Detail předmětu

Angličtina pro život 2

FEKT-MKC-EFE2Ak. rok: 2020/2021

Kurz angličtiny se zaměřením na pokročilé procvičování a osvojování dovedostí v rámci praktické verbální i písemné komunikace. Semináře zahrnují nejen širokou škálu funkčních prvků jazyka, ale také forem práce, k nimž náleží především aktivní diskuse, prezentace, interpretace audiovizuálních materiálů a tvorba textu spojená s jeho podrobným rozborem. Témata pokrývaná v průběhu semestru jsou navržena tak, aby studentům umožnila efektivnější užívání anglického jazyka v každodenním pracovním i společenském životě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v euroamerickém kulturním a profesním prostoru.
Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací.
Schopnost vést běžnou pracovní komunikaci, účastnit se pracovních porad a vytvářet základní formální dokumenty v angličtině.
Schopnost týmové práce v anglickém jazyce. Porozumění nezkrácenému slyšenému projevu.
Schopnost ústně English prezentace před mnoha lidí.
Schopnost klást různé ústní moderátorů souvisejících otázek v angličtině na různých prezentacích.

Prerekvizity

Prerekvizitou je absolvování předmětu MKC-EFE1 alespoň na 50% z celkového počtu bodů.
Studenti jsou povinni absolvovat minimálně 75% cvičení.

Poznámka 1: Studenti, kteří mají bakalářský titul z angličtiny v elektrotechnice a informatice (AJEI-H), si musí zaregistrovat MPC-EFE2. Tito studenti však automaticky obdrží své kredity a není od nich požadováno, aby navštěvovali kurzy nebo skládali testy nebo zkoušky, které musí absolvovat ostatní studenti MPC-EFE2 / MKC-EFE2.

Poznámka 2: Z důvodu návratu viru Covid-19 nebudou výše uvedená pravidla účasti ve třídě během akademického roku 2020/2021 použita stejným způsobem. Ať už se jedná o kontaktní výuku na FEKT, nebo o „distanční vzdělávání“ z domova, všichni studenti musí splnit požadavky dané jejich individuálním lektorem v tomto kurzu.

Pokud jde o všechny viry a nošení roušek ve výuce, všichni studenti navštěvující výuku jsou povinni dodržovat pravidla stanovená rektorem VUT a děkanem FEKT.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují přednášky, semináře, audiovizuální prezentace, obchodní a technické konverzace a studentské prezentace. Každý student je povinen podat ústní prezentace v průběhu kurzu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a ústní:

- Písemná zkouška je rozdělena do dvou částí: 1) napsání formálního dopisu 2) testu o kulturních studií.

- Ústní zkouška je založena na prezentaci ve třídě v průběhu semestru.

Maximální možný počet bodů na zkoušku je 100 (50 bodů na písemné části a 50 bodů na ústní část). Student musí získat minimálně 50% z každé části zkoušky, aby prospěl.

Studenti se musí zúčastnit přibližně 75% výuky každý semestr (tj. nenechat si ujít více než 3 hodiny), pokud nemají legitimní důvod neúčasti.

Osnovy výuky

1. Kulturní studia I (EU)
2. Kulturní studia II (USA)
3. Kulturní studia III (země Britské společenství)
4. Komunikace napříč kulturami I
5. Kulturní Workshop (prezentace studentů)
6. Dopis Psaní I
7. Dopis Psaní II (např životopisy, krycí dopisy, atd.),
8. Komunikace napříč kulturami II
9. Kulturní Workshop (prezentace studentů)
10. Kulturní Workshop (prezentace studentů)
11. Různé (např studijní pobyty, obchodní angličtinu, dopis psaní, slovní zásobu atd., rozhodne přednášející)
12. Opakování
13. Písemná zkouška

Učební cíle

Prohloubení znalostí a dovedností v anglickém jazyce a příprava na každodenní pracovní praxi.
Vytvoření resp. doplnění obrazu o kulturních základech euroamerické civilizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

R. MacNeil and W. Cran, Do You Speak American? 2007 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

  • Program MKC-SVE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor