Detail předmětu

Obecná navigace

FSI-DLGAk. rok: 2020/2021

Předmět je koncipován s ohledem na výuku části JAA/EASA FCL-1, 061/2013, Obecná navigace pro profesionální dopravní piloty.
Hlavními okruhy studia jsou základy letecké navigace, Sluneční soustava, magnetismus a kompasy, mapy a mapové projekce, navigace výpočtem, tlaková navigace a inerciální systémy. V průběhu kursu se studenti seznámí se základy projekce leteckých map, s konstrukcí a funkcí magnetických kompasů, s navigací výpočtem, tlakovou navigací a se strukturou FMS a INS/IRS. Získají znalosti potřebné pro navigační přípravu letu a pro provádění navigace při vedení letadla po trati letu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá poznatky a dovednosti z oblasti navigace, potřebné pro výkon funkce profesionálního pilota v obchodní letecké dopravě.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost středoškolské fyziky a matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

JAA ATPL Theoretical Knowledge Manual, 061 General Navigation, Jeppesen, Oxford 2006 (EN)
KULČÁK a kol.: Učebnice pilota vrtulníku II, CERM, ISBN 978-80-7204-638-6, Brno 2009 (CS)
STAVOVČÍK, Boleslav: Obecná navigace, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, CERM, s.r.o., Brno, 2008 (CS)
Aviationexam.com: JAA/EASA-FCL, 061 General Navigation, Edition 2013 (EN)
Vosecký, S. a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení, VA v Brně, 1988 (CS)
Kayton, M.; Fried,W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997, second edition (EN)
VOSECKÝ, S. a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení I a II, učebnice Univerzity obrany, Brno 1988 (CS)
KOLEKTIV AUTORŮ: Učebnice pilota, ISBN – 80 – 85280 – 89 – 2, Svět křídel, Cheb, 2003 (CS)
PŘIBYL,K., KEVICKÝ,D.: Letecká navigace, NADAS PRAHA, 1980. (CS)
Přibyl, K., Kevický, D.: Letecká navigace, , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je písemný. Obsahuje obecné i detailní dotazy na znalosti přednášené tématiky a také otázky, podobné otázkám zkušebních testů ÚCL. Zkouška je písemná a ústní. Klasifikace se řídí pravidly ETCS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty se základními problémy navigace. Objasnit způsoby, jak využívat teoretických poznatků navigace v pilotážní praxi. Vytvořit u studentů potřebné předpoklady k vykonání zkoušek na ÚCL pro získání ATPL(A).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je téměř výhradně audiovizuální a vyžaduje přítomnost na přednáškách a cvičení. Zameškané hodiny je ve velmi omezeném rozsahu možno nahradit konsultacemi s vyučujícím nebo řízeným samostudiem pod vedením vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-PRP , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - cíle a úkoly letecké navigace. Galaxie, Sluneční soustava. Slunce a Země.
2. Čas. Směry a úhly. Vzdálenosti.
3. Magnetismus Země. Letecké kompasy s přímou a s nepřímou indikací.
4. Mapy (topografické, mapy letových tratí a letišť, hlavní druhy leteckých map).
5. Druhy mapových projekcí – Mercatorova zobrazení
6. Druhy mapových projekcí – polární stereografická projekce. Gridové mapy.
7. Druhy mapových projekcí – Lambertova projekce.
8. Zakreslování letových tratí do map různých projekcí.
9. Navigace výpočtem.
10. Tlaková navigace.
11. Struktura FMS.
12. Struktura a funkce INS/IRS.
13. Záloha - příprava na zápočet.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Galaxie a Sluneční soustava. Čas. Směry/úhly. Vzdálenosti. Magnetismus Země.
2. Možnosti využívání magnetismu Země v navigaci. Magnetismus a letadlo.
3. Palubní magnetické kompasy s přímou a nepřímou indikací.
4. Navigace podle topografické mapy.
5. Mercatorovy projekce.
6. Polární stereografická projekce. Gridové mapy.
7. Lambertova projekce.
8. Cvičení - výpočet směrů letových tratí.
9. Navigace výpočtem - trojúhelník rychlostí.
10.Navigace za letu - postupy řešení typických úloh.
11.FMS - příprava k letu.
12.INS/IRS - provozní vlastnosti.
13.Zápočet - test.

eLearning