Detail předmětu

Požární bezpečnost při provozu objektu

FAST-NHA063Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí studenta z oblasti požární bezpečnosti staveb – zejména ve vztahu k  provozu, správě a údržbě budov. Student se v předmětu seznámí s problematikou požární bezpečnosti výrobních objektů, objektů skladů a hromadných garáží, přičemž se předpokládají znalosti studenta z oblasti požární bezpečnosti nevýrobních objektů. Studenti dále získají přehled o povinnostech právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany, seznámí se s požární dokumentací budov (evakuační plány, poplachové směrnice, apod.) a s členěním provozovaných činností podle požárního nebezpečí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Základní znalosti z problematiky posuzování požární bezpečnosti nevýrobních objektů, především budov bytových a občanských. Znalosti z oblasti navrhování pozemních staveb, zejména svislé a vodorovné nosné konstrukce, obvodové pláště, schodiště, zastřešení, nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy a úpravy povrchů. Základní znalosti stavebních materiálů a jejich používání ve stavebních konstrukcích.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Postup návrhu a posouzení požární bezpečnosti výrobních objektů. Rozdíly v posuzování výrobních a nevýrobních
objektů.
2. Určení požárního rizika pro výrobní objekty. Únikové cesty u výrobních objektů – druhy, počty, dimenzování,
3. Odstupové vzdálenosti u výrobních objektů, odstupy od otevřených skladů. Stavebně technická zařízení. Zařízení
pro protipožární zásah.
4. Posuzování požární bezpečnosti garáží – specifické požadavky na hromadné garáže a systémy zakladačových garáží.
5. Požární bezpečnost objektů skladů.
6. Požární bezpečnost objektů a prostorů s výskytem hořlavých kapalin.
7. Posuzování požární bezpečnosti objektů pro zemědělskou výrobu.
8. Povinnosti fyzických osob, povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany.
9. Náhrady škod u fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany, postihy.
10. Požární dokumentace (evakuační plány, poplachové směrnice, apod.).
11. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí, požárně - bezpečnostní zařízení.
12. Odborná způsobilost, školení zaměstnanců, práva a povinnosti při provozování činností na úseku požární ochrany.
13. Exkurze, přednáška odborné firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor