Detail předmětu

Zpracování dat

FP-zdPAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je porozumnění charakteru dat z různých zdrojů a získání znalostí umožňující jejich analýzu a zpracování včetně dovedností pro prezentaci ve vhodé podobě pro manažerskou podporu rozhodování.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupy z učení - všeobecné kompetence:
Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací.
Schopnost analýzy a syntézy, aplikace znalosti v praxi, řešit samostatně problémy
Oborově specifické kompetence:
Studenti porozumí principům získávání dat, získají znalosti pro zpracování dat v informačních systémech a jejich úpravu pro prezentaci.

Prerekvizity

Znalost práce s MS Office.

Doporučená nebo povinná literatura

KŘÍŽ, J. Zpracování dat. Učební text. VUT v Brně, fakulta podnikatelská.(bude vydáno v září 2015).
BARILLA, J. Microsoft Excel 2013 :podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013. 1. vyd. 496 s. ISBN 978-80-251-4114-4.
CONOLLY, T., C. BEGG a R. HOLOWCZAK. Mistrovství – Databáze : Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2009. 584 s. ISBN 978-80-251-2328-7.
LACKO, L. Jak vyzrát na SQL Server 2008. Brno: Computer Press, 2009. 469 s. ISBN 978-80-251-2101-6.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Během semestru se píše semestrální test za maximálně 30 bodů. Pro tento semestrální test neexistuje opravný termín. Pokud má student řádně doloženou a vyučujícím omluvenou absenci právě ve cvičení, kde se píše půlsemestrální zkouška, může se nahlásit na náhradní termín.

Ve druhé přednášce je zadán studentům samostatný projekt za maximálně 70 bodů. Aby byl tento projekt uznán, musí za něj student získat min. 20 bodů. Projekt student odevzdá v zápočtovém týdnu.
Studenti, kteří mají Individuální studijní plán, tzn. nechodí do výuky, musí pro získání zápočtu vypracovat a odevzdat zvláštní samostatný projekt.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na principy a metody získávání a zpracování dat v informačních systémech a jejich úpravu pro prezentaci.

Tématická náplň přednášek:
Charakter dat z různých zdrojů, možnosti vyhledávání
Databázové tabulky, atributy, datové typy
Manipulace s tabulkami a záznamy, pohledy a reporty
Práce s daty v MS Excel
Power Pivot, nástroj pro analýzu dat
Systémy na podporu rozhodování
Analýzy a agregace dat (OLAP)

Na cvičení je vyžadována průběžná příprava, cvičení jsou zaměřena na zpracování úloh založených na zdrojových datových souborech a prezentaci výsledků.

Cíl

Cílem předmětu je porozumnění charakteru dat z různých zdrojů a získání znalostí umožňující jejich analýzu a zpracování včetně dovedností pro prezentaci ve vhodé podobě pro manažerskou podporu rozhodování.
Výstupy z učení - všeobecné kompetence:
Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací.
Schopnost analýzy a syntézy, aplikace znalosti v praxi, řešit samostatně problémy
Oborově specifické kompetence:
Studenti porozumí principům získávání dat, získají znalosti pro zpracování dat v informačních systémech a jejich úpravu pro prezentaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce není povinná. Cvičení s počítačovou podporou jsou povinná, docházka je kontrolovaná. Jednu absenci na cvičení může vyučující omluvit. Student nahradí tuto absenci vypracováním zvlášť zadaného domácího úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor