Detail předmětu

Kresba geometrických objektů

FSI-YKGAk. rok: 2020/2021

Předmět vede studenty k základním teoretickým a praktickým znalostem nutným ke zvládnutí kresby. Geometrické objekty tvoří základ většiny zobrazovaných celků a jejich správné zachycení je nezbytné pro zvládnutí proporčně i perspektivně správné kresby. Nácvik lineární kresby dle modelu definující obrys jednotlivých geometrických těles, skladeb geometrických těles i objektů jim tvarově odpovídajících. Kurz je průpravou k ateliérovým předmětům průmyslového designu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání základní znalosti techniky kresby cvičením kresby geometrických těles a kresby objektů tvarově odpovídajících základním geometrickým tělesům. Získání znalostí zásad perspektivního zobrazení, správného zachycení proporcí a stínování.

Prerekvizity

Předpokládají se pouze základní teoretické a praktické znalosti perspektivního zobrazení a zkušenosti s kresbou z neuměleckých středních škol.

Doporučená nebo povinná literatura

DE REYNA, Rudy. Základy kresby a malby: jak kreslit a malovat co vidím okolo. Praha: Svojtka & Co., 2004. ISBN 80-7352-097-4.
MORSCHECK, Karl-Heinz. Perspektiva. Ostrava: Anagram, 2005. ISBN 8073420619.
DE REYNA, Rudy. How to draw what you see. New York: Watson - Guptill, 1996. ISBN 0-8230-2375-3.
PARRAMÓN, José María. Perspektiva pro výtvarníky: správné užití perspektivy v kresbě a malbě. České vyd. 2. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 8072360418.
BALLESTAR, Vicente B. a Jordi VIGUÉ. Skici: kompletní průvodce skicováním. Čestlice: Rebo, 2005. ISBN 80-7234-431-5.
Teissig, K.: Techniky kresby, Artia, Praha, 1986
PILE, John. Perspective for interior designers. New York: Whitney Library of Design, 1989. ISBN 9780823040087.
SMITH, Ray. The artist's handbook. 3rd ed. London: Dorling Kindersley, 2009. ISBN 1405348771.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, která jsou zaměřena na praktické zvládnutí kresby s individuálními konzultacemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání schopnosti prostorového záznamu jednoduššího objemu s důrazem na správné zachycení proporcí. Pozornost je věnována perspektivnímu zobrazení včetně respektování jeho zásad v kresbě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základy perspektivy, umístění kresby ve formátu, velikost, proporce, kompozice
Obrysová kresba kompozice složené z krychlí a kvádrů, centrální perspektiva, bez stínování, dle modelu
Obrysová kresba kompozice složené z krychlí a kvádrů, nárožní perspektiva, dle modelu
Obrysová kresba kompozice složené z rotačních objektů, dle modelu
Světlo a stín /vlastní a vržený/, dle modelu
Kresba kompozice složené ze všech typů základních geometrických těles, stínovaná kresba, dle modelu
Kresba kompozice složené z geometrických těles s jednotným povrchem, dle modelu
Kresba kompozice složené z geometrických těles s rozdílným povrchem, dle modelu
Kresba kompozice složené z geometrických těles s drapérií, dle modelu
Hodnocení semestru, klady a zápory jednotlivých prací