Detail předmětu

Základy spolehlivosti

FSI-EZS-KAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na nejmodernější poznatky ze spolehlivosti se zaměřením na stroje a zařízení.
Pozornost je soustředěna na objasnění pojmu spolehlivost a její začlenění do kvality, a to včetně terminologie a norem. Důraz je kladen na vybrané problémy z managementu spolehlivosti. Jsou také popsány a klasifikovány možné poruchy, které se mohou vyskytovat u strojů. Dále jsou rozebrány ukazatele spolehlivosti neobnovovaných a obnovovaných objektů. Je také vysvětlena a na příkladech z průmyslové praxe realizována analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA, FMECA). V neposlední řadě jsou popsány zkoušky spolehlivosti, spolehlivost systémů a možnosti její zvyšování.

Výsledky učení předmětu

Student získá ve smyslu uvedené anotace základní znalosti ze spolehlivosti technických systémů, které mu umožní se erudovaně zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení různých problémů, které s danou problematikou souvisí.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z matematiky a fyziky na úrovni absolvovaného středoškolského studia. Rovněž se předpokládají znalosti v uvedené odborné oblasti v rozsahu předešlého bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

MYKISKA,Antonín. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006,206 s. Učební texty ČVUT v Praze. Fakulta strojní. ISBN 80-01-02868-2.
KARPÍŠEK,Zdeněk. Matematika IV, statistika a pravděpodobnost. 3. doplněné vydání. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. 170 s. ISBN 978-80-214-3380-9.
NOVÁK,M.; ŠEBESTA,V.; VOTRUBA, Z. Bezpečnost a spolehlivost systémů. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, 150 s. Učební texty ČVUT v Praze. Fakulta dopravní. ISBN 80-01-02331-1.
HELEBRANT,František. Technická diagnostika a spolehlivost, IV. Provoz a údržba strojů. 1. vydání. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008. 130 s. ISBN 978-80-248-1690-6.
SUMMERVILLE, N. Basic Reliability: An Introduction to Reliability Engineering. AuthorHouse, 2004. 136s. ISBN 978-1418424183.
EFSTRATIOS, N. Engineering Design Reliability Handbook. 1. edition. CRC Press. 2004. 1192 p. ISBN-13: 978-0849311802.
STAPELBERG, R. Handbook of Reliability, Availability, Maintainability and Safety in Engineering Design. 1. edition. Springer. 851 p. ISBN-13: 978-1848001749.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů a teorie dané problematiky. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí přednášené látky, cvičení jsou vhodně v patřičné části semestru doplněna cvičením s počítačovou podporou. Dle možností jsou pro studenty organizovány přednášky odborníků z průmyslové praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět se skládá ze cvičení a přednášek. Cvičení je ukončeno zápočtem (je udělován ve 13. výukovém týdnu). K jeho získání je nutná 100% účast na cvičení a dále aktivita ve cvičení. Student zpracuje k zápočtu samostatnou práci v předepsaném rozsahu a kvalitě. Na základě kvality práce ve cvičení, získává student až 30 bodů ke zkoušce Práce musí být odevzdána v písemné formě a učitelem zkontrolována a uznána. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 70 bodů, kde 30 bodů získává ze cvičení. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí ze základů spolehlivosti technických systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-KSB , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

17 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vymezení pojmů kvalita a spolehlivost
2. Matematické nástroje ve spolehlivosti
3. Terminologie ve spolehlivosti
4. Normy z oblasti spolehlivosti
5. Management spolehlivosti – vybrané problémy (část 1)
6. Management spolehlivosti – vybrané problémy (část 2)
7. Klasifikace poruch
8. Ukazatele spolehlivosti neobnovovaných objektů
9. Ukazatele spolehlivosti obnovovaných objektů
10. Analýza způsobů a důsledků poruch
11. Zkoušky spolehlivosti
12. Hodnocení spolehlivosti systémů
13. Zvyšování spolehlivosti systémů

Konzultace

35 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, organizační záležitosti, kvalita a spolehlivost, etapy životního cyklu z hlediska spolehlivosti
2. Matematické nástroje ve spolehlivosti
3. Terminologie a normy z oblasti spolehlivosti
4. Management spolehlivosti – vybrané problémy
5. Spolehlivost a poruchy strojů a zařízení
6. Ukazatele spolehlivosti neobnovovaných a obnovovaných objektů
7. Analýza způsobů a důsledků poruch
8. Zkoušky spolehlivosti, spolehlivost systémů
9. Zápočet

eLearning