Detail předmětu

Zdravotně technické instalace

FAST-BTA013Ak. rok: 2021/2022

Základní principy navrhování hygienických zařízení, včetně předstěnových instalací, navrhování sestav zařizovacích předmětů. Vedení zdravotně technických instalací v budovách.
Základní principy odvádění odpadních vod z budov. Hydraulika a dimenzování vnitřní kanalizace. Navrhování splaškové a dešťové vnitřní kanalizace. Odvádění srážkových vod. Kanalizační přípojky.
Základní principy zásobování budov vodou. Navrhování vnitřního vodovodu. Hydraulika a dimenzování vnitřního vodovodu. Ochrana proti znečištění pitné vody. Příprava teplé vody. Tepelné izolace potrubí. Zařízení pro zásobování požární vodou. Vodovodní přípojky.
Základní principy zásobování budov plynem. Druhy a základní vlastnosti topných plynů. Navrhování odběrných plynových zařízení. Dimenzování domovního plynovodu. Provedení a umísťování plynových spotřebičů. Plynovodní přípojky.
Vnitřní elektrické silové rozvody. Materiály pro elektrické instalace. Elektrické přípojky. Hromosvod.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o systémech vytápění budov. Po absolvování předmětu bude student schopen navrhovat standardní řešení systému vytápění v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Student bude schopen využít těchto znalostí pro komplexní návrh budov.

Prerekvizity

základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základových, svislých, vodorovných a střešních konstrukcích budov, základy hydromechaniky, základní teoretické znalosti o stejnosměrném a střídavém proudu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do technických zařízení budov a zdravotně technických instalací, kritéria pro návrh hygienických zařízení, prostory pro soustředění instalací.
2. Sestavy zařizovacích předmětů, montážní prvky pro předstěnové instalace, zápachové uzávěrky, výtokové armatury, splachovací zařízení.
3. Základní principy odvádění odpadních vod z budov, hydraulika a dimenzování vnitřní kanalizace, materiály pro kanalizaci.
4. Připojovací, odpadní a větrací potrubí vnitřní kanalizace.
5. Svodná potrubí vnitřní kanalizace, kanalizační přípojky, žumpy.
6. Regulace odtoku srážkových vod, vsakovací zařízení srážkových vod, ochrana proti vzduté vodě, přečerpání odpadních vod, předčištění odpadních vod.
7. Základní principy zásobování budov vodou, potřeba vody, materiály pro vnitřní vodovod.
8. Vedení potrubí vnitřního vodovodu, příprava teplé vody.
9. Vodovodní přípojky, hydraulika a dimenzování vnitřního vodovodu.
10. Zvyšování tlaku, snižování tlaku, zásobování vodou z vlastního zdroje, ochrana proti znečištění pitné vody, tepelné izolace potrubí, zásobování požární vodou.
11. Druhy topných plynů, provedení a umísťování plynových spotřebičů v budovách.
12. Základní principy zásobování budov plynem, plynovodní přípojky, odběrná plynová zařízení.
13. Elektrická instalace v budovách, elektrické přípojky, hromosvody.

Cíl

Základy vytápění. Tvorba tepelného mikroklimatu budov. Přenos tepla soustavami ústředního vytápěni.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor