Detail předmětu

Behaviorální dovednosti manažera

FP-bdmPAk. rok: 2022/2023

1. Úvod do předmětu: význam behaviorálních kompetencí pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k úspěšnému absolvování kurzu. Výběr témat pro zpracování seminární práce.
2. Sebepoznání a jeho význam pro efektivní práci manažera. Osobnostní a výkonové charakteristiky a možnosti jejich rozvoje.
3. Sebeřízení, sebekontrola a sebemotivace. Účinné techniky.
4. Účinný time management a prevence prokrastinace.
5. Efektivní vedení týmu: životní etapy týmu, týmové role, pozice vedoucího týmu,
6. Styly vedení, zásady delegování. Účinná motivace, techniky hodnocení podřízených pracovníků, koučing, mentoring.
7. Efektivní komunikace v pracovním týmu, asertivita, techniky vyjednávání, zásady účinného vedení porad.
8. Stres a jeho vliv na výkon manažera, relaxační techniky pro zvyšování výkonu manažera.
9. Efektivní zvládání konfliktních situací na pracovišti.
10. Specifika při vedení mezinárodního týmu. Interkulturní kompetence. Překonávání stereotypů a předsudků.
11. Firemní kultura a její vliv na vedení pracovního týmu.
12. Behaviorální interview a jeho nácvik.
13. Závěrečné shrnutí a vyhodnocení získaných znalostí a dovedností.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studentky a studenti získají relevantní poznatky z oblasti sociální způsobilosti a s nimi spojené kompetence. Budou seznámeni se základními teoretickými modely a strategiemi a možnostmi jejich aplikace ve své vlastní praxi. Ve cvičeních upevní a rozvinou dovednosti podporující efektivní průběh sociální interakce v běžných i náročných pracovních situacích.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti na úrovni středoškolského vzdělání.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

přednášky, v rámci cvičení: hraní rolí, modelové situace, řešení úkolů v rámci simulační manažerské hry

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit následující podmínky:
A. Zápočet:
1) Seminární práce zaměřená na zhodnocení týmové práce v rámci ESIM manažerské hry (30%)
a. formování týmu (rozdělení rolí, úkolů)
b. zpětná vazba jednotlivých členů týmu k jejich roli/ím, komentář k případným změnám v rolích
c. popis týmové komunikace (co se osvědčilo, co ne a proč)
d. popis stylu vedení, který se osvědčil + popis procesu rozhodování (použité metody…)
e. příklad konfliktní situace a přístup k řešení
f. příklad + popis průběhu stresové situace + popis procesu vedoucí k jejímu zvládnutí (metody, které napomohly zvládnutí této situace)
2) Týmová prezentace shrnující zprávu z týmové práce (10%)
3) Efektivita plnění úkolů v průběhu semestru + sebevzdělávání formou extra aktivit (např. výhra v simulační hře ESIM, zapojení do projektů nad rámec povinné výuky – nutno doložit potvrzení např. ve formě certifikátu) (10%)
Pro získání zápočtu je třeba spolupracovat v týmu na simulaci, psát s týmem závěrečnou zprávu i prezentovat v rámci týmové prezentace.
B. Zkouška: písemný test v e-learningu (40%)
! Podmínky v sekci A. i B. je nutné splnit minimálně na 60%.
Pro konečné hodnocení celého předmětu je nutno splnit všechny podmínky z oblasti A. i B.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu: význam behaviorálních kompetencí pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k úspěšnému absolvování kurzu. Výběr témat pro zpracování seminární práce.
2. Sebepoznání a jeho význam pro efektivní práci manažera. Osobnostní a výkonové charakteristiky a možnosti jejich rozvoje.
3. Sebeřízení, sebekontrola a sebemotivace. Účinné techniky.
4. Účinný time management a prevence prokrastinace.
5. Efektivní vedení týmu: životní etapy týmu, týmové role, pozice vedoucího týmu,
6. Styly vedení, zásady delegování. Účinná motivace, techniky hodnocení podřízených pracovníků, koučing, mentoring.
7. Efektivní komunikace v pracovním týmu, asertivita, techniky vyjednávání, zásady účinného vedení porad.
8. Stres a jeho vliv na výkon manažera, relaxační techniky pro zvyšování výkonu manažera.
9. Efektivní zvládání konfliktních situací na pracovišti.
10. Specifika při vedení mezinárodního týmu. Interkulturní kompetence. Překonávání stereotypů a předsudků.
11. Firemní kultura a její vliv na vedení pracovního týmu.
12. Behaviorální interview a jeho nácvik.
13. Závěrečné shrnutí a vyhodnocení získaných znalostí a dovedností.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je seznámení studentů s behaviorálními kompetencemi manažera a jejich následný cílený rozvoj. Důraz je kladen zejména na osvojení si a praktický nácvik jednotlivých kompetencí. 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a cvičeních je doporučená.

Základní literatura

KUBEŠ M., SPILLEROVÁ D., KURNICKÝ R.: Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. 1.vyd. Praha: Grada, 2004. 184 stran. ISBN 80-247-0698-9
ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2009. 272 s. ISBN 978-80-247-3058-5.

Doporučená literatura

PILAŘOVÁ, I. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Praha: Grada, 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2042-5
PLAMÍNEK, F. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Praha: Grada, 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2796-7.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu: význam behaviorálních kompetencí pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k úspěšnému absolvování kurzu. Výběr témat pro zpracování seminární práce.
2. Sebepoznání a jeho význam pro efektivní práci manažera. Osobnostní a výkonové charakteristiky a možnosti jejich rozvoje.
3. Sebeřízení, sebekontrola a sebemotivace. Účinné techniky.
4. Účinný time management a prevence prokrastinace.
5. Efektivní vedení týmu: životní etapy týmu, týmové role, pozice vedoucího týmu,
6. Styly vedení, zásady delegování. Účinná motivace, techniky hodnocení podřízených pracovníků, koučing, mentoring.
7. Efektivní komunikace v pracovním týmu, asertivita, techniky vyjednávání, zásady účinného vedení porad.
8. Stres a jeho vliv na výkon manažera, relaxační techniky pro zvyšování výkonu manažera.
9. Efektivní zvládání konfliktních situací na pracovišti.
10. Specifika při vedení mezinárodního týmu. Interkulturní kompetence. Překonávání stereotypů a předsudků.
11. Firemní kultura a její vliv na vedení pracovního týmu.
12. Behaviorální interview a jeho nácvik.
13. Závěrečné shrnutí a vyhodnocení získaných znalostí a dovedností.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu: význam behaviorálních kompetencí pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k úspěšnému absolvování kurzu. Výběr témat pro zpracování seminární práce.
2. Sebepoznání a jeho význam pro efektivní práci manažera. Osobnostní a výkonové charakteristiky a možnosti jejich rozvoje.
3. Sebeřízení, sebekontrola a sebemotivace. Účinné techniky.
4. Účinný time management a prevence prokrastinace.
5. Efektivní vedení týmu: životní etapy týmu, týmové role, pozice vedoucího týmu,
6. Styly vedení, zásady delegování. Účinná motivace, techniky hodnocení podřízených pracovníků, koučing, mentoring.
7. Efektivní komunikace v pracovním týmu, asertivita, techniky vyjednávání, zásady účinného vedení porad.
8. Stres a jeho vliv na výkon manažera, relaxační techniky pro zvyšování výkonu manažera.
9. Efektivní zvládání konfliktních situací na pracovišti.
10. Specifika při vedení mezinárodního týmu. Interkulturní kompetence. Překonávání stereotypů a předsudků.
11. Firemní kultura a její vliv na vedení pracovního týmu.
12. Behaviorální interview a jeho nácvik.
13. Závěrečné shrnutí a vyhodnocení získaných znalostí a dovedností.

eLearning