Detail předmětu

Praktická angličtina 1

FEKT-BPC-PA1Ak. rok: 2023/2024

Předmět angličtiny je zaměřený na rozvoj řečové dovednosti čtení, poslechu, mluvení a psaní s důrazem na osvojování jazykových prostředků a slovní zásoby od úrovně B1 na úroveň B1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Vychází z učebních materiálů a požadavků mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE). Mezi upřednostňované přístupy a metody patří komunikační metoda a přístup založený na úkolech s využitím multimediálních vyučovacích prostředků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Požadují se znalosti na úrovni středoškolského studia B1 SERR.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů. Bodové hodnocení předmětu:

Semestrální test: jazykové kompetence (max. 40b., min. 24b., jeden řádný termín, jeden opravný termín). 

Zkouška: poslech (max.30b., min. 15b.), čtení (max. 30b., min. 15b.).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvoj jazykových kompetencí nezbytných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B1+ SERR v běžných pracovních a společenských situacích jako předpoklad k dalšímu studiu angličtiny v elektrotechnice, informatice a jiných technických oborech.
Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B1-B2 SERR. Diskutuje o rolích jednotlivců ve společnosti, vyjmenuje a popíše množství volnočasových aktivit, charakterizuje různá zaměstnání a je schopen se ucházet o zaměstnání, zná a užívá jazykové prostředky k popisu osob a míst, komunikuje v situacích spojených s cestováním, identifikuje znaky formálního a neformálního stylu a správně je užije v písemném projevu, užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětu.

Základní literatura

HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English: first : masterclass. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-450283-2. (EN)

Doporučená literatura

MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers and ebook. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. ISBN 1108586627. (EN)
HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 1107697387. (EN)
MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use: vocabulary reference and practice with answers : upper-intermediate. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. ISBN 978-1-316-63175-1. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 9780230035386. (EN)
SWAN, Michael a Catherine WALTER. Oxford English grammar course: intermediate : a grammar practice book for intermediate and upper-intermediate students of English : with answers. Oxford: Oxford University Press, 2019. ISBN 978-0-19-441487-6. (EN)
FOLEY, Mark a Diane HALL. MyGrammarLab: intermediate B1/B2 with key. Harlow: Pearson, 2012. ISBN 1408299151. (EN)
HARRISON, Mark. First testbuilder. 3rd edition. London: Macmillan Education, 2014. ISBN 9780230476110. (EN)
DIGNEN, Sheila a Jacky NEWBROOK. Formula B2 first exam trainer with key. Harlow: Pearson, 2020. ISBN 978-1-292-39143-4. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-APE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah bloků výuky:

 • Modální slovesa 
 • Časy popisující přítomnost
 • Části lidského těla
 • Stupňování přídavných jmen
 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • Frázová slovesa 
 • Příslovce
 • Popis budoucnosti
 • Popis minulosti
 • Přídavná jména
 • Gerundium a infinitiv
 • Slovní spojení

Konverzační témata:

 • Vzhled a osobní identita
 • Talent, učení, práce
 • Typické chování a zvyky
 • Sociální role
 • Cestování a kultura
 • Lidské myšlení, psychologie
 

eLearning