Detail předmětu

Pojednání o tématu disertační práce

FaVU-3PODPAk. rok: 2023/2024

Pojednání o tématu disertační práce (dále jen „pojednání“) se předkládá ve 2 tištěných vyhotoveních a v elektronické verzi ve formátu PDF v rozsahu 20–30 normostran formátu A4 v českém (resp. slovenském) nebo anglickém jazyce. Pojednání obsahuje zejména kriticky zhodnocený stav poznání v oblasti tématu disertační práce, vymezení předpokládaných cílů disertační práce, charakteristiky zvolených metod řešení a shrnutí dosavadních výsledků doktoranda. Součástí pojednání jsou rovněž výstižné informace o připravovaném praktickém výstupu – uměleckém díle (o jeho koncepci a formě), resp. o výstavě, kurátorském projektu nebo jiné podobě aktivit, které budou praktickým výstupem doktorského studia.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Nejsou. Student musí mít k udělení zápočtu splněny všechny povinnosti vyplývající z Individuálního studijního plánu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet.
Zápočet. Doktorand(ka) ve spolupráci se školitelkou/školitelem zároveň vyplní přihlášku ke státní doktorské zkoušce, vytiskne (oboustranně), podepíše a odevzdá ji na studijním oddělení fakulty společně s povinnými přílohami (vizte druhou stranu přihlášky) nejpozději v termínu uvedeném v časovém plánu studia (harmonogram) příslušného akademického roku. Školitel(ka) svým podpisem stvrzuje, že pojednání o tématu disertační práce má předepsané náležitosti a doktorand(ka) splnil(a) povinnosti zapsané v ISP.

Učební cíle

Povinný podklad k diskuzi během státní doktorské zkoušky, který pojednává o tématu disertační práce.
Schopnost písemně formulovat disertační projekt.

Základní literatura

Dle zaměření studenta v doktorském stupni studia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK3 , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK4 , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Povinné náležitosti pojednání:
1) název disertační práce – česky (slovensky) a anglicky;
2) klíčová slova – česky (slovensky) a anglicky;
3) anotace disertační práce – česky (slovensky) a anglicky;
4) cíle disertační práce – česky (slovensky) nebo anglicky;
5) charakteristika metod řešení – česky (slovensky) nebo anglicky;
6) zhodnocení dosavadního stavu poznání – česky (slovensky) nebo anglicky;
7) přehled literatury a zdrojů – česky (slovensky) nebo anglicky;
8) výstižné informace o připravovaném praktickém výstupu – uměleckém díle (o jeho koncepci a formě), resp. o výstavě, kurátorském projektu nebo jiné podobě aktivit, které budou praktickým výstupem doktorského studia v českém (resp. slovenském) nebo anglickém jazyce.