Detail předmětu

Pedagogická činnost 1

FaVU-3PED1Ak. rok: 2023/2024

Na základě směrnice děkana pro studium v doktorském studijním programu má každý doktorand v prezenční formě studia ve druhém, resp. třetím ročníku povinnost absolvovat pedagogickou praxi v rozsahu 2 hodiny týdně (tj. celkem 26 hodin za semestr). Tato výuka se realizuje bezplatně. Požadovaný rozsah pedagogické praxe lze splnit několika způsoby, popř. jejich kombinací: 1) Doktorand může do studijního plánu fakulty navrhnout samostatný přednáškový kurz. Ten musí být schválen Radou studijních programů FaVU VUT a začleněn do studijního plánu fakulty na příslušný akademický rok. Anotaci kurzu dodá doktorand a jeho školitel (garant předmětu) nejpozději do konce zimního semestru předcházejícího akademického roku k rukám proděkana pro vzdělávací činnost. 2) Doktorand se může ujmout vedení 1–2 studentů v předmětu „Diplomový seminář pro magistry – podpora textové části VŠKP“ (pro studenty 2. ročníku návazného magisterského studia, letní semestr). Doktorand může rovněž vést studenty magisterského studia jako vedoucí jejich diplomových prací. 3) Doktorandi mají pro svou pedagogickou praxi ve studijním plánu vyčleněn samostatný přednáškový blok nazvaný „Cyklus přednášek doktorandů“ v rozsahu 2 hodiny týdně v obou semestrech, tedy celkem v rozsahu 52 hodin za akademický rok. Tato hodinová dotace bude po vzájemné domluvě s garantem předmětu rozdělena mezi jednotlivé doktorandy. 4) Doktorand může po vzájemné domluvě ke své pedagogické praxi využít výuku svého školitele v příslušném ateliéru, kabinetu nebo KTDU (vést cvičení, workshopy, exkurze atp.). Přehled o své pedagogické praxi zaznamená doktorand do IS VUT po konci každého semestru, v kterém měl povinnost bezplatné pedagogické praxe. Návrh svého pedagogického působení na fakultě projednává doktorand se svým školitelem a předloží ho oborové radě prostřednictvím jejího předsedy nejpozději v den zápisu do druhého, resp. třetího ročníku studia.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet, uznání praxe.
Přehled o své pedagogické praxi zaznamená doktorand do Informačního systému VUT po konci každého semestru, v kterém měl povinnost bezplatné pedagogické praxe.

Učební cíle

Připravit doktoranda/doktorandku na profesní dráhu akademického pracovníka/pedagoga.
Pedagogická praxe.

Základní literatura

Monografické publikace, sborníky a periodika dle individuálního zaměření jednotlivých studentů DSP.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Pedagogická praxe

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Návrh svého pedagogického působení na fakultě – podle svého odborného zaměření – projedná student doktorské studia se svým školitelem a předloží ho oborové radě prostřednictvím jejího předsedy nejpozději v den zápisu do druhého, resp. třetího ročníku studia.