Detail předmětu

Angličtina - základní zkouška

FSI-5AZAk. rok: 2020/2021

Zkouška prověřuje schopnost samostatného použití jazyka. Písemná část testuje slovní zásobu a gramatické struktury odpovídající dané úrovni. Ústní část prověřuje schopnost zapojit se do rozhovoru a spontánně reagovat s použitím adekvátních jazykových prostředků.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává na pracovišti, během studia, atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Umí používat slovní zásobu specifickou pro své zaměření, popsat jak věci fungují, z čeho se skládají apod.
Rozsah odpovídá úrovni a obsahu kurzů A3/A4:
* Studenti, kteří nastoupili do 1. ročníku v roce 2019/2020, skládají základní zkoušku z obecného jazyka na úrovni "intermediate".
* Studenti, kteří absolvovali jazykovou výuku kurzů A3/A4 v roce 2018/2019 a dříve, skládají zkoušku na úrovni "pre-intermediate".

Prerekvizity

Předpokládá se studium jazyka v rozsahu gramatických jevů a slovní zásoby odpovídající kurzům A3/A4 (viz karty předmětů).

Doporučená nebo povinná literatura

CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8. (pro studenty, kteří absolvovali kurzy A3/A4 v roce 2019/2020 a později) (EN)
HARDING, Keith, Rachel APPLEBY, Alastair LANE a Amanda MARIS. International Express: Pre-Intermediate. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-459785-2. (pro studenty, kteří absolvovali kurzy A3/A4 v roce 2018/2019 a dříve) (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí jazykovou výuku.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část (max 70 bodů) obsahuje typy úloh, které testují znalost relevantní slovní zásoby a gramatických struktur (profesní slovní zásoba, gramatika, doplňovací cvičení, porozumění čtenému, poslech). U ústní části zkoušky (max 30 bodů) se hodnotí pohotovost reakcí, plynulost projevu, fonetická správnost a schopnost aktivně používat slovní zásobu a gramatiku v rozsahu povinné literatury. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem zkoušky je prověřit znalosti a prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na odpovídající úrovni s odpovídajícím zaměřením.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka neprobíhá.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MAI , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-AIŘ , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-EPP , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-KSB , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-SSZ , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STG , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Zkouška

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka neprobíhá.

eLearning