Detail předmětu

Behaviorální dovednosti manažera

FP-bdmPAk. rok: 2022/2023

1. Úvod do předmětu: význam behaviorálních kompetencí pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k úspěšnému absolvování kurzu. Výběr témat pro zpracování seminární práce.
2. Sebepoznání a jeho význam pro efektivní práci manažera. Osobnostní a výkonové charakteristiky a možnosti jejich rozvoje.
3. Sebeřízení, sebekontrola a sebemotivace. Účinné techniky.
4. Účinný time management a prevence prokrastinace.
5. Efektivní vedení týmu: životní etapy týmu, týmové role, pozice vedoucího týmu,
6. Styly vedení, zásady delegování. Účinná motivace, techniky hodnocení podřízených pracovníků, koučing, mentoring.
7. Efektivní komunikace v pracovním týmu, asertivita, techniky vyjednávání, zásady účinného vedení porad.
8. Stres a jeho vliv na výkon manažera, relaxační techniky pro zvyšování výkonu manažera.
9. Efektivní zvládání konfliktních situací na pracovišti.
10. Specifika při vedení mezinárodního týmu. Interkulturní kompetence. Překonávání stereotypů a předsudků.
11. Firemní kultura a její vliv na vedení pracovního týmu.
12. Behaviorální interview a jeho nácvik.
13. Závěrečné shrnutí a vyhodnocení získaných znalostí a dovedností.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studentky a studenti získají relevantní poznatky z oblasti sociální způsobilosti a s nimi spojené kompetence. Budou seznámeni se základními teoretickými modely a strategiemi a možnostmi jejich aplikace ve své vlastní praxi. Ve cvičeních upevní a rozvinou dovednosti podporující efektivní průběh sociální interakce v běžných i náročných pracovních situacích.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti na úrovni středoškolského vzdělání.

Literatura

KUBEŠ M., SPILLEROVÁ D., KURNICKÝ R.: Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. 1.vyd. Praha: Grada, 2004. 184 stran. ISBN 80-247-0698-9
PILAŘOVÁ, I. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Praha: Grada, 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2042-5
PLAMÍNEK, F. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Praha: Grada, 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2796-7.
ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2009. 272 s. ISBN 978-80-247-3058-5.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

přednášky, v rámci cvičení: behaviorální interview, hraní rolí, modelové situace, řešení případových studií

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit následující požadavky:
* aktivní účast 10%
* týmová semestrální práce 30%
* individuální prezentace 40%
* závěrečný písemný test 20%

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu: význam behaviorálních kompetencí pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k úspěšnému absolvování kurzu. Výběr témat pro zpracování seminární práce.
2. Sebepoznání a jeho význam pro efektivní práci manažera. Osobnostní a výkonové charakteristiky a možnosti jejich rozvoje.
3. Sebeřízení, sebekontrola a sebemotivace. Účinné techniky.
4. Účinný time management a prevence prokrastinace.
5. Efektivní vedení týmu: životní etapy týmu, týmové role, pozice vedoucího týmu,
6. Styly vedení, zásady delegování. Účinná motivace, techniky hodnocení podřízených pracovníků, koučing, mentoring.
7. Efektivní komunikace v pracovním týmu, asertivita, techniky vyjednávání, zásady účinného vedení porad.
8. Stres a jeho vliv na výkon manažera, relaxační techniky pro zvyšování výkonu manažera.
9. Efektivní zvládání konfliktních situací na pracovišti.
10. Specifika při vedení mezinárodního týmu. Interkulturní kompetence. Překonávání stereotypů a předsudků.
11. Firemní kultura a její vliv na vedení pracovního týmu.
12. Behaviorální interview a jeho nácvik.
13. Závěrečné shrnutí a vyhodnocení získaných znalostí a dovedností.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je seznámení studentů s behaviorálními kompetencemi manažera a jejich následný cílený rozvoj. Důraz je kladen zejména na osvojení si a praktický nácvik jednotlivých kompetencí. Do výuky jsou zařazeny i interaktivní metody jako nácvik behaviorálního interview, hraní rolí, modelové situace či řešení případové studie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a cvičeních je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor