Detail předmětu

Odborná praxe 2

FP-FopxlKAk. rok: 2022/2023

Odborná praxe 1 a 2 je vykonávána v celkovém rozsahu 120 hodin (60 + 60). Před zahájením praxe musí být se subjektem, ve kterém student praxi vykoná, uzavřena o odborné praxi smlouva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Odbornou praxí získá student možnost ověřit studiem získané teoretické znalosti při řešení konkrétních zadání v podnicích. Po absolvování praxe dojde k propojení teoretických znalostí a praktických dovedností. Student získá praktické dovednosti, které mu umožní lépe se uplatnit na trhu práce.

Prerekvizity

Praxe navazuje na všechny studované odborné předměty (zvláště z oblasti daní, účetnictví, práva a ekonomie).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a k ověření jejich aplikace v praxi; slouží též k doplnění znalostí a k seznámení se s metodami práce zejména v mimoškolních institucích.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen za písemnou Zprávu z praxe v rozsahu cca 12-14 stran dle zadání (viz aktuality předmětu). Součástí této Zprávy je i Potvrzení o vykonané praxi ze subjektu, ve kterém student praxi vykonal.


Studenti s ISP: stejné podmínky jako standardní výuka.

Osnovy výuky

Studenti vykonávají praxi 2 během letního semestru druhého roku studia. Předmět je nutné absolvovat nejpozději do konce desátého týdne výuky letního semestru druhého roku studia (tzv. zápočtový týden).

Učební cíle

Cílem předmětu je ověřit znalosti získané studiem v praxi, ověřit dovednosti řešit problémy ve vybrané oblasti finančního řízení, navrhovat vhodná řešení a komunikovat je v rámci pracovnío týmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Garant může zkontrolovat praxi studenta v organizaci dotazem u zodpovědného pracovníka.

Základní literatura

MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. 1. vyd. Wolters Kluwer, 2012.
EVANGELU, J. E.; BOMMEL van F.; JUŘIČKA, O. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 

Doporučená literatura

SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

60 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky nejsou rozvrhovány. Cvičení nejsou rozvrhována. Odborná praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 120 hodin (60 + 60 hod.).