Detail předmětu

Pozemní stavitelství 4

FAST-BHA008Ak. rok: 2021/2022

Předmět pokračuje v prohlubování základních znalostí z pozemního stavitelství. Zaměřuje se především na doplňující informace z rozličných částí pozemního stavitelství a dotváří celkový přehled. Rozvíjí především dokončovací práce v podobě podlah, podhledů a povrchových úprav.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen zpracovat návrh řešení konstrukcí zastřešení budov, obvodových stěn, oken, dveří i vrat v obvodových stěnách a střešních oken.

Prerekvizity

V předmětu student získává nové a prohlubuje stávající znalosti v oboru pozemní stavitelství. Předpokládá se proto, že student má základní znalosti z Pozemního stavitelství 1, 2 a 3.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Podlahy – funkční a provozní požadavky (tep. technické, akustické, provozní, požární, atd.), vlastnosti podlah a jejich zkoušení, navrhování a provádění.
2. Podlahy – funkce dílčích vrstev, materiály, nášlapná vrstva, detaily v kritických místech, dilatace
3. Podlahy – průmyslové podlahy, jejich specifika a materiálová řešení.
4. Podhledy – funkční požadavky, konstrukční zásady, uživatelské požadavky a metodika navrhování (akustika, tepelná technika, požární bezpečnost, statika, hygiena).
5. Podhledy – typy podhledů (optické, akustické, protipožární, atd.), materiály, provádění, detaily.
6. Vnitřní povrchy stěn a stropů – omítky, obklady, nátěry, malby – funkční, provozní a hygienické požadavky, dilatace. Předstěny – technicko-funkční a akustické (způsob navrhování, provádění pro dané funkční požadavky), pro vedení ZTI, VZT provozní technologie atd.
7. Truhlářské a zámečnické práce, výpisy výrobků, nutná specifika a grafické řešení.
8. Výplně otvorů – legislativní požadavky, navrhování a konstrukční vazby na HSV z hlediska stavební fyziky – tepelná technika, akustika, denní osvětlení a oslunění – vliv okrajových podmínek na splnění hygienických, provozních a funkčních požadavků, volba optimálního řešení v případě dvou vzájemně se vylučujících legislativně závazných požadavků.
9. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: okna - varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů.
10. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: vnější dveře a vrata - varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů. Střešní okna. Vnitřní výplně otvorů, dveře, niky apod.
11. Komínová a ventilační tělesa – zásady pro navrhování a provádění, vazba na dispoziční řešení, konstrukční požadavky, typy a způsoby řešení.
12. Specifické vlastnosti a druhy materiálů a chemie používané ve stavebnictví, typy kotevních prvků a způsoby montáže.
13. Garáže, garážová stání, parkovací systémy – stavebně konstrukční systémy, konstrukční řešení.

Cíl

Získání základních znalostí z oblasti konstrukcí zastřešení, obvodových stěn budov, oken, dveří a vrat v obvodových stěnách, oken ve střechách budov, osvojení si teoretických i funkčních souvislostí k získání potřebných dovedností a schopností pro navrhování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BPA-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor