Detail předmětu

Letecká meteorologie

FSI-DLMAk. rok: 2021/2022

Aplikovaná meteorologie, zkoumající meteorologické prvky a jevy z hlediska jejich vlivů na letecký provoz a leteckou techniku. Obsahově je zaměřena na vlastnosti atmosféry a základní atmosférické jevy, které ovlivňují bezpečnost, hospodárnost, výkon, pravidelnost a komfort leteckého provozu. Meteorologická pozorování, služby, předpovědi a zprávy pro leteckou činnost. Rozebírají se meteorologické prvky a jevy z hlediska jejich vlivů na činnost letectva a leteckou techniku. Synoptické objekty: vzduchové hmoty, atmosférické fronty a tlakové útvary. Mezinárodní organizace a projekty k zabezpečení civilní letecké dopravy, pozorovací sítě. Letecké meteorologické informace: zprávy, výstrahy a předpovědi. Klimatografie letišť.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické poznatky z letecké meteorologie a dovednosti v praktickém využívání letecké meteorologické dokumentace potřebné pro výkon funkce profesionálního pilota v obchodní letecké dopravě.

Prerekvizity

Základy termodynamiky, mechaniky letu a regionální geografie.

Doporučená nebo povinná literatura

SOBOTA, J., KRÁČMAR, J.: Meteorologie.1. ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2002, ISBN 80-7204-238-6. (CS)
NEDELKA, M.: Prehľad leteckej meteorológie. Bratislava: Alfa, 1984. (SK)
DVOŘÁK, P.: Letecká meteorologie, 2. vydání. Cheb: Svět křídel, 2010. ISBN isbn978-80-8680-885-7. (CS)
Great Britain. Meteorological Office: Handbook of aviation meteorology. London: H.M. Stationery Off., 1960. (EN)
H. M. Stationery Off.: Handbook of aviation meteorology, 1960. (EN)
ENGLAND, J., ULBRICHT, H.: Flugmeteorologie. Berlin, Transpress-Verlag für Verkehrswesen, 1980. Luftfahrt-Handbücher. (DE)
LEXMANN, E.: Meteorológia pre športového pilota. 2. dopl. vyd. Bratislava: Alfa, 1989. Edícia dopravnej literatúry. (SK)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Přednášky a cvičení jsou povinné. Podmínkou k udělení zápočtu je 80% účast na přednáškách a cvičeních. Absenční hodiny lze nahradit samostatným studiem a samostatným zpracováním předepsaných úloh. Zkouška je písemná a ústní. Obě části jsou rovnocenné.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s meteorologickými podmínkami jednotlivých fází letu a provozu na letištích. Vybavit studenty znalostmi o atmosférickém prostředí a meteorologickém zajišťování bezpečnosti a hospodárnosti civilního letectví se zřetelem na ekologické aspekty. Připravit studenty k vykonání zkoušek u ÚCL pro získání ATPL (A).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Letecká meteorologie, její vědní zdroje, metody a úkoly. Meteorologické prvky a jevy, synoptické objekty. Součinnost ICAO a WMO.
2. Atmosféra jako prostor pro leteckou činnost. Její chemické složení a stavba, mezní a přízemní vrstva.
3. Hlavní meteorologické jevy ovlivňující činnost letectva, jejich časové a prostorové rozložení.
4. Světová a česká meteorologická pozorovací síť - stanice meteorologické, klimatické, aerologické, radiolokační, meteorologické družice.
5. Teplotní, tlakové a termobarické pole. Standardní izobarické hladiny a jejich vztah k letovým hladinám.
6. Základní tlakové útvary, cyklony a anticyklony, celková povětrnostní situace. Cyklony tropických šířek.
7. Vítr v letectví - přízemní, výškový. Všeobecná cirkulace atmosféry, místní cirkulační systémy. Konvekce a turbulence, let v podmínkách turbulence.
8. Voda v atmosféře. Vlhkost vzduchu a procesy kondenzace vodní páry. Atmosférické srážky.
9. Oblačnost. Vznik oblaků a jejich klasifikace. Určování výšky základny oblačnosti. Podmínky letu v různých oblacích. Námrazové jevy. Atmosférická elektřina.
10. Viditelnost a dohlednost. Mlhy, jejich vznik, výskyt a klasifikace. Litometeory snižující dohlednost.
11. Vzduchové hmoty a atmosférické fronty.
12. Letecké meteorologické zprávy, předpovědi a výstrahy.
13. Letecká meteorologická služba, briefing a dokumentace.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Rozložení meteorologických prvků s výškou.
3.-4. Časový průběh vybraných meteorologických prvků.
5.-6. Přízemní a výškové povětrnostní mapy.
7.-8. Popis a analýza přízemního tlakového pole.
9.-11. Letecké meteorologické zprávy, mezinárodní kódy.
12. Exkurze na meteorologickou stanici.
13. Exkurze na meteorologickou radiolokační stanici.
Pozn.: Cvičení jsou organizována operativně k tématům přednášek, zčásti mají charakter samostatné práce studentů, zčásti charakter demonstrační.

eLearning