Detail předmětu

Zkoušení letadel

FSI-9ZLLAk. rok: 2020/2021

Obsahem kursu je problematika zkoušení letadel se zaměřením na letové výkony, letové vlastnosti a zatížení za letu atmosférických letadel s pevnými nosnými plochami. Zahrnuty jsou letouny opatřené jak vrtulovými, tak i proudovými pohonnými jednotkami. Dále je obsahem i problematika pevnostních laboratorních zkoušek. Kurs zahrnuje teoretické základy měření určujících veličin a konkrétní metodiky měření. Zpracování a interpretace výsledků naměřených dat.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá teoretické základy i praktické znalosti o zkoušení letadel jak za letu tak i v laboratoři.

Prerekvizity

Základy obecné mechaniky. Základy technického měření sil, rychlostí, tlaků, teplot, délek a času. Vyhodnocování a zpracování naměřených dat, stanovení chyb měření. Základy mechaniky letu.

Doporučená nebo povinná literatura

Kimberlin,R.D.: Flight Testing of Fixed-Wing Aircraft. AIAA, Inc., Reston (Virginia), USA, 2003 (EN)
Stinton,D.: Flying Qualities and Flight Testing of the Aeroplane. Blackwell Science, Oxford, 1996
Drexler,J.: Pevnost a zkoušky leteckých konstrukcí, skripta VAZ, Brno, 1965 (CS)
Vedrov,V.C.- Tajc,M.A.: Letnyje ispytanija samoletov. GIOP, Moskva, 1951
Vedrov,V.C., Tajc,M.A.: Letnyje ispytanija samoletov. GIOP, Moskva, 1951 (RU)
Daněk,M.: Zkoušení letadel za letu. skripta VUT, Brno, 1993 (CS)
Smith,H.C.: Understanding Performance Flight Testing,McGraw-Hill,N.Y,USA,2002,2nd ed.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen ústní zkouškou formou odborné rozpravy se školitelem nebo určeným examinátorem. K ústní zkoušce se obvykle požaduje předložit písemné pojednání k odborné rozpravě na téma a v rozsahu stanoveném školitelem. Hodnocení je stanoveno Studijním a zkušebním řádem FSI.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem je naučit studenty nezbytným teoretickým základům měření při laboratorních zkouškách leteckých konstrukcí, letových výkonů a letových vlastností atmosférických letadel. Seznámit se s moderními metodikami měření, vyhodnocováním a interpretací měření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nejedná se o řádnou pravidelnou výuku. Kurs je realizován samostatnou individuální přípravou pod odborným vedením příslušného školitele. Kontrola studia je prováděna v rámci pravidelných i nepravidelných konzultací se školitelem nebo školitelem specialistou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Úvod rozdělení letových zkoušek. Náplň,zvláštnosti a postupy.
- Přehled měřených veličin, zákl. metody měření, chyby měření.
- Měření rychlostí letu. Aerodynamická oprava rychloměrného systému.
- Měření letových výkonů - stoupací rychlosti, poláry.
- Metody redukce naměřených výsledků na Mezinárodní standard.atmosféru.
- Metody měření letových vlastností - stabilita a řiditelnost.
- Účel a význam statických a únavových zkoušek.
- Vybavení zkušeben.
- Plánování zkoušek, zkušební přípravky.
- Zkoušení přetlakových kabin, podvozků a kol.
- Výpočet vahadlového systému.
- Měření napětí a deformací.
- Vyhodnocení zkoušek, zprávy a protokoly.