studijní program

Pozemní stavby

Fakulta: FASTZkratka: DPC-SAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0732D260018

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Pozemní stavby 100

Cíle studia

Cílem studia doktorského studijního programu Pozemní stavby je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované nejvyšší univerzitní vzdělání a vědeckou přípravu ve vybraných aktuálních oblastech oboru. Studium je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie pozemních staveb s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány oblasti pozemního stavitelství a to především výzkum a vývoj v oblasti stavebních konstrukcí, konstrukcí dřevostaveb, sanace stavebních materiálů a konstrukcí, dále měřící a diagnostické metody, modelování fyzikálních procesů a úloh stavební fyziky. Vědecká příprava v tomto studijním programu je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření.
Součástí studia je také zapojení studentů do přípravy a řešení národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, prezentace dosažených výsledků na národních i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích a jejich publikování v odborných a vědeckých zahraničních i tuzemských časopisech. Během studia získává student nové teoretické poznatky, vlastní zkušenosti z přípravy, realizace a vyhodnocení experimentů a potřebné praktické poznatky také díky úzké spolupráci se stavební praxí a rovněž díky absolvování zahraničních stáží na spolupracujících zahraničních universitách nebo výzkumných pracovištích.
V závěrečné fázi studia provádí student syntézu všech studiem získaných teoretických poznatků i dosažených výsledků vlastní tvůrčí práce a zpracovává svoji doktorskou disertační práci, u níž je kladen důraz na exaktnost a formulování konkrétních přínosů pro další rozvoj studovaného oboru.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Pozemní stavby je všestranně teoreticky i odborně vybaveným odborníkem, který zvládl problematiku specializace na vysoké úrovni svých vědomostí a je schopen samostatné tvůrčí práce. Je připraven odborně působit a zastávat samostatné vyšší funkce v oblasti výzkumu a vývoje nových technologií v sektoru výstavby objektů pozemních staveb, ale i v projekčních firmách, popř. ve státní správě. Získal komplexní teoretickou i odbornou průpravu pro samostatné řešení technických problémů a tvůrčí vědeckou práci. Na základě získaných poznatků, zkušeností, dovedností a vědomostí je připraven k vědecké a tvůrčí činnosti, a to samostatně i v týmech na národní i mezinárodní úrovni. Díky sledování aktuálních trendů v oblasti vývoje v oblasti pozemních staveb a úzké spolupráci oboru se zahraničními univerzitami splňuje absolvent doktorského studijního programu předpoklady ke svému dalšímu odbornému kariérnímu a profesnímu akademickému růstu, a to i v zahraničí.
Po dobu studia si absolvent prakticky osvojuje a získává pedagogické schopnosti, kterých může využít při pedagogicko-vědeckém působení na vzdělávacích institucích, zabývajících se problematikou pozemních staveb v tuzemsku a díky získaným jazykovým znalostem také v zahraničí.

Charakteristika profesí

Podstatné rozvinutí teoretických a experimentálních schopností umožňuje absolventovi doktorského studijního programu Pozemní stavby samostatnou tvůrčí činnost týkající se zejména pozemního stavitelství včetně souvisejících specializací zejména v oblasti technických zařízení budov (ZTI, vytápění, vzduchotechnika), vyspělých speciálních technologií staveb, stavební fyziky (stavební tepelné technicky, stavební akustiky a denního osvětlení budov), speciálních sanací staveb, požární bezpečnosti budov a enviromentálně vyspělých staveb.
Absolvent je schopen samostatné tvůrčí činnosti zejména v oblasti výzkumu a vývoje – je odborně vybaven a schopen samostatně řešit složité problémy např. při optimalizaci výběru vhodných materiálů či jejich skladeb zohledňující společenské potřeby, provozní požadavky, rizika, ekonomické dopady a vlivy na životní prostředí.
Uplatnění absolventů programu Pozemní stavby je v širokých oblastech stavebnictví spočívajících např. v návrhu speciálních prvků a konstrukcí Pozemní staveb včetně ověřování jejich funkčnosti a spolehlivosti a to jak s využitím experimentálních postupů, tak s pomocí numerických modelů.
Absolvent má dobré předpoklady také k uplatnění v akademické sféře i v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem pro eventuální působení v zahraničí. Po splnění délky praxe a zákonných podmínek se může u ČKAIT autorizovat jako stavební inženýr ve specializaci Pozemní stavby, Technika prostředí staveb nebo Energetické auditorství.
Dlouhodobá uplatnitelnost absolventů stávajícího doktorského studijního programu Pozemní stavby v praxi je dle interních statistik prakticky 100 % a to nejen po ukončení studia, ale i při předčasném ukončení studia. U absolventů je v praxi oceňována zejména schopnost samostatného řešení složitých odborných problémů a schopnost komunikace minimálně v anglickém jazyku.
Mnozí absolventi DSP Pozemní stavby po úspěšném ukončení studia přechází do zaměstnaneckého poměru na fakultě a následně rozvíjí své tvůrčí schopnosti, snižují věkový průměr pedagogů fakulty a následně se úspěšně habilitují, případně absolvují jmenovací řízení a jsou tedy zárukou rozvoje a budoucností fakulty.

Podmínky splnění

Splnění předmětů individuálního studijního plánu, úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky, zahraniční praxe, příslušná tvůrčí činnost a úspěšná obhajoba disertační práce.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební VUT vymezuje:
Řád studijních programů VUT (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty), který podle čl. 1, odst. 1 písmene:
c) vymezuje procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství,
d) stanovuje formální náležitosti studijních programů a studijních předmětů,
e) vymezuje povinnosti garantů studijních programů a garantů předmětů,
f) vymezuje standardy studijních programů na VUT,
g) vymezuje principy zajišťování kvality studijních programů.
Studijní a zkušební řád Vysokého učení technického v Brně (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty)
Podrobnosti podmínek pro studium na Fakultě stavební VUT v Brně upravuje Směrnice děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů v prezenční formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (www.fce.vutbr.cz/studium/predpisy/normy.asp?kategorie_id=56)
Studium doktoranda probíhá podle individuálního studijního plánu, který zpracuje v úvodu studia školitel ve spolupráci s doktorandem. Individuální studijní plán je pro doktoranda závazný. Jsou v něm specifikovány všechny povinnosti stanovené v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT, které musí doktorand k úspěšnému ukončení studia splnit.
Během prvních tří semestrů skládá doktorand zkoušky z povinných, povinně volitelných příp. volitelných předmětů a současně se intenzivně zabývá vlastním studiem a analýzou poznatků v oboru stanoveném tématem disertační práce a průběžným publikováním takto získaných poznatků a vlastních výsledků. V dalších semestrech se doktorand již více soustřeďuje na výzkum a vývoj, který souvisí s tématem disertační práce, na publikování výsledků své tvůrčí práce a na vlastní zpracování disertační práce. Do konce pátého semestru skládá doktorand státní doktorskou zkoušku. Doktorand je také zapojen do pedagogické činnosti, která je součástí jeho vědecké přípravy.
Součástí individuálního studijního plánu jsou v jednotlivých ročnících vědecké výstupy:
- pravidelná publikační aktivita (Juniorstav a podobné),
- účast na vědeckých konferencích v tuzemsku i v zahraniční,
- pro obhajobu DZP nutno publikovat – min. 2x Scopus nebo 1x WOS s impakt faktorem.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Pozemní stavby navazuje na navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, zejm. na studijní obory Pozemní stavby a Realizace staveb, příp. i na další studijní obory a sesterské navazující magisterské studijní programy. Po akreditaci navazujících magisterských studijních programů Stavební inženýrství – pozemní stavby a Stavební inženýrství – realizace staveb na tyto programy.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Detail v architektuře

  Každý architektonický detail vytvořený jednotlivcem je jedinečný. Jakmile se však detail stane univerzální, stává se zastaralým, proto musí být vždy odlišný, aby byl nenahraditelný. V průběhu posledních let vznikají v architektuře zajímavé detaily sloupů, stěn, stropů nebo schodišť. To umožňují jak nové technologie, tak nové materiály. Úlohou doktoranda bude zaměřit se na tento rýchlý vývoj. Je totiž smutné jak málo publikací se této témě věnuje komplexně. Doktorand bude také zapojen přímo do výuky v předmětu Detail v architektuře I. a II.

  Školitel: Dulenčín Juraj, doc. Ing. arch., Ph.D.

 2. Návrh moderních nízkoenergetických dřevostaveb

  Návrhy efektivních skladeb jednotlivých konstrukcí s ohledem na enviromentální stavebnictví, uživatelské vlstnosti a funkčnost dřevostaveb a řešení konstrukčních detailů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

2. kolo (podání přihlášek od 10.10.2020 do 15.12.2020)

 1. Analýza dynamiky energetických toků v budovách s téměř nulovou spotřebou energie

  Budovy s téměř nulovou spotřebou energie využívají především energii z obnovitelných zdrojů. Potenciál této energie je variabilní v čase stejně jako potřeba energie v budovách. Analýza dynamiky energetických toků v budovách a systémech umožní optimalizaci volby zdrojů energie a efektivní využívání energie. Analýza bude sloužit k nastavení systému monitorování a řízení a návrhu vhodných technologií.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 2. Analýza metod měření vlhkosti v konstrukcích budov

  Studium šíření vlhkosti ve stavebních konstrukcích, popis šíření kapalné fáze a vodní páry pórovým systémem staviv za různých okrajových podmínek, experimentální ověření vlhkostního stavu měřením. V rámci studia se student seznámí s moderními způsoby popisu jak prostředí pro síření prostředí, tak i s okrajovými podmínkami platnými pro středoevropské klima.

  Školitel: Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.

 3. Analýza provozních okrajových podmínek zemních výměníků pro tepelná čerpadla

  Analýza dynamických okrajových podmínek zeminy ve vztahu k zemním výměníkům tepelných čerpadel a možnosti operativního řízení a stanovení tepelného výkonu výměníku. Využítí Z-metru pro experimentální ověření tepelných procesů v zeminách.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 4. Analýza působení EMW záření na stavební látky

  Jedná se o experimentální sledování působení mikrovlnného záření na stavební látky. Sledování teplotních polí v závislosti na vlhkosti a druhu stavební látky a na intenzitě mikrovlnného záření. Numerické simulace těchto dějů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 5. Detail v architektuře

  Každý architektonický detail vytvořený jednotlivcem je jedinečný. Jakmile se však detail stane univerzální, stává se zastaralým, proto musí být vždy odlišný, aby byl nenahraditelný. V průběhu posledních let vznikají v architektuře zajímavé detaily sloupů, stěn, stropů nebo schodišť. To umožňují jak nové technologie, tak nové materiály. Úlohou doktoranda bude zaměřit se na tento rýchlý vývoj. Je totiž smutné jak málo publikací se této témě věnuje komplexně. Doktorand bude také zapojen přímo do výuky v předmětu Detail v architektuře I. a II.

  Školitel: Dulenčín Juraj, doc. Ing. arch., Ph.D.

 6. Detail v architektuře

  Každý architektonický detail vytvořený jednotlivcem je jedinečný. Jakmile se však detail stane univerzální, stává se zastaralým, proto musí být vždy odlišný, aby byl nenahraditelný. V průběhu posledních let vznikají v architektuře zajímavé detaily sloupů, stěn, stropů nebo schodišť. To umožňují jak nové technologie, tak nové materiály. Úlohou doktoranda bude zaměřit se na tento rýchlý vývoj. Je totiž smutné jak málo publikací se této témě věnuje komplexně. Doktorand bude také zapojen přímo do výuky v předmětu Detail v architektuře I. a II.

  Školitel: Dulenčín Juraj, doc. Ing. arch., Ph.D.

 7. FRP výztuže - navrhování, experimenty, vyztužování betonových a zděných konstrukcí

  vyztužování betonových a zděných kcí, vnitřní FRP výztuž, vybrané problémy návrhu vyztužení, varianta předepnutá i nepředepnutá

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 8. Hydraulika vnitřních vodovodů

  Téma doktorské disertační práce je zaměřeno na hydrauliku vnitřních vodovodů, měření průtoků a tlakových ztrát ve vnitřních vodovodech, jejich vyhodnocení a porovnání s průtoky a tlakovými ztrátami vypočtenými.

  Školitel: Vrána Jakub, Ing., Ph.D.

 9. Modelování a simulace budov a inteligentních regionů

  Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace budov a inteligentních urbanistických celků. Efektivní využití a umístění prvků vzduchotechniky, vytápění a chlazení v budovách a jejich optimální řídící systém. Systémy, zařízení a strategie pro akumulaci energie. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 10. Modelování energetické bilance budov

  Modelování energetické bilance budov s využitím moderních výpočtových postupů. Analýza problematiky, tvorba matematického modelu, verifikace matematického modelu na reálných objektech.

  Školitel: Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.

 11. Modelování vlivu stínicích konstrukcí a vegetace na tepelnou zátěž

  Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace vlivu stínicích konstrukcí a vegetace na tepelnou zátěž budov. Předpokládá se využití softwarů ANSYS Fluent, OpenFOAM, TRNSYS a DesignBuilder. Pozornost bude věnována též optimalizaci řídících systémů. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 12. Možnosti využití mikrovlnného záření při sanaci stavebních konstrukcí

  Experimentální ověřování možností sanace stavebních konstrukcí a jejich částí s využitím mikrovlnného záření zejména v oblastech odstraňování nadměrné vlhkosti a likvidace biologické koroze.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 13. Návrh moderních nízkoenergetických dřevostaveb

  Návrhy efektivních skladeb jednotlivých konstrukcí s ohledem na enviromentální stavebnictví, uživatelské vlstnosti a funkčnost dřevostaveb a řešení konstrukčních detailů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 14. Návrh moderních nízkoenergetických dřevostaveb

  Návrhy efektivních skladeb jednotlivých konstrukcí s ohledem na enviromentální stavebnictví, uživatelské vlstnosti a funkčnost dřevostaveb a řešení konstrukčních detailů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 15. Nové typy výměníků tepla pro soustavy TZB

  Obor technických zařízení budov je v současnosti progresivně rozvíjen díky technologickému boomu. Nové technologie, např. 3D tisk nebo mikrovlákna umožňují vývoj nových výměníků tepla. Dané téma doktorského studia se bude zabývat vývojem nových typů výměníků tepla z netradičních materiálů.

  Školitel: Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.

 16. Numerické modelování akustického tlaku ve vnitřním prostředí budov

  Disertační práce je založena na teoretickém a experimentálním výzkumu. Teoretická část je zaměřena na numerické modelování akustického tlaku ve vnitřním prostředí budov s cílem vyvinout pokročilý stavební prvek pro absorpci zvukových vln. Experimentální část výzkumu je uplatněna pro validaci teoretického návrhu. Očekávaným přínosem disertační práce je rozšíření současného stavu poznání v oblasti stavební akustiky o nové poznatky.

  Školitel: Plášek Josef, Ing., Ph.D.

 17. Numerické modelování přenosu tepla ve stavebnictví

  Téma doktorské práce je zaměřeno na vývoj, validaci, verifikaci a teoreticko-experimentální aplikaci numerických modelů popisujících přenos tepla v prostoru a čase. Tyto časoprostorově deterministické numerické modely přenosu tepla založené na zákonech termodynamiky jsou ve stavebnictví uplatnitelné zejména při tvorbě vnitřního prostředí v budově, stejně jako při vývoji pokročilých systémů TZB.

  Školitel: Plášek Josef, Ing., Ph.D.

 18. Optimalizace návrhu betonových konstrukcí

  Definice optimalizačního modelu konstrukce pro: 1. návrh prvku, 2. zesilování stávajícího, 3. dtto pro konstrukce. Varianta výpočtu: stochastická, deterministická (dle aplikační třídy úloh), typ omezujících podmínek, třídy účelových funkcí.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 19. Optimalizace návrhu zelených fasád

  Experimentální analýza a navrhování zelených fasádních systémů. Monitoring vlivu zelené fasády na vnitřní mikroklima objektu. Analýza a možnosti využití konkrétního rostlinstva. Výzkum a vývoj v oblasti osazovacích fasádních panelů.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 20. Optimalizace provětrávaných fasádních systémů

  Experimentální analýza a navrhování vícevrstvých provětrávaných fasádních systémů. Monitoring vlivu větrané vzduchové mezery na vnitřní mikroklima objektu.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 21. Optimalizace skladby konstrukcí stavebních objektů z hlediska minimalizace energetické náročnosti modelováním tepelného systému

  Uspořádáním materiálových vrstev ve stavebních konstrukcí lze ovlivňovat procesy šíření tepelných toků v nich. Analýzou vnitřních tepelných i vlhkostních procesů a racionálním návrhem konstrukce lze citlivě ovlivňovat energetickou náročnost objektů. Tato problematika se ukazuje důležitá také u objektů s řízenou vnitřní teplotou.

  Školitel: Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.

 22. Optimalizace tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí

  Doktorská práce je zaměřena na optimalizaci tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí (TAK) sloužících k vytápění a chlazení budov. Předpokládá se využití simulačních metod, laboratorního experimentu a měření insitu. Cílem je stanovit doporučení pro navrhování a řízení optimálních TAK. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 23. Optimalizace tepelných zásobníků na bázi PCM

  Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace budov ukládání tepla a chladu do tepelných akumulátorů využívajících látky s fázovou změnou tání a tuhnutí - PCM. Cílem je překlenout nesoulad mezi dodávkou energie z konvenčních a alternativních zdrojů s křivkou její spotřeby energie v budově. Pozornost bude věnována též, systémům a metodám pro optimální řízení akumulace využití energie v budově. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 24. Ověření stavebně-technologických procesů při realizaci enviromentálně šetrného zastřešení budov

  Téma pro doktorské studium je zaměřeno na ověření a vyhodnocení provedených procesů spojených s výstavbou dle zásad trvale udržitelného rozvoje. Konkrétně se jedná o procesy spojené s konstrukčními celky zelených střech. Pro vývoj dalších konstrukčních prvků zelené infrastruktury má velký význam analýza již realizovaných konstrukcí. Na realizovaných střechách bude zpětně vyhodnocena možnost úspor vložené energie, nasazení mechanizace a lidských zdrojů.

  Školitel: Mohapl Martin, Ing., Ph.D.

 25. Rodinná vila, bydlení nejvyšší kvality

  V historii bydlení měla rodinná vila vždy výsadní postavení. Odrážela společenské postavení majitele a reagovala na nezpochybnitelný význam rodiny jako základu společnosti. Často byla žhavým tématem v architektonické tvorbě nejslavnějších architektů. Dynamický způsob současného života, rychle se měnící životní styl i úvahy o opodstatnění rodiny nabízí otázku aktuálnosti vily v nejbližší budoucnosti.

  Školitel: Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.

 26. Řízení provozu systémů TZB v budovách

  Výzkum inteligentních systémů řízení systémů technických zařízení budov. Zaměření na energetickou efektivnost, kvalitu vnitřního prostředí a tvorbu datových vstupů pro řídící systémy s využitím dynamického modelování chování budov a systémů TZB. Inteligentní distribuce energie mezi budovami.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 27. Simulace proudění vzduchu a transportu znečišťujících látek v budovách

  Téma doktorské práce je zaměřeno na aplikaci a ověření teoretických metod výzkumu proudění vzduchu v budovách a vnější aerodynamiky budov se současným transportem znečišťujících látek. K simulacím je možné využít softwary Fluent, CFX, nebo OpenFOAM. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 28. Studium stavebně fyzikálních procesů u 3D tištěných konstrukcí pozemních staveb

  Studium přenosu tepla a vlhkosti u 3D tištěných konstrukcí obálky pozemních staveb. Včetně zohlednění technologie výroby.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 29. Studium tepelně-izolační vlastnosti tenkých vzduchových vrstev s reflexními povrchy

  Studie vlastností tepelně izolačních termoreflexních fóliových izolací a jejich použití ve stavebnictví, pasivních a energeticky úsporných domů, výrobních hal, sportovišť aj. Předmětem je studium transportních jevů šíření tepla strukturou termoreflexních izolantů, jejich fyzikální vlastnosti i porovnání s klasickými izolanty. Téma obsahuje ověření konstrukčních způsobů zabudování tepelných izolací do staveb.

  Školitel: Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.

 30. Systémy využívání tepla země pro vytápění a chlazení budov

  Doktorská práce je zaměřena na výzkum využití energie země pro účely vytápění a chlazení. Náplní práce bude teoretický a experimentální výzkum tepelné interakce budovy s podzákladím a návrh optimálních zemních a základových výměníků. Cílem je zefektivnit získávání geotermální energie z prvků základových konstrukcí a vytvořit metodiku pro jejich navrhování v ČR. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 31. Technologie modulární výstavby obytných budov

  Stavebně technická, technologická, ekonomická a ekologická analýza technologie modulární výstavby v kontrastu s jinými vybranými technologiemi v oblasti obytných budov. Cílem tématu je systematické vyhodnocení efektivnosti modulární výstavby na základě předem definovaných kritérií.

  Školitel: Šlanhof Jiří, Ing., Ph.D.

 32. Vliv vlhkosti na tepelně izolační vlastnosti stavební hmoty

  Cílem práce je popsat vliv pronikající vlhkosti přes trhliny a díry do zateplovacích systémů ETICS na stavebně fyzikální, případě mechanické vlastnosti ETICS. Cílů má být dosaženo na základě experimentálních měření prováděných "in situ", laboratorně prováděných epxerimentálních měření, numericých simulací a jejich vzájemných komparací.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 33. Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov

  Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov – vytápění, větrání, chlazení (HVAC) - směřující k dosažení tepelného komfortu v budovách při minimální provozní energetické náročnosti. Výzkum systémů HVAC bude zaměřen na optimalizaci jejich návrhu a provozování s využitím nízkopotenciálního tepla a chladu. Výzkum bude prováděn v teoretické rovině vývojem matematicko-fyzikálních modelů a v rovině experimentální pak laboratorními experimenty a měření in situ metodou PIV.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 34. Výzkum vlastností materiálů pro použití ve vysokoteplotním solárním tepelně-akumulačním zásobníku

  Účinnost a užitné vlastnosti solárního tepelně-akumulačního zásobníku jsou vázány na použité tepelně-akumulační materiály a způsob využívání vnitřní energie. Teplota pracovního média podmiňuje míru ztrát. Předmětem studia jsou vhodné materiály pro konstrukci solárního tepelně-akumulačního zásobníku (sensible heat, phase change materials), jejich fyzikální vlastnosti. Cílem je jak modelový, tak i experimentální důkaz funkční schopnosti.

  Školitel: Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.

 35. Zesilování betonových/zděných konstrukcí

  moderní metody zesilování, předpětí, dodatečná výztuž

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

1. kolo (podání přihlášek od 15.06.2020 do 31.07.2020)

 1. Akumulace tepla při změnách skupenství a její aplikace v budovách

  Akumulace tepla je důležitá pro řešení problému časové neshody mezi dodávkou energie z obnovitelných zdrojů a poptávkou po ní. Disertační práce bude zaměřena na vývoj akumulace tepla při změnách skupenství pro použití ve stavebních konstrukcích a technických systémech budov. Student bude spolupracovat při řešení projektu podporovaného agenturou GAČR.

  Školitel: Ostrý Milan, prof. Ing., Ph.D.

 2. Analýza a vývoj hybridních konstrukcí na bazi dřeva

  Hybridní konstrukce na bázi dřeva vykazují značný potenciál dalšího rozvoje dřevostaveb a jejich širší uplatnění při výstavbě lze hodnotit jako přínos k trvale udržitelnému rozvoji.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Bydlení pro seniory

  Formy bydlení pro seniory, typologie staveb v návaznosti na poskytované služby. Analýza vývoje, současné trendy, dostupné a důstojné bydlení v budoucnosti.

  Školitel: Košíčková Ivana, Ing. arch., Ph.D.

 4. Eliminace povrchové kondenzace na výplni otvoru a připojovací spáře

  Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu výplně otvoru je nejčastěji projev nedostatečného řešení detailu připojovací spáry. Úkolem je namodelovat a optimalizovat skladby konstrukcí tak, aby nedocházelo k těmto negativním jevům. Hodnocení bude prováděno na úrovni rizika růstu plísní a také na úrovni teploty rosného bodu.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 5. Environmentální aspekty recyklovaných materiálů a jejich implementace do informačního managementu budov

  Náplní disertační práce je výzkum a vývoj možností propojení metodiky posouzení životního cyklu vybraných stavebních materiálů (LCA) a informačního managementu budovy (BIM) do jednoho funkčního celku, tzv. aktivního BIM přístupu. Práce bude obsahovat analýzu parametrů a komplexní metodiku přenosu dat mezi jednotlivými nástroji. Demonstrace přínosu výsledků proběhne na případové studii s důrazem na využití recyklovaných materiálů.

  Školitel: Šlanhof Jiří, Ing., Ph.D.

 6. Krajina a krajinný ráz

  Výzkum se bude zabývat hodnocením a ochranou krajinného rázu nejen památkově chráněných území, ale i krajinných okrsků a struktur zástavby intravilánu českých sídel. Multikriteriální analýzou bude proveden rozbor druhů urbanizovaných území u nás a u našich sousedů.

  Školitel: Guzdek Adam, Ing. arch., Ph.D.

 7. Kuchyň

  Historický vývoj kuchyně v souvislosti s rešením její dnešní sofistikované formy. Ergonomie a antropometrie v kuchyni. Tendence do budoucnosti. Normy pro navrhování - vyhodnocení,doporučení.

  Školitel: Košíčková Ivana, Ing. arch., Ph.D.

 8. Lidová architektura 20. století

  Výzkum se zaměří na hledání odpovědi, zda i ve 20. století existuje lidová architektura a jak vypadá. Vyskytuje se stále kolem nás, nebo toto označení končí ve skanzenech a muzeích? Je možné v našich sídlech a krajině nalézt objekty, které se jednou přidají k architektuře venkova 19. století?

  Školitel: Guzdek Adam, Ing. arch., Ph.D.

 9. Možnosti využití mikrovlnného záření při sanaci stavebních konstrukcí

  Experimentální ověřování možností sanace stavebních konstrukcí a jejich částí s využitím mikrovlnného záření zejména v oblastech odstraňování nadměrné vlhkosti a likvidace biologické koroze.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 10. Návrh moderních nízkoenergetických dřevostaveb

  Návrhy efektivních skladeb jednotlivých konstrukcí s ohledem na enviromentální stavebnictví, uživatelské vlstnosti a funkčnost dřevostaveb a řešení konstrukčních detailů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 11. Optimalizace návrhu kontejnerových dřevostaveb

  Práce se bude zabývat konkrétními návrhy kontejnerových dřevostaveb. Bude pracováno jednak na nosné konstrukci kontejneru, ale také na opláštění a samotné spojování jednotlivých kontejnerů v jeden celek. Budou konstruovány dílčí konstrukční detaily.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 12. Optimalizace provětrávaných fasádních systémů

  Experimentální analýza a navrhování vícevrstvých provětrávaných fasádních systémů. Monitoring vlivu větrané vzduchové mezery na vnitřní mikroklima objektu.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 13. Ověření stavebně-technologických procesů při realizaci enviromentálně šetrného zastřešení budov

  Téma pro doktorské studium je zaměřeno na ověření a vyhodnocení provedených procesů spojených s výstavbou dle zásad trvale udržitelného rozvoje. Konkrétně se jedná o procesy spojené s konstrukčními celky zelených střech. Pro vývoj dalších konstrukčních prvků zelené infrastruktury má velký význam analýza již realizovaných konstrukcí. Na realizovaných střechách bude zpětně vyhodnocena možnost úspor vložené energie, nasazení mechanizace a lidských zdrojů.

  Školitel: Mohapl Martin, Ing., Ph.D.

 14. Péče o architektonické dědictví

  Výzkum se zaměří na otázky péče o architektonické dědictví. Podle profilace studenta se výzkum upřesní tematicky (typologie architektonického dědictví, chráněné soubory, sociální a legislativní otázky, výtvarné přístupy, technologie) a metodicky (mikroanalýzy, srovnávací analýzy, historické analýzy).

  Školitel: Guzdek Adam, Ing. arch., Ph.D.

 15. Problematika znovuvyužití odpadních tepelných izolací ve stavebnictví

  Práce je příspěvkem v oblasti udržitelného rozvoje ve stavebnictví a je konkrétně zaměřena na výzkum využití odpadních plastů recyklátů, pro využití ve stavebních prvcích, například keramických tvarovkách. Náplní práce je studium vlastností a zpracování odpadních recyklátů a optimalizace jejich užitných vlastností pro využití ve stavebních prvcích.

  Školitel: Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.

 16. Rekonstrukce a sanace historických dřevěných konstrukcí a staveb

  Disertační práce bude zaměřena na průzkumy dřevěných prvků a konstrukcí, rozbory příčin poškození a z nich vyplývající způsoby sanace.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 17. Rozvoj reologických modelů kompozitů z recyklovaných polymerů

  S možností využití kompozitů z recyklovaných polymerů a rozvojem jejich využití, např. ve formě tepelně izolačního bloku v patě zdiva, vzniká potřeba modifikovat a doplnit stávající reologické modely. Rozvoj modelů je podmíněn i způsobem namáhání. Zejména tlakové namáhání je pro uvedenou skupinu materiálů specifickým způsobem zatížením. Rozvoj modelů bude proveden na základě experimentálního monitoringu na prototypech zkušebních vzorků s následným ověřením FEM matematickým modelováním.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 18. Stavebně fyzikální aspekty tubusových světlovodů

  V současnosti jsou tubusové světlovody postupně vylepšovány kvůli neustále se zvyšujícím požadavkům na tepelnou pohodu staveb. To má za následek zhoršení jejich fyzikálních vlastností. Proto je nezbytné vytvořit ucelený přehled o stavebně fyzikálních aspektech tubusových světlovodů , který může bude založen na experimentálních měřeních a počítačových simulacích stavebně fyzikálních veličin. Získané závěry bude snahou zakomponovat do návrhu funkčního vzorku upraveného tubusového světlovodu.

  Školitel: Vajkay František, Ing., Ph.D.

 19. Studium tepelně izolační vlastnosti tenkých vzduchových vrstev s reflexními povrchy

  Studie vlastností tepelně izolačních termoreflexních fóliových izolací a jejich použití ve stavebnictví, pasivních a energeticky úsporných domů, výrobních hal, sportovišť aj. Předmětem je studium transportních jevů šíření tepla strukturou termoreflexních izolantů, jejich fyzikální vlastnosti i porovnání s klasickými izolanty. Téma obsahuje ověření konstrukčních způsobů zabudování tepelných izolací do staveb.

  Školitel: Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.

 20. Tepelné mosty polárních stanic v extrémních klimatech

  V extrémním klimatu především jižního pólu, kde se nachází velké množství budov polárních stanic, se vyskytuje více poruch než v běžném klimatu v ČR. Je proto zajímavé, navrhovat a ověřovat novodobá řešení. V průběhu studia se předpokládá zkoumání "in situ".

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 21. VINAŘSKÁ ARCHITEKTURA JIŽNÍ MORAVY - Šance pro zemědělská brownfields ?

  Změny vlastnických vztahů a přechod na tržní hospodářství po roce 1989 vedly ke kolapsu řady výrobních podniků, včetně zemědělských. Opuštěné objekty, ale i celé areály zemědělské výroby, se staly zdrojem hospodářských, sociálních i ekologických potíží. Jaký je reálný stav a jaké jsou šance na jejich revitalizaci a návrat do kulturní krajiny z hlediska architektury a územního plánování?

  Školitel: Dýr Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.

 22. Vliv vlhkosti na tepelně izolační vlastnosti stavební hmoty

  Cílem práce je popsat vliv pronikající vlhkosti přes trhliny a díry do zateplovacích systémů ETICS na stavebně fyzikální, případě mechanické vlastnosti ETICS. Cílů má být dosaženo na základě experimentálních měření prováděných "in situ", laboratorně prováděných epxerimentálních měření, numericých simulací a jejich vzájemných komparací.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 23. Vliv vnesené vlhkosti na projevy poruch podlahových krytin

  Ve stavební praxi se lze poměrně často setkat s případy poruch podlahových paro-nepropustných a paro-propustných podlahových krytin způsobených vnesenou vlhkostí. V rámci práce se předpokládá popis příčin vlhkostních projevů s analýzou jevů, které poruchy způsobují. Vlhkostní projevy budou řešeny pro různé typy a spojení podlahových krytin.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 24. Výstavba pozemních objektů ve ztížených výrobních podmínkách

  Stále častěji probíhá výstavba pozemních objektů ve ztížených podmínkách z hlediska budování a provozu optimálního zařízení staveniště. To je ovlivněno především hustou zástavbou v centru velkých měst, nemožností vyloučení veřejné dopravy v blízkém okolí stavby, legislativními omezeními z hlediska ekologie a bezpečnosti provádění staveb v těchto lokalitách a podobně. Disertační práce se bude zabývat analýzou současného stavu zařízení staveniště v hustě zastavěném území a jeho negativními vlivy na efektivnost výstavby a možnostmi řešení zmírňujících tyto vlivy na plynulou výstavbu pozemních objektů s nedostatečným výrobním prostorem stavby.

  Školitel: Motyčka Vít, doc. Ing., CSc.

 25. Využití cementovláknitých desek pro konstrukce interiérových schodišť

  Cementovláknité desky, které se nyní používají zejména pro doplňkové konstrukce lze použít i pro interiérová schodiště. Toto jejich použití však je nutné podložit materiálovými testy s ohledem na jiný způsob namáhání desek, které oproti zvyklostem by byly v případně schodnic zatíženy ve své střednicové rovině. Toto obsáhlé téma předpokládá jednak materiálové zkoušky s případnou modifikací výrobního procesu a složení, ale i analýzy částí schodišť pomocí numerického modelování (FEA).

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 26. Výzkum a vývoj prefabrikovaných konstrukcí z kusových staviv

  Tématem disertační práce bude výzkum a vývoj novodobých prefabrikovaných konstrukcí z kusových staviv.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 27. Výzkum vlastností materiálů pro použití ve vysokoteplotním solárním tepelně akumulačním zásobníku

  Účinnost a užitné vlastnosti solárního tepelně akumulačního zásobníku jsou vázány na použité tepelně akumulační materiály a způsob využívání energie. Teplota pracovního média podmiňuje míru ztrát. Předmětem studia jsou vhodné materiály pro konstrukci solárního tepelně akumulačního zásobníku (sensible heat, phase change materials), jejich fyzikální vlastnosti. Cílem je jak modelový, tak i experimentální důkaz funkční schopnosti.

  Školitel: Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.

 28. Znečištění vnitřních a vnějších povrchů ve stavební světelné technice

  Při výpočtech pro určení činitele denní osvětlenosti se uvažuje s koeficienty znečištění interiéru a exteriéru osvětlovací soustavy. Hodnoty těchto koeficientů byly stanoveny již v roce 1994. Od té doby neprošly aktualizací a úpravou, kterou si vyžaduje jiný životní styl (na silnicích se jezdí více aut, topí se plynem a elektřinou, atd.). Cílem práce je zkoumat vliv aktuálního životního stylu na znečištění povrchů a skel, a na světelnou pohodu v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu.

  Školitel: Vajkay František, Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DHA068Doktorský seminář 1 (PST)cs4PovinnýC1 - 39ano
DYA004Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DAB029Diskrétní metody ve stavebnictví 1cs4Povinně volitelnýP - 395794ano
DAB030Numerické metody 1cs4Povinně volitelnýP - 395794ano
DAB031Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 395794ano
DJB043Vybrané statě ze stavebně-materiálového inženýrstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395795ano
DTB042Vybrané statě z technických zařízení budovcs8Povinně volitelnýzkP - 395795ano
DWB032Vybrané statě z technologie stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 395795ano
DHB069Vybrané statě z teorie konstrukcí pozemních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 395795ano
DBB013Vybrané statě ze stavební fyzikycs8Povinně volitelnýzkP - 395796ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DHA070Doktorský seminář 2 (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
DAB032Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 395830ano
DAB033Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 395830ano
DAB034Diskrétní metody ve stavebnictví 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395830ano
DAB035Numerické metody 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395830ano
DAB036Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 395830ano
DAB037Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 395830ano
DWB033Informační systémy v technologii stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 395831ano
DHB071Provozní a funkční analýza konstrukce budovcs8Povinně volitelnýzkP - 395831ano
DLB040Teorie betonových a zděných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395831ano
DTB043Teorie energie a prostředí budovcs8Povinně volitelnýzkP - 395831ano
DOB037Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395831ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DYA005Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DHA072Doktorský seminář 3 (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DHA073Doktorský seminář 4 (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DHA074Doktorský seminář 5 (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DHA075Doktorský seminář 6 (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DHA076Doktorský seminář 7 (PST)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5794 0 DAB029, DAB030, DAB031
5795 0 DJB043, DTB042, DWB032, DHB069
5796 0 DBB013
5830 0 DAB032, DAB033, DAB034, DAB035, DAB036, DAB037
5831 0 DWB033, DHB071, DLB040, DTB043, DOB037