Detail předmětu

Požární bezpečnost staveb

FAST-BHA009Ak. rok: 2021/2022

Absolvent získá základní znalosti z problematiky požární bezpečnosti staveb. Po úspěšném ukončení předmětu získá znalosti z oblasti právních předpisů v oblasti požární ochrany, postupu návrhu a posouzení požární bezpečnosti nevýrobních objektů, určení požadavků na stavební konstrukce, řešení únikových cest, určení požárně nebezpečného prostoru a zařízení pro protipožární zásah.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu a to získání znalosti a orientaci v oblasti protipožárních požadavků na stavební konstrukce, řešení únikových cest a určení zařízení pro protipožární zásah.

Prerekvizity

Základní znalosti problematiky urbanistického, architektonicko-dispozičního, materiálového a konstrukčního řešení staveb, zejména staveb občanských a bytových.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zákonné a normativní zakotvení požární bezpečnosti staveb, kodex norem požární bezpečnosti.
2. Základní pojmy a názvosloví. Teorie požáru, chování nejdůležitějších materiálů v ohni.
3. Požadavky na zajištění požární bezpečnosti, požárně bezpečnostní řešení stavby. Technická zpráva požární ochrany.
4. Požární zatížení stálé a nahodilé, požární riziko.
5. Požární úseky a jejich rozměry, prostory bez požárního rizika, požární riziko.
6. Stupeň požární bezpečnosti, požárně dělící konstrukce.
7. Požární pásy. Požárně ochranné materiály.
8. Požární odolnost stavebních materiálů a konstrukcí. Prokazování požární odolnosti stavebních hmot a konstrukcí.
9. Únikové cesty – druhy a jejich použití, dimenzování, vybavení a provedení. Obsazení objektu osobami.
10. Odstupy – vymezení požárně nebezpečného prostoru objektu a určení odstupové vzdálenosti.
11. Zajištění protipožárního zásahu, zásobování požární vodou, technická a technologická zařízení.
12. Požární bezpečnost staveb budov pro bydlení a ubytování.
13. Odborná přednáška realizační firmy.

Cíl

Právní předpisy a požadavky požární ochrany; hlavní zásady požární bezpečnosti staveb.
Požadavky z hlediska požární bezpečnosti kladené na stavby nevýrobní a výrobní, včetně specifických požadavků na stavby bytové, zdravotnické, zemědělské, skladovací, určené pro shromažďování osob a pro změny staveb.
Schopnost sestavení požárně bezpečnostního řešení stavby – postup návrhu a posouzení nevýrobních a výrobních objektů zahrnující: metodiku stanovení požárního a ekonomického rizika; určení požadavků na stavební konstrukce; způsoby zlepšování vlastností konstrukcí a hmot; řešení únikových cest; určení požárně nebezpečného prostoru; zařízení pro protipožární zásah.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BPC-EVB bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor