Detail předmětu

Transfer technologií

FP-BtrtPAk. rok: 2021/2022

Úvod do studia práva duševního vlastnictví: účel, systém, prameny práva, mezinárodní organizace (WIPO, WTO, EPO, UNESCO), veřejná správa průmyslového vlastnictví.
Základní prvky chráněných předmětů práva.
Výkon a prosaditelnost práv duševního vlastnictví.
Práva průmyslového vlastnictví.
Právo autorské a práva související.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti možno použít při zpracování bakalářské práce a dalších odborných studií k rozšíření odborných znalostí a dovedností.

Prerekvizity

Znalost vytipovaných technologických předmětůi v průběhu studia

Literatura

TELEC, I. Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2015. 240 s. ISBN 978-80-7502-061-
TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 989 str. ISBN 978-80-7179-608-4
SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 636 s. ISBN 978-80-7380-501-2.
SMEJKAl, V. Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2013, 96 str. ISBN 978-80-87438-47-3.
ŠPINDLER, K. Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví. Praha: LexisNexis, 2007, 94 str. ISBN 978-80-86920-19-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška s využitím Power Pointu a sítě pro názornost dané oblasti

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti jsou ověřeny písemným testem a vyhodnocením odpovědí na jednotlivé oblasti znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cíl předmětu:
a) Poskytnout studentům znalosti a vědomosti o českém právu duševního vlastnictví v kontextu s mezinárodním a komunitárním právním rámcem včetně metod pro jejich ochranu.
b) Charakterizovat právní charakteristiky a pojmové znaky chráněných objektů; porozumění právním aspektům nakládání s chráněnými předměty.
c) Porozumění principům a metodám při transferu technologií.
1. Transfer technologií.
2. Praxe v průmyslových podnicích
3. Inovace ve vazbě na transfer technologíí
4. Úvod do práva duševního vlastnictví.
5. Druhy práv duševního vlastnictví.
6. Ochrana a prosaditelnost práv duševního vlastnictví.
7. Práva průmyslová.
8. Práva autorská.
9. Právo duševního vlastnictví v podniku a jeho ochrana.
10.Patenty, licence , smlouvy.

Cíl

Cíl předmětu: a) Poskytnout studentům znalosti a vědomosti o českém právu duševního vlastnictví v kontextu s mezinárodním a komunitárním právním rámcem včetně metod pro jejich ochranu.
b) Charakterizovat právní charakteristiky a pojmové znaky chráněných objektů; porozumění právním aspektům nakládání s chráněnými předměty.
c) Porozumění principům a metodám při transferu technologií

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontroluje se účast na přednáškách, které jsou vedeny formou diskuzí k dané problematice.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor