Detail předmětu

Projekt – Pozemní stavitelství (S)

FAST-BHA010Ak. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je vypracování vybrané části projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení podle příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace bude vypracována pro zadaný jednoduchý částečně nebo plně podsklepený objekt definovaný vedoucím cvičení (např. rodinný dům, rodinný dům s provozovnou, bytový dům atp.). V rámci předmětu student musí prokázat schopnost syntézy informací získaných v předcházejících předmětech pozemního stavitelství po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické a grafické podle platných norem. Současně by měl prokázat i znalost informací získaných v odborných předmětech zabývajících se návrhem nosných konstrukčních prvků řešeného objektu. Aplikací dílčích informací a znalostí o stavebních prvcích a konstrukcích se student naučí a zvládne návaznosti procesu projektování, a vypracuje část kompletní dokumentace řešeného objektu. Tímto postupem je student připravován na samostatnou práci a vytváří si návod, postupy a návyky, které následně využije při zpracování bakalářské práce. Výstupem jsou dílčí části projektové dokumentace ve formě textů zpráv a výkresové dokumentace.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Schopnost navrhovat jednoduché objekty po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické a grafické podle platných norem.
Přílohy seřazené ve složce: Technická zpráva, Situace 1:200; půdorysy všech podlaží 1:100; Příčné řezy 1:100 celým objektem (případně schodištěm a tvarem zastřešení - rozhodne vyučující); Pohledy 1:100

Prerekvizity

Předpokládá se, že student má na začátku předmětu znalosti z předmětu BH001 Pozemní stavitelství 1, BH052 Pozemní stavitelství 2, BH003 Pozemní stavitelství 3, BH004 Pozemní stavitelství 4, BH007 Nauka o budovách 1, BH051 Počítačová grafika a BH057 Akustika a denní osvětlení. Současně se předpokládá doplnění a aplikace znalostí ze souběžně vyučovaného předmětu BH011 Požární bezpečnost staveb a znalost základů konstruktivní geometrie, stavební mechaniky, statiky stavebních konstrukcí, pružnosti a pevnosti, mechaniky zemin, zakládání staveb a navrhování betonových, kovových a dřevěných konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Student má v rámci tohoto předmětu aplikovat znalosti z předmětu BH02 Nauka o pozemních stavbách, z předmětů BH52, BH03, BH05, t.j. Pozemní stavitelství I, II a III. Má prokázat schopnost navrhnout projekt jednoduché budovy a správně jej vyřešit po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické a grafické podle platných norem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor