Profil absolventa

Absolvent programu Profesionální pilot je dostatečně teoreticky vzdělán pro výkon činnosti pilota obchodní letecké přepravy. Po ukončení praktické přípravy (následně mimo VUT) a získání průkazu způsobilosti alespoň obchodní pilot CPL(A) nalezne uplatnění u řady leteckých společností v ČR, resp. v zemích EU, které provozují leteckou obchodní dopravu nebo některou z ostatních druhů leteckých prací jako např. aerotaxi, zemědělské letecké práce, letecké výcviky, letecké záchranné a pátrací služby, hlídkovací a hasicí práce, letecké policejní služby, případně i jako piloti v Armádě ČR.

Absolvent tohoto profesního bakalářského programu má po jeho úspěšném završení možnost přihlásit se a pokračovat ve dvouletém magisterském studijním programu „Letecká a kosmická technika“ s omezením studia pouze na specializaci „Technologie provozu letadlové a letištní techniky“.

Charakteristika profesí

Absolventi studia nacházejí uplatnění v oblasti letecké dopravy jako piloti, případně letištní personál či operační personál provozovatele jak v ČR tak i zahraničí.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a odborná rozprava. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení bakalářského studia a odevzdal bakalářskou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty. Státní závěrečná zkouška se tradičně skládá ze dvou částí. První je obhajoba bakalářské práce, kdy student představí vlastní práci (cíl, metody řešení, výsledky) s následnou reakcí na posudky oponenta a diskusí na téma bakalářské práce. Práce by měla být rešerší současného stavu v oblasti s vyvozením vlastních závěrů, případně rešerší problematiky spojené s činností profesionálních pilotů. Druhou částí je obecná odborná rozprava zaměřená na oblasti teoretických znalostí získaných během studia.

Studium bakalářského programu Profesionální pilot je velmi specifické, i vzhledem k finanční náročnosti letecké činnosti. Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informací, které studijní informace a podmínky upřesňují.

1. Student, který hodlá nastoupit do programu studia Profesionální pilot, musí nejpozději během 1. ročníku studia absolvovat základní výcvik pro získání licence Soukromého pilota (možnost v Letecké škole VUT nebo mimo v jiné letecké škole). Nejpozději do zahájení výuky 2. ročníku musí být držitelem „licence soukromého pilota PPL(A)”.
2. Na FSI VUT v Brně získáte kompletní teoretickou průpravu, včetně certifikátu, k úspěšnému složení teoretických pilotních zkoušek na Úřadu pro civilní letectví až do úrovně dopravního pilota (ATPL).
3. Praktický letový výcvik je oddělen od teoretického vzdělávání. Tento (letové hodiny) si musí student hradit sám. Pro základní orientaci:
- Praktický pilotní výcvik na základní úroveň PPL (Private Pilot Licence) může stát okolo 250 000,- Kč (nabídky leteckých škol na získání licence Soukromého pilota se liší, také záleží na individuálních schopnostech studenta).
- U kompletního letového výcviku do úrovně potřebné pro Obchodní leteckou dopravu (minimální kvalifikace Obchodní pilot s oprávněním létat podle přístrojů s více motorovými letadly) se obvykle hovoří o částkách okolo 1 mil Kč za výcvik do této úrovně. Praktický výcvik nad úrovní PPL se neváže na studium na VUT. Student v průběhu studia absolvuje povinnou praxi, ale rozsah výcviku a počet odlétaných hodin je individuální a záleží na možnostech a úvaze studenta. Jednotlivé části výcviku jsou nabízeny Leteckou školou VUT, případně mohou proběhnout mimo VUT dle volby studenta.
4. Uchazeči o pilotní kvalifikace musí také splňovat zdravotní předpoklady pro výkon pilotní funkce, které jsou stanovené evropskými předpisy. Brýle obvykle nejsou překážkou, ale například barvoslepost je překážkou pro výkon funkce profesionálního pilota. Při pochybnostech o své zdravotní způsobilosti, můžete ještě před definitivním rozhodnutím o své kariéře navštívit leteckého lékaře, který vám poskytne odbornou radu.

Pro doplnění a získání dalších informací můžete kontaktovat vedoucího leteckého výcviku p. JUDr. Jaromíra Hammera, email: hammer.j@fme.vutbr.cz , tel: 724 072 462.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi tohoto studijního oboru mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu „Letecká a kosmická technika“ s omezením studia pouze na specializaci „Technologie provozu letadlové a letištní techniky“.
FSI je nadále akreditováno pro problematiku projektování a stavby letadel v rámci širšího vědního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”. Na FSI je rovněž akreditováno habilitační a profesorské řízení v oboru Konstrukční a procesní inženýrství.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GEN1General English Ien0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
1INInformatikacs5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
1KDKonstruktivní geometriecs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
OLILetecká legislativa a licencování personálucs2PovinnýklP - 26ano
1MMatematika Ics9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
1KZáklady konstruovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
3CDCAD - základnícs2VolitelnýCPP - 26ano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs2VolitelnýP - 8 / L - 12 / C1 - 3ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0VolitelnýP - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs0VolitelnýP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BFFyzikacs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 14 / C1 - 12ano
GEN3General English Examen2PovinnýzkK - 1ano
GEN2General English IIen0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
2KKonstruovánícs4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
BMMatematika II-Bcs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 33 / CPP - 6ano
3STStatikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
DLTZáklady konstrukce letadelcs3PovinnýklP - 26ano
0P1Teoretická příprava PPLcs2VolitelnýP - 39ano
0FBVybrané kapitoly z fyziky Bcs0VolitelnýP - 26ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0VolitelnýP - 26ano
0VPVybrané kapitoly z programovánícs0VolitelnýCPP - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CLAAngličtina v letectví Ien3PovinnýP - 13 / Cj - 13ano
CELElektrotechnika a elektronikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
DLLLetecké palubní přístrojecs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
CLDLetecký zákon a předpisy Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
DLGObecná navigacecs6Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 26ano
OX1Praxe 1cs0PovinnýPX - 104ano
OZ1Základy letu Ics4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DLAAngličtina v letectví IIen3Povinnýzá,zkP - 13 / Cj - 13ano
CKSKonstrukce a systémy letadel Ics3PovinnýklP - 26ano
DLMLetecká meteorologiecs7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 26ano
OX2Praxe 2cs4PovinnýC1 - 104ano
DRNRadionavigace Ics5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
DTMTechnická mechanikacs7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 14 / CPP - 12ano
OZ2Základy letu IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano