Detail předmětu

Mezinárodní obchodní právo

FP-meopPAk. rok: 2021/2022

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými otázkami podnikatelských vztahů s mezinárodním prvkem, právní regulací mezinárodních obchodních transakcí, řešením sporů, regulací hospodářské soutěže, právem obchodních korporací a právní úpravou ve vztahu k ochraně spotřebitele.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni orientovat se v obchodních vztazích s mezinárodním prvkem, osvojí si odpovídající terminologii a budou schopni pracovat s mezinárodními kontrakty.

Prerekvizity

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí vysokoškolského bakalářského studia.


Doporučená nebo povinná literatura

ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualizované a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 9788073575625.
KUČERA, Z., K. RŮŽIČKA a M. PAUKNEROVÁ. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-550-0.
CHUAT, J. C. T. Law of International Trade. Westminster Sweet and Maxwell, 2009. ISBN 978-1-84703-344-4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek v každém týdnu výuky. Přednáška obsahuje výklad základních pojmů a principů a ilustrativní příklady z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá písemnou formou. Písemná zkouška se skládá z uzavřených otázek. Podmínky ISP jsou stejné. Ověřovány jsou znalosti probrané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Podnikatelské fakulty VUT. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do mezinárodního práva obchodního.
Mezinárodní prvky v obchodních vztazích, právní regulace v oblasti mezinárodního obchodního styku
Řešení sporů a vymáhání rozhodnutí v mezinárodním obchodním styku.
Právnické osoby, přesun sídla, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení.
Mezinárodní koupě zboží.
INCOTERMS a jejich význam v mezinárodním obchodu.
Platby a úhrada závazku v mezinárodním obchodě. Dokumentární způsoby placení. Zajištění plateb.
Investiční právo. Ochrana investora proti znárodnění a vyvlastnění.
Právo duševního vlastnictví a Mezinárodní licenční smlouva
Vliv elektronizace a internetu na oblast mezinárodního obchodního práva. Ochrana spotřebitele v mezinárodním obchodu.
Mezinárodní přepravní smlouva
Ochrana hospodářské soutěže

Cíl

Cílem předmětu je blíže seznámit studenty se specifiky mezinárodních obchodních vztahů, řešením sporů, regulací hospodářské soutěže, regulací obchodních korporací a právní úpravou ve vztahu k ochraně spotřebitele.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu výuky kontrola neprobíhá.
Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning