Detail předmětu

Fyzika polymerů

FCH-MCO_FYPAk. rok: 2021/2022

Úvod do studia fyziky polymerů, faktory ovlivňující chování makromolekulárních soustav, inter- a intramolekulární síly, komerčně významné polymery a jejich aplikace, nejdůležitější strukturní parametry určující výsledné vlastnosti tuhých polymerů, klasifikace polymerů, průmyslové polymery. Skelný stav, teorie skelného přechodu, termodynamika a statistika makromolekul v okolí skelného přechodu, faktory určující teplotu skelného přechodu, efekty bočních skupin, typ řetězce, vnější podmínky. Viskoelasticita a její projevy, princip časově-teplotní superpozice, komplexní modul pružnosti, kríp, relaxace napětí, fenomenologické modely, molekulární modely, kaučukový stav, teorie kaučukové elasticity, relaxační a retardační spektra, fyzikální stárnutí. Semikrystalické polymery, charakter krystalické fáze v polymerech, kinetika krystalizace. Povrchy polymerů a polymery v mezifázích, rozpustnost a difúze plynů v polymerech. Úvod do polymerních směsí a slitin.

Výsledky učení předmětu

Moderní principy popisu skelného stavu, kaučukového stavu a krystalického stavu tuhých polymerů. Kinetika krystalizace, nadmolekulární struktura, základy viskoelasticity tuhých polymerních těles, chování sítí, morfologie a vlastnosti směsí polymerů.

Prerekvizity

fyzikální chemie I a II, makromolekulární chemie, struktura a vlastnosti makromolekul


Doporučená nebo povinná literatura

Kolektiv autorů: Základy fyziky polymerů I. Edice MACRO M-16, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha 1987. (CS)
Birley A. W., Haworth B., Batchelor J.: Physics of Plastics. Hanser Publishers, Munich 1991. (CS)
Doi M.: Introduction to Polymer Physics. Oxford Univ. Press, New York 1996. (CS)
Strobl G.: The Physics of Polymers. Springer, Berlin 1997. (CS)
Sperling L. H.: Introduction to physical polymer science. John Wiley and Sons, Inc., New York 2001. (CS)
Mark J. E., Nagai K., Graessley W. W. et al: Physical properties of polymers. Univ. Press, Cambridge, Cambridge 2003. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

ústní zkouška 30 minut, 2 písemné testy v semestru, semestrální projekt

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do studia fyziky polymerů
2. Skelný stav
3. Viskoelasticita
4. Kaučukový stav
5. Viskozita
6. Semikrystalické polymery
7. Polymerní sítě
8. Úvod do polymerních směsí a slitin
9. Fyzikální stárnutí

Cíl

Cílem předmětu fyzika polymerů je poskytnout studentům magisterského SP základní znalosti o vlivu molekulární a nadmolekulární struktury na fyzikální vlastnosti pevných polymerů a polymerních směsí se zvláštním důrazem na skelný přechod, viskoelastické chování, kaučukovou elasticitu, viskozitu, krystalizaci, povrchy polymerů, jejich míšení a interakce makromolekul s pevnými povrchy. Nově jsou do přednášky zahrnuty i základy elektrických vlastností polymerů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor