Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-MPC-MSEAk. rok: 2021/2022

Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání programu MPC-EKT. Téma diplomové práce je pokračováním tématu Semestrální práce MPC-M2E, který student zpracoval v zimním semestru. Předmět je započten po předložení diplomové práce a po jeho akceptování vedoucím práce na oborovém ústavu.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) samostatně realizovat technický projekt; (b) vytvořit k projektu technickou zprávu; (c) projekt obhájit.

Prerekvizity

Pre-rekvizitou je úspěšné absolvování semestrálního projektu .

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu práce. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatný magisterský projekt a obhajuje jej. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu v předmětu diplomová práce: * V závěrečné práci jsou řešeny cíle stanovené ve schváleném zadání. * Závěrečná práce splňuje formální náležitosti stanovené šablonou práce. * Obsah práce byl v průběhu řešení dostatečně konzultován s vedoucím práce. * Rozpracovaná verze textu práce byla poskytnuta vedoucímu práce k nahlédnutí a připomínkování v dostatečném předstihu před jejím odevzdáním. Diplomovou práci hodnotí komise pro státní závěrečné zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuální technické diplomové práce.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-EKT magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor