studijní program

Entrepreneurship and Small Business Development

Fakulta: FPZkratka: BAK-ESBDAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0413P050016

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 1500 EUR/ročně pro studenty z EU, 8000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Cíle studia

Primárním vzdělávacím cílem studia je vychovávat absolventy, kteří mají jak předpoklad pro rozvoj vlastní podnikatelské činnosti na úrovni malého podniku, tak mohou působit na pozicích zodpovědných za rozvoj činností souvisejících s podnikatelskou činností větších podniků, případně s rozvojem dalších organizací.

Pojetím teoretické výuky a formou praxe program rozvíjí interdisciplinární znalosti a dovednosti absolventů, které vytváří potenciál pro jejich široké uplatnění při rozvoji všech klíčových funkcí podniku a vytváření podnikatelských modelů. Princip interdisciplinarity je zde vnímán jako propojení ekonomického a manažerského pohledu v podnikatelských projektech. Z tohoto pohledu lze za obecný společenský cíl programu označit rozvoj znalosti podnikatelství ve smyslu základu ekonomicko-společenského rozvoje ekonomiky státu a posílení konkurenceschopnosti na úrovni podniků i ekonomiky.

Cílem komplexního budování podnikatelských kompetencí, které program nabízí, je to, aby absolventi disponovali hlubokým pochopením ekonomických, manažerských a společenských souvislostí podnikatelské činnosti. Z hlediska praktické orientace program je pak zásadním cílem to, aby studenti získali reálnou praktickou zkušenost s podnikatelskou činností již v průběhu studia. Aplikované výukové přístupy jsou voleny s cílem dosažení maximální možné efektivity vzdělávacího procesu, rozvíjejícího kompetence absolventů na základě propojení praktického tréningu s individuálním vzděláváním a skupinovým učením.

Absolventi profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Entrepreneurship and Small Business Development jsou komplexně připraveni pro realizaci vlastní podnikatelské činnosti nejen na úrovni živnostenského podnikání, ale také na úrovni malých a středních podniků. Absolventi se uplatní v roli zakladatele, vlastníka i manažera společnosti. Absolventi najdou uplatnění nejen v podnicích rodinného charakteru, ale obecně ve všech malých a středních podnikatelských subjektech, včetně podniků start-upového charakteru. Absolventi se uplatní jak při podnikatelském rozvoji podniků, tak při vlastním řízení tohoto rozvoje. Absolventi při řízení projektů malých podniků a při rozvoji a řízení podnikatelských týmů. Absolventi se mohou uplatnit rovněž v prostředí velkých firem na pozicích, kde budou schopni řešit komplexní projekty řešících rozvoj produktů služeb a jejich zavádění na trh, inovativní rozvoj podnikatelské činnosti velkého podniku. Absolventi najdou uplatnění ve funkcích zodpovědných za rozvoj a realizaci marketingových a obchodních aktivit podnikatelských subjektů a dalších organizací.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu „Entrepreneurship and Small Business Development“ disponuje znalostmi a dovednostmi potřebnými pro zahájení a rozvoj podnikatelské činnosti jak formou živnostenského podnikání, tak formou založení podniku. Identifikuje, vytváří a vyhodnocuje podnikatelské příležitosti v prostředí globalizovaného trhu a umí navrhnout způsoby jejich využití, včetně zpracování odpovídajícího podnikatelského plánu. Jasně vymezuje globální společenské a ekonomické tržní vlivy na podnikatelské aktivity a je schopen přijmout relevantní opatření. Aplikuje analytický přístup pro nalezení řešení problémů spojených s podnikatelskou činností.

Pro řízení podnikatelské činnosti, založení vlastního podniku a jeho rozvoj absolvent programu aplikuje postupy pro získání a organizování všech potřebných zdrojů. Je schopen vymezit odpovídající podnikatelský model. Zná, chápe, definuje a nastavuje řídící procesy nově založených nebo rozvíjejících se podnikatelských subjektů. Je schopen navrhnout a aplikovat přístupy k zajištění podnikatelských aktivit způsobem odpovídajícím aktuální fázi růstu podniku. Vymezuje pozici vlastního podniku jak v hodnotovém systému trhu, tak ve společensko-ekonomickém kontextu podnikatelského prostředí.

Absolvent disponuje zkušenostmi a dovednostmi získanými vlastní podnikatelskou činností a má zkušenost s aplikací teoretických konceptů a znalostí v reálném podnikatelském prostředí. Kompetence absolventa vychází jak ze zkušeností z práce v týmu, tak z interakce týmu a podniku se zákazníky, dodavateli, konkurenty, obchodními partnery a dalšími externími zájmovými skupinami.

V rámci profilu absolventa lze získané znalosti, dovednosti a kompetence rozdělit do tří skupin – odborných znalostí, odborných dovedností a všeobecných způsobilostí. Pro oblast odborných znalostí a odborných dovedností jsou detailněji specifikovány disciplíny, které jsou v jejich rámci rozvíjeny, a pro ně jsou vymezeny konkrétní výstupy.

Odborné znalosti
• Oblast ekonomické teorie a základní teoretické oblasti:
o disponuje teoretickými a koncepčními znalostmi potřebnými pro identifikaci a analýzu podnikatelských problémů v kontextu globálního trhu a tržní ekonomiky, jasně chápe a definuje roli podnikatelských aktivit a podnikatelských subjektů v globalizované tržní ekonomice a jejich společensko-ekonomický význam, vymezuje a chápe matematické nástroje a jejich význam v oblasti analýzy pro potřeby podnikatelských aktivit, chápe význam makroekonomických ukazatelů a definuje jejich dopad na podnikatelskou činnost.
• Oblast ekonomiky podniku, financí, účetnictví a daní:
o definuje a kriticky vyhodnocuje ekonomické kategorie, chápe a vymezuje prvky finančního řízení podniku ovlivňující podnikatelské aktivity, jasně chápe a definuje účetní a daňové aspekty podnikatelské činnosti.
• Oblast podnikání:
o vymezuje ekonomický, finanční a právní rámec podnikání, umí vymezit funkce potřebné pro řízení a rozvoj podnikatelského subjektu a zabezpečení činností podnikatelského charakteru, definuje varianty vstupu do podnikatelských aktivit a vysvětluje jejich specifika, vymezuje faktory podnikatelského prostředí ovlivňující činnost podniku a definuje principy rozvoje vztahů podnikatelského subjektu se zainteresovanými zájmovými skupinami ve všech fázích rozvoje podniku, definuje strukturu business plánu a přístupy k jeho tvorbě, vymezuje přístupy k hodnocení podnikatelského potenciálu podniků a podnikatelských projektů.
• Oblast managementu a vedení:
o definuje a kriticky vyhodnocuje manažerské přístupy a principy vedení pro rozvoj podnikatelských aktivit, definuje metody a postupy používané v klíčových manažerských funkcích pro zajištění rozvoje podnikatelské činnosti.
• Oblast marketingu a komunikace podniku:
o vymezuje marketingové přístupy v prostředí malých a středních podniků, definuje metody rozvoje komunikace podniku, definuje přístupy k rozvoji služeb jako produktu, vymezuje přístupy k rozvoji značky malých a středních podniků.
• Prezentační a komunikační techniky:
o popíše a chápe komunikační a prezentační techniky pro potřebu prezentace podniku a jeho záměrů, vymezuje přístupy v komunikaci v rámci týmu, jasně definuje roli komunikace se zájmovými skupinami a vymezuje odpovídající nástroje osobní i virtuální komunikace.
• Odborné jazykové znalosti:
o široká a pokročilá znalost anglické terminologie z oblasti řízení a ekonomiky podniků s důrazem na činnost podnikatelského subjektu.

Odborné dovednosti
• Oblast ekonomické teorie a základní teoretické oblasti:
o aplikuje širší ekonomicko-teoretické znalosti na úrovni činnosti podnikatelských subjektů, identifikuje aktuální ekonomické veličiny z pohledu podnikatelského subjektu, aplikuje matematické přístupy pro analýzu relevantních oblastí;
• Oblast ekonomiky podniku, financí, účetnictví a daní:
o aplikuje znalosti z ekonomiky podniku, účetní a daňové oblasti pro zajištění standardního fungování malého podniku;
• Oblast podnikání:
o identifikuje podnikatelskou příležitost, vyhodnocuje potenciál rozvoje podniku a spolupráce s partnery a investory v prostředí domácího trhu i v mezinárodním kontextu, aplikuje postupy pro zavádění a inovaci produktů na trh jak v oblasti výrobků, tak služeb, aplikuje kreativní a inovativní podnikatelské přístupy založené na kritickém hodnocení možností se zohledněním možných rizik na úrovni domácího i mezinárodního trhu, aplikuje právní předpisy na úrovni potřebné pro zahájení a rozvoj podnikatelské činnosti, sestavuje podnikatelský plán včetně jeho realizace, definuje podnikatelský model a jeho praktickou realizaci, řízení rozvoje podnikatelských činností ve všech fázích rozvoje podniku.
• Oblast managementu a vedení:
o komplexně hodnotí potenciál rozvoje strategické konkurenceschopnosti podniků a organizací a navrhuje strategické varianty využití podnikatelské příležitosti, na základě kritického analytického hodnocení situace na trhu formuluje cíle a odůvodněné přístupy k řešení problémů, zpracovává akční a strategické plány pro realizaci aktivit podniku. Vytváří a rozvíjí tým pro řešení komplexních projektů a podnikatelských záměrů, efektivně využívá týmové práce a aplikuje principy řízení a vedení jak na úrovni podniku, tak na úrovni mezinárodní spolupráce, volí odpovídající nástroje pro podporu řízení podnikatelských činností, aplikuje manažerské principy v globálním a multikulturním podnikatelském prostředí, dovede posoudit a vymezit přístupy k rozvoji konkurenceschopnosti;
• Oblast marketingu a komunikace podniku:
o aplikuje marketingové nástroje pro hodnocení trhu a podnikatelských příležitostí, realizuje výzkum trhu, založeném na kvantitativních a kvalitativních metodách, interpretuje výsledky výzkumu s využitím odpovídajících analýz pro vyhodnocení situace v globálním tržním prostředí, realizuje aktivity rozvíjející komunikaci podniku, navrhuje komplexně pojímané produkty a služby, využívá techniky rozvoje značky pro rozvoj podniku, produktů i služeb.
• Prezentační a komunikační techniky:
o Ovládá komunikaci na úrovni majitele a manažera malého podniku, komunikace v týmu při řešení komplexních projektů, umí prezentovat podnikatelský plán různým zájmovým skupinám, při komunikaci umí volit vhodné přístupy vyjednávání a řešení konfliktů, srozumitelně prezentuje svoje postoje při interní a externí komunikaci, jasně formuluje a prezentuje podstatu úkolů, které je třeba řešit, umí využívat nástroje pro online komunikaci v podnikatelské praxi.
• Odborné jazykové dovednosti:
o schopnost pracovat s anglickým textem na odborné a všeobecné úrovni, komunikace v rámci písemného i mluveného projevu na formální i neformální úrovni;

Všeobecné způsobilosti
• Vyhodnocení širších ekonomických souvislostí vývoje podnikatelského prostředí a posouzení jejich dopadu na podnikatelskou činnost a společnost.
• Pochopení role podnikatelských aktivit na úrovni podniků, na úrovni ekonomiky státu i jejich celospolečenský význam.
• Komplexní systematický přístup k řešení problémů vycházející z kritické analýzy a orientující se na reálně aplikovatelné řešení, včetně jeho realizace.
• Samostatnost a kreativita při řešení komplexních podnikatelských a manažerských problémů
• Realizace projektově orientovaných činností s důrazem na maximální efektivitu a vyhodnocení kritických míst a přínosů projektu.

Specifickou skupinu způsobilostí pak tvoří jazykové kompetence. S ohledem na fakt, že program studijní program je vyučován kompletně v angličtině, je rovněž i veškerá literatura v použitá pro výuku anglická. Přihlíží se k některým specifikům zaměření programu, to je oblast podnikání a realizace podnikatelské činnosti v podmínkách České republiky a u potřebné znalosti například českých právních předpisů je zajištěna znalost odpovídající anglické terminologie. Jazykové kompetence jsou rozvíjeny v těchto oblastech:
• znalosti: pokročilá znalost odborné terminologie v anglickém jazyce;
• dovednosti: rozvinutá schopnost rozumět odbornému textu v anglickém jazyce, schopnost plynně psát odborné texty v anglickém jazyce, plynně komunikovat v anglickém jazyce;
• způsobilosti: příprava a samostatné vedení porad a jednání v anglickém jazyce, prezentace v anglickém jazyce.

Charakteristika profesí

Absolventi profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Entrepreneurship and Small Business Development jsou komplexně připraveni pro realizaci vlastní podnikatelské činnosti nejen na úrovni živnostenského podnikání, ale také na úrovni malých a středních podniků. Absolventi se uplatní v roli zakladatele, vlastníka i manažera společnosti. Absolventi najdou uplatnění nejen v podnicích rodinného charakteru, ale obecně ve všech malých a středních podnikatelských subjektech, včetně podniků start-upového charakteru. Absolventi se uplatní jak při podnikatelském rozvoji podniků, tak při vlastním řízení tohoto rozvoje. Absolventi při řízení projektů malých podniků a při rozvoji a řízení podnikatelských týmů. Absolventi se mohou uplatnit rovněž v prostředí velkých firem na pozicích, kde budou schopni řešit komplexní projekty řešících rozvoj produktů služeb a jejich zavádění na trh, inovativní rozvoj podnikatelské činnosti velkého podniku. Absolventi najdou uplatnění ve funkcích zodpovědných za rozvoj a realizaci marketingových a obchodních aktivit podnikatelských subjektů a dalších organizací.

Vytváření studijních plánů

Profesní bakalářský studijní program Entrepreneurship and Small Business Development” je tříletý, a každý ročník je rozdělen do dvou semestrů, po kterých následují zkouškové období. Jednotlivé předměty v rámci studijního programu jsou z hlediska logiky a zaměření rozděleny do čtyřech širších skupin:
- Podnikatelství (Entrepreneurship)
- Tržní strategie (Market Strategy
- Management a ekonomika podniku (Management and Economics of Company)
- Závěrečná práce (Final Thesis)

Toto pojetí organizace programu, společně se strukturou základních teoretických předmětů profilujícího základu a povinných předmětů profilujícího základy, zásadním způsobem podporuje pochopení provázanosti jednotlivých disciplín, což se pozitivně odrazí nejen ve znalostech, ale především v dovednostech absolventů.

Skupina „Podnikatelství“, je tvořená předměty „Principles of Entrepreneurship“, „Business Competence Development“, „Business Idea Development“, „Law in Entrepreneurship“, „Accounting and Taxes“, „Business Development Assessment“, „Entrepreneurial Practice 1“, „Entrepreneurial Practice 2“, „Entrepreneurial Practice 3“ a „Entrepreneurial Practice 4“. Praxe probíhající v rámci předmětů „Entrepreneurial Practice 1 až 4“ svým pojetím a zaměřením představuje logicky nosnou oblast z hlediska pochopení problematiky podnikání a získání praktických dovedností a zkušeností.

Skupina „Tržní strategie“ zahrnuje předměty „Marketing“, „Market Economy“, „Mathematics“, „Applied Analytical Statistics“, „Market Research“, „Competitiveness and Communication of Small Company“, „Service Management“, „Digital Marketing and Social Media“ a „Trade and Sales Promotion“. Propojení těchto předmětů vytváří hlubokou teoretickou a praktickou znalost oblastí souvisejících se strategickým rozvojem malého podniku v kontextu všech fází jeho rozvoje. Toto propojení rovněž vytváří hlubší znalost výhod kvantitativních i kvalitativních přístupů a rozvíjí analytické schopnosti.

Skupina „Management a ekonomika podniku“ zahrnuje předměty „Management“, „Economics of Company“, „Financial Management of Small Company“, „Project Management“, „Human Resources Management in Small Company“ a „Information System of Small Company“. Zásadní význam vazby těchto předmětů lze spatřovat v komplexní znalosti principů řízení podniku v kontextu marketingových, ekonomických, finančních a právních souvislostí. Tato znalost je předpokladem rozvoje vlastní podnikatelské činnosti a umožňuje získat podnikatelskou praxi již v průběhu studia.

Poslední čtvrtou skupinu „Závěrečná práce“ tvoří předměty „Final Thesis Seminar 1“ a „Final Thesis Seminar 2“. V rámci těchto předmětů studenti vytváří a řeší samostatný komplexní projekt dle zadaného tématu.

Základních teoretické předměty profilujícího základu jsou „Market Economy“, „Management“, „Economics of Company“, „Mathematics“ a „Applied Analytical Statistics“, ostatní předměty jsou povinné předměty profilujícího základu. Ve studijním programu nejsou zařazeny povinně volitelné ani volitelné předměty. Pojetí výuky a rozsah praxe vytváří dostatečnou flexibilitu pro rozvoj odbornosti absolventů.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Entrepreneurship and Small Business Development mohou pokračovat ve studiu na FP VUT v Brně v rámci magisterských studijních programů.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BBIDEBusiness Idea Developmenten6PovinnýklC1 - 52ano
BECOEEconomics of Companyen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BMAEManagementen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BMEEMarket Economyen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BMAREMarketingen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BMATEMathematicsen7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BPENEPrinciples of Entrepreneurshipen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BDMSEDigital Marketing and Social Mediaen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BFMSEFinancial Management of Small Companyen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BLENELaw in Entrepreneurshipen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BBCDETeam and Company Developmenten6PovinnýklC1 - 52ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BATEAccounting and Taxesen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BEPR1EEntrepreneurial Practice 1en12PovinnýklC1 - 24ano
BMREMarket Researchen6Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BPMAEProject Managementen6Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYF004Francouzština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI004Italština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYN001Němčina pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
VYS001Španělština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BCCSMECompetitiveness and Branding of Small Companyen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BEPR2EEntrepreneurial Practice 2en12PovinnýklC1 - 24ano
BHRMEHuman Resources Management in Small Companyen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BSMAEService Managementen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
VYF004Francouzština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
VYI004Italština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
VYN002Němčina pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
VYS002Španělština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BDMSEDigital Marketing and Social Mediaen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BEPR3EEntrepreneurial Practice 3en12PovinnýklC1 - 24ano
BFT1EFinal Thesis Seminar 1en4PovinnýC1 - 26ano
BISSCEInformation System of Small Companyen5Povinnýzá,zkP - 10 / C1 - 10ano
BTSPETrade and Sales Promotionen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYF004Francouzština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI004Italština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYN003Němčina pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
VYS003Španělština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BBDAEBusiness Development Assessmenten6Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
BEPR4EEntrepreneurial Practice 4en12PovinnýklC1 - 24ano
BFT2EFinal Thesis Seminar 2en11PovinnýklC1 - 30ano