Detail předmětu

Překladatelský seminář

FEKT-BPC-TRSAk. rok: 2021/2022

Seminář přináší základní orientaci v nejzávažnějších otázkách teorii překladu. Především však pratickou formou procvičuje problémové oblasti při překládání anglických odoborných textů do češtiny a obráceně, ať už co se týče překladu gramatických jevů, slovní zásoby, nebo prostředků stylotvorných.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Uvědomění si rozdílů mezi jednotlivými útvary odborného stylu
Rozvoj stylistických schopností jak v anglickém, tak českém jazyce
Zlepšení rozumění anglickému textu
Zvětšení jistoty při volbě překladových prostředků co se týče gramatiky, slovní zásoby i stylotvorných prostředků

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilá znalost angličtiny.

Doporučená nebo povinná literatura

HOFSTADTER, Douglas R. a Clément MAROT. Le ton beau de Marot: in praise of the music of language. New York: Basic Books, c1997. ISBN 0465086438.
BASSNETT, Susan. Translation Studies. Third edition. London: Routledge, 2014. ISBN 9780415506700.
Preklad odborného textu: práce 1. celoštátnej konferencie o preklade odborného textu na pedagogickej fakulte v Nitre v septembri 1972. (ed. A. Popovič). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977.
LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 4., upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012. ISBN 978-80-87561-15-7.
KNITTLOVÁ, Dagmar, Bronislava GRYGOVÁ a Jitka ZEHNALOVÁ. Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2010. ISBN 978-80-244-2428-6.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

75% docházka, aktivní účast na seminářích, vypracování prací zadaných vedoucím cvičení, zápočet, zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Co je překlad: význam slov; smysl věty; pragmatika; kulturní rozdíly a překlad. Doslovnost, volný překlad, pomoc třetího jazyka; kdy a jak používat slovník. Vybrané problémy teorie překladu. Cvičení na překlad možných problémových oblastí jazyka: čím se řídit při porozumění polysémickým výrazům, práce s kontextem věty a textu; ang. trpný rod; vyjadřování pádu podstatných jmen; odborné výrazy.. Výpovědní modalita a možnosti jejího překladu; orientace ve složitějších ang. větných konstrukcích a možnosti jejich překladu a zjednodušování . Slohová cvičení; zní ta věta anglicky / česky a jak to poznám? Ustálené obraty odborného stylu, náležitosti odborného textu, rozdíly mezi zvyklostmi anglickými a českými. Problematika odborné terminologie: využívání stávajících překladových řešení, zavádění řešení nových. Summary: tvorba anglického sumáře českého textu. Zpráva, novinový článek. Návod. Populárně odborný článek. Odborná studie. Esej, styl umělecký. Interdisciplinární odborné texty. Srovnání a kritika existujících překladů odb. textu.

Cíl

Seminář přinese studentům základní praktická vodítka pro překlad jak z angličtiny do češtiny, tak opačně. Naučí studenty, jak řešit nejčastěji se vyskytující problémy překladu. Zlepší jejich jazykové a provopisné schopnosti v obou jazycích, stejně jako orinetaci v cizojazyčném textu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor