studijní program

Průmyslový design ve strojírenství

Fakulta: FSIZkratka: B-PDS-PAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0212A310002

Udělovaný akademický titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 14.7.2018 - 14.7.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Strojírenská technologie 2
Umění Design a užité umění 29
Strojírenství, technologie a materiály Materiálové inženýrství 17
Strojírenství, technologie a materiály Konstrukce strojů a zařízení 17
Strojírenství, technologie a materiály Aplikovaná mechanika a biomechanika 14
Umění Grafická tvorba 17
Umění Teorie a historie uměleckého oboru 4

Cíle studia

Bakalářský studijní program Průmyslový design ve strojírenství spojuje teorii, dovednosti a praxi v oblasti průmyslového designu. Program připravuje studenty na navrhování sériově vyráběných produktů s důrazem na funkční, estetické, technické, ergonomické a bezpečnostní kvality. Základ studia tvoří profilující technické a odborné předměty spolu s oborovými dovednostmi a znalostmi v rámci širších společenských a enviromentálních kontextů. Výuka je založena na tradičních designérských postupech i na možnostech progresivních technologií. Rozvíjí komplexní přístup k řešení designu jako kontinuálního procesu od konceptu až po prezentaci návrhu prostřednictvím vizualizací, animací a modelové dokumentace.
Cílem vzdělávacího procesu je formování tvořivých a schopných absolventů s vysokou mírou uplatnitelnosti na trhu práce.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu má znalosti z oblasti strojního inženýrství spolu s oborovými dovednostmi a znalostmi metod designérské tvorby.
Je teoreticky i prakticky dobře vybaveným průmyslovým designérem, otevřeným inovátorem schopným samostatně řešit jednodušší průmyslové výrobky po stránce funkční, estetické, technické, ergonomické i bezpečnostní. Své návrhy přesvědčivě prezentuje formou kresebných skic, počítačových vizualizací i 3D modelů.

Charakteristika profesí

Díky svému jedinečnému profilu je designér se strojírenským základem na trhu práce dobře přijímaný. Nalezne uplatnění v průmyslové sféře na vývojových pracovištích velkých nebo středních firem, ale i ve specializovaných designérských a grafických studiích. Univerzálně vybavený absolvent je schopen přizpůsobit se práci v příbuzných oborech, zejména konstrukčního směru. Disponuje také potřebnými tvůrčími, technickými a metodickými dovednostmi pro další studium průmyslového designu v navazujícím magisterském stupni.
Nadaní studenti jsou motivování a směřováni k doktorskému studiu.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a odborná rozprava. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení bakalářského studia a odevzdal bakalářskou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty. Státní závěrečná zkouška se tradičně skládá ze dvou částí. První je obhajoba bakalářské práce, kdy student představí vlastní práci (cíl, metody řešení, výsledky) s následnou reakcí na posudky oponenta a diskusí na téma bakalářské práce. Práce by měla být rešerší současného stavu v oblasti s vyvozením vlastních závěrů, případně rešerší problematiky spojené s činností profesionálních pilotů. Druhou částí je obecná odborná rozprava zaměřená na oblasti teoretických znalostí získaných během studia.

Studium bakalářského programu Profesionální pilot je velmi specifické, i vzhledem k finanční náročnosti letecké činnosti. Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informací, které studijní informace a podmínky upřesňují.

1. Student, který hodlá nastoupit do programu studia Profesionální pilot, musí nejpozději během 1. ročníku studia absolvovat základní výcvik pro získání licence Soukromého pilota (možnost v Letecké škole VUT nebo mimo v jiné letecké škole). Nejpozději do zahájení výuky 2. ročníku musí být držitelem „licence soukromého pilota PPL(A)”.
2. Na FSI VUT v Brně získáte kompletní teoretickou průpravu, včetně certifikátu, k úspěšnému složení teoretických pilotních zkoušek na Úřadu pro civilní letectví až do úrovně dopravního pilota (ATPL).
3. Praktický letový výcvik je oddělen od teoretického vzdělávání. Tento (letové hodiny) si musí student hradit sám. Pro základní orientaci:
- Praktický pilotní výcvik na základní úroveň PPL (Private Pilot Licence) může stát okolo 250 000,- Kč (nabídky leteckých škol na získání licence Soukromého pilota se liší, také záleží na individuálních schopnostech studenta).
- U kompletního letového výcviku do úrovně potřebné pro Obchodní leteckou dopravu (minimální kvalifikace Obchodní pilot s oprávněním létat podle přístrojů s více motorovými letadly) se obvykle hovoří o částkách okolo 1 mil Kč za výcvik do této úrovně. Praktický výcvik nad úrovní PPL se neváže na studium na VUT. Student v průběhu studia absolvuje povinnou praxi, ale rozsah výcviku a počet odlétaných hodin je individuální a záleží na možnostech a úvaze studenta. Jednotlivé části výcviku jsou nabízeny Leteckou školou VUT, případně mohou proběhnout mimo VUT dle volby studenta.
4. Uchazeči o pilotní kvalifikace musí také splňovat zdravotní předpoklady pro výkon pilotní funkce, které jsou stanovené evropskými předpisy. Brýle obvykle nejsou překážkou, ale například barvoslepost je překážkou pro výkon funkce profesionálního pilota. Při pochybnostech o své zdravotní způsobilosti, můžete ještě před definitivním rozhodnutím o své kariéře navštívit leteckého lékaře, který vám poskytne odbornou radu.

Pro doplnění a získání dalších informací můžete kontaktovat vedoucího leteckého výcviku p. JUDr. Jaromíra Hammera, email: hammer.j@fme.vutbr.cz , tel: 724 072 462.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT – Směrnice č. 69/2017,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2020 Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi programu mohou pokračovat ve studiu průmyslového designu v navazujícím magisterském studijním programu M-PDS obor: Průmyslový design ve strojírenství.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3CDCAD - základnícs2PovinnýCPP - 26ano
YU3Dějiny umění do 18. stoletícs2PovinnýzkP - 26ano
GEN1General English Ien0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
YZ1Hmotové studiecs2PovinnýklA - 39ano
1KDKonstruktivní geometriecs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
YKGKresba geometrických objektůcs1PovinnýklA - 26ano
1MMatematika Ics9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
YDFÚvod do designucs2PovinnýP - 13 / A - 26ano
1KZáklady konstruovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0VolitelnýP - 26ano
0KDVybrané kapitoly z konstruktivní geometriecs0VolitelnýP - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs0VolitelnýP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
YU4Dějiny umění 19. - 20. stoletícs2PovinnýzkP - 26ano
BFFyzikacs7Povinnýzá,zkP - 26 / L - 14 / C1 - 12ano
GEN3General English Examen2PovinnýzkZ - 1ano
GEN2General English IIen0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
2KKonstruovánícs4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
YKVKresba výrobkucs2PovinnýklA - 26ano
2MMatematika IIcs8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 44 / CPP - 8ano
YPBPočítačová grafika Ics2PovinnýklCPP - 39ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1VolitelnýCPP - 13ano
0FBVybrané kapitoly z fyziky Bcs0VolitelnýP - 26ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0VolitelnýP - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
A5Angličtina 5en0PovinnýCj - 26ano
YDDDějiny designucs2PovinnýzkP - 26ano
YKSKresba kompozicecs2PovinnýklA - 26ano
CMMatematika III-Bcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
YM1Modelovánícs3PovinnýklA - 39ano
YPMPočítačové modelování a vizualizace Ics3PovinnýklCPP - 39ano
YA1Průmyslový design Ics4PovinnýklA - 52ano
3STStatikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
3SVStruktura a vlastnosti materiálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
3VTVýrobní technologie IIcs2PovinnýklL - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
A6Angličtina 6en0PovinnýCj - 26ano
YKDDigitální kresbacs2PovinnýklCPP - 39ano
4KCKonstruování a CADcs3PovinnýklCPP - 26ano
YPIPočítačová grafika IIcs4PovinnýklCPP - 39ano
YAMPokročilé materiály v designucs3Povinnýzá,zkP - 13 / A - 26ano
YA2Průmyslový design IIcs5PovinnýklA - 78ano
4PPPružnost a pevnost Ics7Povinnýzá,zkP - 52 / K - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
DTMTechnická mechanikacs7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 14 / CPP - 12ano