Detail předmětu

Diagnostics and Electrical Equipments Protections

FEKT-MPA-DJZAk. rok: 2021/2022

Poruchy v elektrických zařízeních a ochrana proti nim. Jisticí a ochranné přístroje a jejich vlastnosti. Jištění vedení proti přetížení a zkratu, elektromotorů , alternátorů, transformátorů, kondenzátorových a akumulátorových baterií atd. Užití přístrojů v rozváděčích. Jištění polovodičových prvků. Jištění a ochrana proti přepětí v sítích. Ochrana proti nebezpečnému dotykovemu napětí a použití chráničů v elektrických zařízeních.

Výsledky učení předmětu

Student umí popsat:
- princip funkce jednotlivých jisticích a ochranných přístrojů
- princip jištění jednotlivých typů elektrických zařízení před nadproudy
- princip vyhodnocení selektivity jisticích přístrojů
- princip ochrany před úrazem elektrickým proudem
- princip ochrany proti přepětí

Student umí (zná a chápe) vysvětlit
- význam jednotlivých parametrů jisticích a ochranných přístrojů
- jevy ovlivňující návrh jištění jednotlivých druhů elektrických zařízení
- jednotlivé druhy selektivity mezi jisticími a ochrannými přístroji
- podstatu ochranných prostředků ochranného opatření automatické odpojení od zdroje
- vznik přepětí a ochranu proti němu

Student dovede navrhnout
- jištění vedení proti přetížení a zkratu
- jištění motorů a motorových vývodů
- jištění transformátorů
- jištění polovodičových prvků
- jištění kondenzátorových baterií
- selektivní řazení jisticích přístrojů
- elektrický obvod z hlediska ochrany automatickým odpojením od zdroje
- jednotlivé stupně ochrany proti přepětí

Student je schopen analyzovat
- vlivy ovlivňující jištění jednotlivých elektrických zařízení
- účinky zkratových proudů
- vhodnost použití jednotlivých jisticích a ochranných přístrojů

Student je schopen posoudit
- správnost návrhu jištění jednotlivých elektrických zařízení proti nadproudům
- dosažení selektivity mezi jisticími a ochrannými přístroji
- správnost jištění přepěťových ochran
- splnění podmínek ochranného opatření automatické odpojení od zdroje

Student dovede vypracovat
- zprávu k návrhu jištění jednotlivých elektrických zařízení
- protokol o výpočtu zkratových proudů
- protokol o měření důležitých parametrů jisticích a ochranných přístrojů

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.
Požadované dílčí znalosti:
- znalost řešení elektrických obvodů metodou zjednodušování a uzlových napětí
- znalost účinků a výpočtu elektrodynamických sil
- znalost tepelných účinků proudu v ustáleném stavu a při přechodném ději
- znalost výpočtu zkratových proudů v sítích nn
- znalost třídění elektrických přístrojů podle schopnosti vypínat různé elektrické proudy
- znalost jevů probíhajících při rozběhu motorů
- znalost principu funkce transformátoru
- znalosti požadované u zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb.

Doporučená nebo povinná literatura

Brittian L.W.: Electrical Circuit Breakers, Fuses, Protective Relays, and More (EN)
Flurscheim C.H.: Power Circuit Breaker Theory and Design (Energy Engineering), ISBN: 978-0906048702 (EN)
Ragunath Ram: Electrical Protection Systems & Units: Protection Devices Guide (EN)
NCCER: Circuit Breakers and Fuses TG, ISBN: 9780132661393 (EN)
Dunning J.: The Fundamentals of Circuit Breaker & Protection Maintenance, ISBN: 9781519258410 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
1. Výklad témat na přednáškách (P1-P13).
2. Cvičení probíraných témat každý týden v numerických, počítačových a laboratorních cvičeních.
3. Podklady k probíraným tématům jsou umístěny ve fakultním systému.

Způsob a kritéria hodnocení

100 bodů zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Druhy a vznik poruch v elektrických zařízeních
2. Parametry a charakteristiky pojistek
3. Parametry a charakteristiky jističů a dalších ochranných zařízení
4. Jištění vedení proti přetížení
5. Výpočet zkratových proudů a jištění vedení proti zkratovým proudům
6. Jištění motorů a motorových vývodů
7. Jištění transformátorů
8. Jištění polovodičů a dalších zařízení
9. Jištění kondenzátorových baterií, použití přístrojů v rozváděčích
10. Selektivita jisticích přístrojů
11. Ochrana před úřazem elektrickým proudem
12. Ochrana proti přepětí
13. Exkurze

Cíl

Studenti se seznámí s charakteristikami jisticích a ochranných přístrojů a jejich použitím pro jištění elektrických zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  • Program MPA-EEN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

22 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor