studijní program

Elektronika a komunikační technologie

Fakulta: FEKTZkratka: MKC-EKTAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060010

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cíle studia navazujícího magisterského programu Elektronika a komunikační technologie spočívají v získání a rozšíření teoretických a praktických znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech slaboproudé elektroniky a komunikačních technologií. Spektrum odborných oblastí studia sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a embedded systémy s detailním zaměřením na aplikace v radiokomunikačních službách a komunikačních technologiích.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského programu Elektronika a komunikační technologie (MPC-EKT) má kvalitní znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech obecné slaboproudé elektroniky a elektronických komunikačních technologií. Jeho znalosti sahají spektrálně od nízkofrekvenční, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až po optické vlny. Student umí pracovat jak s analogovými elektronickými obvody, signály a systémy, tak i s moderními číslicovými, mikroprocesorovými a mikropočítačovými obvody a systémy. Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, mobilních a dalších elektronických komunikací, přístrojové elektroniky, zvukové a obrazové techniky, analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného studia je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na konkrétní požadavky jeho budoucí praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi magisterského programu naleznou uplatnění jako specialisté - elektronici v nejrůznějších oblastech provozu komunikačních a dalších spojových služeb, v oblasti návrhu, konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických zařízení, přístrojů a systémů, v oblasti provozu a servisu mobilních, rozhlasových, televizních a dalších elektronických a komunikačních služeb. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat vyšší technické, řídicí a manažerské funkce. Navazující a více teoreticky zaměřené vysokoškolské vzdělání, avšak doplněné výraznými praktickými znalostmi, umožňuje přímé nasazení absolventů do výzkumné, vývojové, ale i výrobní, provozní či servisní technické praxe.
Studijní program Elektronika a komunikační technologie je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu Vyhl. 50/1978 Sb.

Charakteristika profesí

Absolventi magisterského programu mají široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování, aplikačním využití a měření elektronických obvodů a systémů. Aplikačně je studium zaměřeno na problematiku bezdrátových komunikací a komunikačních technologií. Spektrum znalostí sahá od nízkofrekvenční přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku po oblast optických vln, od analogových obvodů a systémů po číslicové obvody a mikroprocesorové systémy. Absolventi magisterského programu se uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných slaboproudých elektronických zařízení jak pro všeobecné použití, tak zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb a systémů, v oblasti provozu mobilních, rozhlasových a televizních sítí a rovněž jsou schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
63 kreditů v povinných předmětech,
51 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
6 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-ELOElektronické obvodycs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / L - 13ano
MKC-MKSMikrokontroléry a embedded systémycs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MKC-RKORádiová komunikacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 26ano
MKC-ARSAnalýza radiokomunikačních signálůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA1ne
MKC-ARAAntény a rádiové spojecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13PVA1ano
MKC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 13PVA2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-IKSImplementace komunikačních systémů cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MKC-PKSPočítačové a komunikační sítěcs4Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MKC-VFOVysokofrekvenční obvodycs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MKC-DNSDružicové a navigační systémycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / L - 13PVA3ano
MKC-PLDProgramovatelné logické obvodycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVA3ne
MKC-REMRadioelektronická měřenícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVA3ano
MKA-DNSSatellite and Navigation Systemsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / L - 13PVA3ne
MKC-AIOAnalogové integrované obvodycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVB2ne
MKC-NSBNávrh, správa a bezpečnost počítačových sítícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB2ano
MKC-ADPVzájemný převod A/D signálůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB2ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-KBCKomunikace v blízkosti člověkacs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MKC-KVEKvantová a laserová elektronikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
MKC-M2ESemestrální prácecs1PovinnýklK - 13ano
MKC-NAIMetody návrhu analogových integrovaných obvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVB3ne
MKC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 27 / L - 12PVB3ne
MKC-SPRSignálové procesorycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVB3ano
MKC-SPSSpeciální snímačecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB3ne
MKC-DVVDigitální vysílání a videotechnikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA5ano
MKC-EMCMetody analýzy EMCcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26PVA5ne
MKA-SMKMobile Communication Systemsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA5ano
LSMKSystémy mobilních komunikacícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 26PVA5ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-MSEDiplomová prácecs20PovinnýVD - 52ano
MKC-AKTAutomobilová komunikační technikacs3Povinně volitelnýklP - 13 / Cp - 13PVA6ano
MKC-SKTSeminář komunikačních technologiícs3Povinně volitelnýklP - 13 / S - 13PVA6ne
MKC-MLFZáklady strojového učenícs3Povinně volitelnýklP - 13 / Cp - 13PVA6ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýCj - 26PVB1ano
MKC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
MKC-MOSModerní síťové technologiecs7Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPC-OPEOdborná praxecs4VolitelnýPX - 26ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MKC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýCj - 26PVB1ano
MKC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
MKC-MNMModerní numerické metodycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
SPC-MSESeminář k diplomové prácics10VolitelnýS - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 5 kr - 10 kr MKC-ARS (5 kr), MKC-ARA (5 kr)
PVA2 5 kr - 20 kr MKC-DRE (5 kr)
PVA3 10 kr - 15 kr MKC-DNS (5 kr), MKC-PLD (5 kr), MKC-REM (5 kr), MKA-DNS (5 kr)
PVA5 10 kr - 15 kr MKC-DVV (5 kr), MKC-EMC (5 kr), MKA-SMK (5 kr), LSMK (6 kr)
PVA6 6 kr - 9 kr MKC-AKT (3 kr), MKC-SKT (3 kr), MKC-MLF (3 kr)
PVB1 4 kr - 8 kr MKC-EFE1 (2 kr) zimní/letní sem., MKC-EFE2 (2 kr) zimní/letní sem.
PVB2 5 kr - 20 kr MKC-AIO (6 kr), MKC-NSB (5 kr), MKC-ADP (6 kr)
PVB3 6 kr - 20 kr MKC-NAI (6 kr), MKC-PSD (6 kr), MKC-SPR (6 kr), MKC-SPS (6 kr)