Course detail

Behavioural Skills for Managers

FP-bdmPAcad. year: 2022/2023

1. Úvod do předmětu: význam behaviorálních kompetencí pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k úspěšnému absolvování kurzu. Výběr témat pro zpracování seminární práce.
2. Sebepoznání a jeho význam pro efektivní práci manažera. Osobnostní a výkonové charakteristiky a možnosti jejich rozvoje.
3. Sebeřízení, sebekontrola a sebemotivace. Účinné techniky.
4. Účinný time management a prevence prokrastinace.
5. Efektivní vedení týmu: životní etapy týmu, týmové role, pozice vedoucího týmu,
6. Styly vedení, zásady delegování. Účinná motivace, techniky hodnocení podřízených pracovníků, koučing, mentoring.
7. Efektivní komunikace v pracovním týmu, asertivita, techniky vyjednávání, zásady účinného vedení porad.
8. Stres a jeho vliv na výkon manažera, relaxační techniky pro zvyšování výkonu manažera.
9. Efektivní zvládání konfliktních situací na pracovišti.
10. Specifika při vedení mezinárodního týmu. Interkulturní kompetence. Překonávání stereotypů a předsudků.
11. Firemní kultura a její vliv na vedení pracovního týmu.
12. Behaviorální interview a jeho nácvik.
13. Závěrečné shrnutí a vyhodnocení získaných znalostí a dovedností.

Learning outcomes of the course unit

Students will acquire relevant knowledge from the field of social capability and competence primarily aimed at social interactive patterns. They will have a clear idea of fundamental theoretical models and strategies of human interactions as well as their practical application. In seminars they will consolidate and develop their skills necessary to make the process of social interactions more effective in common situations as well as in demanding situations at work.

Prerequisites

KSA on the A level required.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Literature

KUBEŠ M., SPILLEROVÁ D., KURNICKÝ R.: Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. 1.vyd. Praha: Grada, 2004. 184 stran. ISBN 80-247-0698-9
PILAŘOVÁ, I. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Praha: Grada, 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2042-5
PLAMÍNEK, F. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Praha: Grada, 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2796-7.
ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2009. 272 s. ISBN 978-80-247-3058-5.

Planned learning activities and teaching methods

lectures, behavioural interview, role playing, model situations, case studies solving

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Conditions for awarding the course-unit credit:
* active participation 10%
* team presentation 30%
* individual presentation 40%
* final written exam 20%

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Úvod do předmětu: význam behaviorálních kompetencí pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k úspěšnému absolvování kurzu. Výběr témat pro zpracování seminární práce.
2. Sebepoznání a jeho význam pro efektivní práci manažera. Osobnostní a výkonové charakteristiky a možnosti jejich rozvoje.
3. Sebeřízení, sebekontrola a sebemotivace. Účinné techniky.
4. Účinný time management a prevence prokrastinace.
5. Efektivní vedení týmu: životní etapy týmu, týmové role, pozice vedoucího týmu,
6. Styly vedení, zásady delegování. Účinná motivace, techniky hodnocení podřízených pracovníků, koučing, mentoring.
7. Efektivní komunikace v pracovním týmu, asertivita, techniky vyjednávání, zásady účinného vedení porad.
8. Stres a jeho vliv na výkon manažera, relaxační techniky pro zvyšování výkonu manažera.
9. Efektivní zvládání konfliktních situací na pracovišti.
10. Specifika při vedení mezinárodního týmu. Interkulturní kompetence. Překonávání stereotypů a předsudků.
11. Firemní kultura a její vliv na vedení pracovního týmu.
12. Behaviorální interview a jeho nácvik.
13. Závěrečné shrnutí a vyhodnocení získaných znalostí a dovedností.

Aims

Hlavním cílem předmětu je seznámení studentů s behaviorálními kompetencemi manažera a jejich následný cílený rozvoj. Důraz je kladen zejména na osvojení si a praktický nácvik jednotlivých kompetencí. Do výuky jsou zařazeny i interaktivní metody jako nácvik behaviorálního interview, hraní rolí, modelové situace či řešení případové studie.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Regular attendance in lectures and lessons is recommended.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn Bachelor's, 1. year of study, summer semester, 4 credits, compulsory
  • Programme BAK-PM Bachelor's, 1. year of study, summer semester, 4 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer