Detail předmětu

Ruština pro začátečníky 1

FEKT-XPC-RU1Ak. rok: 2023/2024

Předmět je určen pro začátečníky v ruském jazyce. Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence,a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní. Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se kladen (zejména v úvodních lekcích) velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka. Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky mimojazykovými,v nichž zaujímají důležité místo hlavně údaje ze soudobých i starších ruských reálií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Tento kurz je určen pro začátečníky, případně studenty s malou počáteční zkušeností s ruským jazykem.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Závěrečný klasifikovaný zápočet - písemná forma - ověření znalostí probraného učiva dle osnovy předmětu.
Je třeba získat minimálně 50%.
Aktivní účast ve výuce - 75%. Plnění zadaných úkolů.

Učební cíle

Cílem je získání základních jazykových dovedností:
-čtení a porozumění ruskému textu,
-poslech a porozumění slyšenému projevu
-schopnost ústně a písemně komunikovat v různých situacích s důrazem na přirozené vyjadřování v běžných situacích a tematických okruzích.
Student
-ovládne písemnou soustavu ruského jazyka:
-použije znalosti při čtení a psaní azbukou.
-bude schopen porozumět slyšenému i čtenému projevu.
-osvojí si základní gramatické struktury a jejich aplikaci v mluveném i psaném projevu.
-bude schopen reprodukovat nabyté jazykové dovednosti v oblasti každodenních situací.

Základní literatura

ORLOVA, Natalia, Marta VÁGNEROVÁ a Miroslava KOŽUŠKOVÁ. Klass! 1: ruština pro střední školy. Praha: Klett, [2018]. ISBN 978-80-7397-255-4. (RU)
Doplňkové materiály v e-learningu. (RU)

Doporučená literatura

BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2014. ISBN 978-80-7335-379-7. (RU)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-APE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 13. seminář
1-2. Úvod do studia ruského jazyka,seznámení s azbukou.Procvičování psaní a výslovnosti,základní struktury ruského jazyka.
3-4. Lekce 1-upevnění základních obratů v ústní komunikaci.Pozdravy,jak se představit,základní typy vět,specifika přízvuku. Seznamování,intonace tázacích a oznamovacích vět.
5-6. Lekce 2 - rodina,specifika oslovení,základní číslovky. Představení někoho jiného, profese,vyjádření mám rád,přivlastňovací zájmena.
7-8. Lekce 3- poskytnutí osobních informací,časování základních sloves v přítomném čase,psaní ne u sloves. Označení států a národností.
9.-10. Lekce 4 -odstraňování jazykových nedorozumění,vyjádření zájmu,vlastnictví,dny v týdnu,další číslovky.Vzdělávací systém v Rusku a ČR.
11-12. Lekce 5 - moje rodina,pozvání (přijetí,odmítnutí), I.aII.časování sloves.Opakování.
13.Zápočtový test