Detail předmětu

Sakrální prostor

FA-SAP-KAk. rok: 2021/2022

Předmět poskytuje komplexní informace a tvůrčí principy pro tvorbu objektů sakrální architektury. Teoretická část propojuje informace ze sakrální/monumentální tvorby, symboliky, umění, typologie, teologie, liturgie, designu a interiérové tvorby do kompaktního bloku přednášek. Důraz je kladen na vzájemné propojování jednotlivých oborů, které se podílejí na vzniku sakrálního prostoru, za účelem posílení tvůrčího a kritického přístupu k návrhu v praktické části, jež slouží coby základ budoucí samostatné architektonické praxe v oblasti sakrálních staveb.
Ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Doporučená nebo povinná literatura

HLINICKÝ, Jozef. Sakrálny priestor na začiatku 21. storočia. Trnava: Trnavská univerzita, 2002. ISBN 8089074138. (SK)
ČERNOUŠEK, Tomáš. Liturgický prostor. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1995. (CS)
HANUS, Ladislav. Kostol ako symbol. Bratislava: Lúč, 1995. ISBN 80-7114-141-0. (SK)
LAAN, Dom Hans van der. Architektonický prostor: Patnáct naučení o povaze lidského obydlí. Zlín: Archa, 2013. ISBN 978-80-87545-13-3 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V první části semestru obdrží studenti v přednáškách základní teoretický vhled do studované problematiky, který následně v seminářích aplikují do svého návrhu architektonické intervence v kontextu konkrétního sakrálního prostoru.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen na základě grafického a písemného projevu v rámci odevzdané semestrální práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní seminář
2. Teoretická část – Kostel a místo
3. Teoretická část – Raný sakrální prostor
4. Teoretická část – Středověk a novověk
5. Teoretická část – Sakrální prostor 20. století a současnosti
6. Teoretická část – Sakrální prostor a liturgie
7. Praktická část – zadání
8. Praktická část – obhlídka místa
9. Praktická část – navrhování
10. Praktická část – navrhování
11. Praktická část – navrhování
12. Praktická část – prezentace
13. Závěrečný seminář

Cíl

Předmět poskytuje komplexní informace o tvorbě objektů sakrální architektury. Teoretická východiska základní symboliky místa i prostoru jsou zde prezentována v širokém kontextu různorodých přístupů konkrétních historických a především současných realizací. Důraz je kladen na rozvinutí schopnosti samostatné tvůrčí interpretace nabytých vědomostí jako předpokladu budoucí samostatné architektonické praxe. Výstupem předmětu je architektonická intervence v kontextu konkrétního sakrálního prostoru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na přednáškách i seminářích. Účast na přednáškách lze omluvit ze závažných důvodů, účast na seminářích lze nahradit.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
    , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor