Detail oboru

Výtvarná umění a umělecký provoz

FaVUZkratka: VUUP_DP4Ak. rok: 2023/2024

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2016Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Smyslem doktorského studijního oboru je umožnit vysoce specializované umělecké a vědecké vzdělání absolventům FaVU (a dalších uměleckých vysokých škol a fakult), ale také absolventům neuměleckých oborů zaměřujících se na problematiku provozu současného umění v jeho různých aspektech (kurátorství, galerijní provoz, kulturní management, umělecká kritika a historie současného umění). Tato vysoká míra specializace přijímaných uchazečů předpokládá, že studium je výrazně individualizované – školitelé a odborní konzultanti pomáhají studentům především zpětnou vazbou a směrováním k žádoucím problematikám, zdrojům, institucím a lidem, a přesto obsahuje základ tvořený předměty, jejichž absolvování je povinné pro všechny studenty v programu. Zatímco absolventi uměleckých oborů jsou takto vedeni k dalšímu prohloubení znalostí z oblastí teorie umění nebo současného umění, absolventi neuměleckých oborů naopak získávají hlubší vhled do problematiky uměleckého výzkumu, respektive aktuální umělecké praxe.

Klíčové výsledky učení

Cílem doktorského studia na FaVU je přispívat k rozvoji současného výtvarného umění jako kulturně a společensky významné oblasti jednání a vědění. Doktorské studium je jedinečným prostorem pro kultivaci individuálních, nicméně diskursivně zakotvených postojů. Doktorské studium je tak především prostorem svobody rozvíjet vlastní dispozice v dialogu s inspirativními kolegy a konzultanty, ale i studenty nižších stupňů studia, s nimiž doktorandi přichází do kontaktu v rámci vlastní pedagogické praxe. Důležitým cílem doktorského studijního programu je rovněž příprava budoucích pedagogů vysokých uměleckých škol. V průběhu studia je proto kladen důraz na pedagogickou praxi, která může mít podobu pedagogické asistence školiteli, včetně asistence u vedení či oponování prací, ale může rovněž spočívat ve vedení samostatných přednášek a seminářů (ideálně obsahově spojených se zaměřením doktorského studia).

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi doktorského studijního oboru „Výtvarná umění a umělecký provoz“ jsou výraznými osobnostmi světa umění (umělkyně, kritici, historičky či teoretici umění, kurátorky a kulturní producenti atp.). To, že mohli během svého studia propojovat metody vědecké práce a tvůrčí, k uměleckému artefaktu nebo výstavnímu projektu orientované praxe, jim dává ty nejlepší předpoklady k uplatnění jak v provozu současného umění, tak v akademickém prostředí.

Vstupní požadavky

Úspěšné ukončení magisterského studijního programu z oblasti výtvarných umění nebo magisterského studijního oboru příbuzného zaměření mezi humanitními i technickými obory (jako je např. architektura). Předložení písemného projektu budoucí disertační práce (včetně nástinu tvůrčího projektu); projekt musí obsahovat motivační úvod, jasně formulované téma práce, metody výzkumné práce a přehled relevantní odborné literatury. Úspěšné absolvování přijímacího řízení, ve kterém uchazeč prokazuje schopnost samostatné umělecké práce (na základě předloženého portfolia), respektive samostatné práce v oblasti provozu současného umění (doložená publikační, kurátorská, produkční činnost); schopnost teoreticky fundované reflexe zvoleného tématu práce; výborné vyjadřovací a formulační schopnosti; schopnost studia alespoň v jednom světovém jazyce (ověřovaná v rámci přijímacího pohovoru).

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Ambrůz Jan, prof. akad. soch.

 2. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Artamonov Vasil, doc. MgA.

 3. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Cenek Filip, doc. MgA.

 4. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Fajnor Richard, doc. Mgr.

 5. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Gabriel Michal, prof. akad. soch.

 6. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Houser Milan, doc. MgA.

 7. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Klímová Barbora, doc. MgA., ArtD.

 8. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Klodová Lenka, prof. Mgr. A., Ph.D.

 9. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Klodová Lenka, prof. Mgr. A., Ph.D.

 10. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Korbička Pavel, doc. Mgr.

 11. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Křenek Ladislav, doc. akad. soch., ArtD.

 12. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Magid Václav, doc. Mgr.

 13. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Macháček Mikuláš, doc. MgA.

 14. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu dizertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem

  Školitel: Mazanec Martin, Mgr., Ph.D.

 15. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Medek Tomáš, doc. Mgr.

 16. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Rajlich Jan, doc. Ing. arch.

 17. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Rathouský Luděk, doc. MgA.

 18. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Ruller Tomáš, prof. akad. soch.

 19. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Suchánek Jiří, MgA., Ph.D.

 20. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Šrámek Jan, doc. MgA., Ph.D.

 21. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu dizertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem

  Školitel: Zálešák Jan, doc. Mgr., Ph.D.

 22. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu dizertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem

  Školitel: Zálešák Jan, doc. Mgr., Ph.D.

 23. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Kvíčala Petr, prof. MgA.

 24. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Mikyta Svätopluk, doc. Mgr. Art.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3MEVPMetodika vědecké práce a metody kvalitativního výzkumucs0PovinnýP - 6 / K - 6ano
3SDP1Seminář k disertační práci 1cs0PovinnýS - 12ano
3SASUSociologické aspekty současného uměnícs0PovinnýdrzkP - 12 / K - 4ano
3STV1Společná teoretická výuka 1cs0PovinnýkolP - 6 / K - 6ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3DOK1Doktorandské kolokvium 1cs0PovinnýkolS - 6ano
3PSSUProvozní systém současného uměnícs0PovinnýdrzkK - 6 / S - 6ano
3SDP2Seminář k disertační práci 2cs0PovinnýS - 12ano
3STV2Společná teoretická výuka 2cs0PovinnýkolP - 6 / K - 6ano
3VPUTVýzkumná práce uměleckou tvorboucs0PovinnýdrzkST - 12ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3DIKUDigitální kulturacs0PovinnýdrzkP - 12ano
3PED1Pedagogická činnost 1cs0PovinnýPPX - 26ano
3SDP3Seminář k disertační práci 3cs0PovinnýS - 12ano
3STV3Společná teoretická výuka 3cs0PovinnýkolP - 6 / K - 6ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3DOK2Doktorandské kolokvium 2cs0PovinnýkolS - 6ano
3PED2Pedagogická činnost 2cs0PovinnýPPX - 26ano
3SDP4Seminář k disertační práci 4cs0PovinnýS - 12ano
3STV4Společná teoretická výuka 4cs0PovinnýkolP - 6 / K - 6ano
3TESUTeorie současného uměnícs0PovinnýdrzkP - 6 / K - 6ano
3STAZZahraniční studijní stáž pro doktorandyen, cs0Povinnýano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3PED3Pedagogická činnost 3cs0PovinnýPPX - 26ano
3SDP5Seminář k disertační práci 5cs0PovinnýS - 12ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3PED4Pedagogická činnost 4cs0PovinnýPPX - 26ano
3PODPPojednání o tématu disertační prácecs0PovinnýK - 6ano
3SDP6Seminář k disertační práci 6cs0PovinnýS - 12ano