Detail předmětu

Konstrukce a systémy letadel II

FSI-DKSAk. rok: 2020/2021

Systémy přetlakování, diagramy přetlakování kabin, nouzové postupy. Systémy odmrazování, ohrožené plochy, druhy námrazy, signalizace a způsoby odstranění námrazy. Palivové systémy, přečerpávání paliva, signalizace množství paliva.
Rozvod elektrického proudu v letadle, elektrické obvody, druhy, činnost, pojistky. Zdroje elektrického proudu, baterie, druhy, provoz, rizika. Generátory stejnosměrného proudu, princip činnosti, regulace a ochrana, startér-generátor. Generátory střídavého proudu, požadavky, činnost, konstrukce, pohon konstantních otáček. Transformátory, měniče, usměrňovací jednotky, funkce, druhy. Motory stejnosměrné, asynchronní, synchronní, regulace otáček a výkonu. Rozvod elektrického proudu, sběrnice, signální tabla.
Polovodičová technika v letadle, rezistory, logické obvody, využití v přepínacích obvodech a diagnostice letadlových soustav. Protipožární systémy, aktivní a pasivní ochrana, indikátory kouře a požáru. Kyslíkové vybavení letounu, vyvíječe kyslíku, nouzové vybavení v letounu, nouzové východy, evakuační skluzy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají vědomosti a základní znalosti z oblasti palivových , protipožárních a kyslíkových soustav letadel. Dále získají vědomosti o zdrojích elektrického proudu a rozvodu elektrické energie používaných v letadlech.

Prerekvizity

Základní znalosti z matematiky, derivování, integrování. Základy proudění, rovnice kontinuity, 1. zákon termodynamiky. Základní znalosti z elektrotechniky, rezistor, cívka, kondensátor.

Doporučená nebo povinná literatura

Kulčák a kol: Učební texty ATPL(A) Všeobecné znalosti letounů 1. díl, CERM, Brno 2002 (CS)
Jeppesen: Aircraft general knowledge 1 - Aircraft and Systems, Oxford Aviation Services Limited, 2001 (EN)
Jeppesen: Aircraft general knowledge 2 - Electrics and Electronics, Oxford Aviation Services Limited, 2001 (EN)
Jeppesen: Aircraft general knowledge 3 - Powerplant, Oxford Aviation Services Limited, 2001 (EN)
AVIATIONEXAM, JAA/EASA-FCL Test Prep, 021Airframe, Systems, Engines & Electrics, 2012 (EN)
Kyncl, L., Gruber, J.: Letadlové elektrické stroje, VA Brno, 1998
Aviationexam: Systems, Powerplant & Electrics, International Wings, 2006
Třetina, K.: Letadlové instalace I. a II. díl VA Brno, 1985
Předpisy JAR 23, JAR 25

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu je podmíněno účastí 80% ve cvičení a správným vypracováním a odevzdáním domácích prací. Zkouška je písemná a ústní. Písemná část požaduje řešit tři příklady, v ústní části zkoušky odpovídá na dvě otázky náhodně studentem vytažené.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je rozšířit znalosti získané v kurzu Konstrukce a systémy letadel I o palivové, protipožární, kyslíkové letadel včetně znalostí o zdrojích a rozvodu elektrické energie v letadle. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné absolvování leteckého výcviku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je-li účast ve výuce nižší než 80% student prokazuje, že vypracoval úkoly a doplnil výuku kdy chyběl. Zameškané hodiny je možné v omezeném rozsahu nahradit konzultacemi s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-PRP , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Systémy přetlakování, požadavky, diagramy přetlakování kabin.
2. Systémy odmrazování,způsoby odstranění námrazy.
3. Palivové systémy, rozmístění a přečerpávání paliva.
4. Rozvod elektrické energie v letadle.
5. Zdroje elektrického proudu, baterie.
6. Generátory stejnosměrného proudu, startér-generátor.
7. Generátory střídavého proudu, pohon konstantních otáček.
8. Transformátory, měniče, usměrňovací jednotky.
9. Motory stejnosměrné, asynchronní, synchronní, regulace otáček a výkonu.
10. Rozvod proudu, sběrnice, signální tabla.
11. Polovodičová technika v letadle, logické obvody.
12. Protipožární systémy, indikátory kouře a požáru.
13. Kyslíkové vybavení letounu, nouzové vybavení v letounu.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Prohlídka katalogů, video.
2. Ukázka konstrukce jednotlivých částí draku letounu.
3. Ukázka konstrukce leteckých hydraulických a pneumatických prvků.
4. Požadavky kladené na systémy klimatizace.
5. Měření charakteristik hydrogenerátoru.
6. Dynamické vlastnosti hydraulických servomechanismů řízení.
7. Veličiny elektrického přenosu energie.
8. Výpočet stejnosměrné sítě.
9. Parametry střídavé sítě letadla.
10. Ukázka prvků elektrické soustavy letadla.
11. Ukázka systémů přečerpávání paliva.
12. Podmínky vzniku námrazy.
13. Možnosti počítačového modelování vlastností generátoru.

eLearning