Detail předmětu

Výzkumné metody v řízení

FP-RvmrKAk. rok: 2020/2021

Studenti budou seznámeni cestou přednášek s metodologií výzkumné práce. Studenti si vyberou konkrétní výzkumný problém a v praxi provedou primární šetření. Po zpracování výzkumných výsledků do projektu, tento výzkumný projekt obhájí cestou prezentace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí aplikovat výzkumné metody v praxi a uplatnit je v diplomové práci.

Prerekvizity

Studenti musí znát povést rešerše literatury.

Literatura

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2005. ISBN: 978-80-246-0139-7. (CS)
FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy. Vývoj, současnost a perspektivy. Praha: Academia. 2005. ISBN 80-200-1304-0. (CS)
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367-485-4. (CS)
Doporučená literatura: BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozš. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol České republiky, 2008-12-22 [cit. 2010-02-06]. 60 s. Dostupné na www:. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnocení ve třech částech:
1. Hodnocení projektu výzkumu - podmínka pro udělení zápočtu.
2. Vykonání testu - podmínka pro ukončení předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Věda a výzkum, jejich význam a funkce v řízení. Metodologie výzkumu v řízení.
2. Základy výzkumné práce v řízení. Výzkumné téma, idea, výzkumný problém a jeho formulace. Formulace hypotéz.
3.Etapy výzkumné činnosti. Plán výzkumu. Problematika výzkumného souboru.
4. Výzkumné metody a techniky v řízení, jejich třídění. Studium dokumentů jako výzkumná metoda. Kvantitativní a kvalitativní analýza dat.
5. Metoda pozorování v řízení. Druhy, charakteristiky, užití.
6. Metoda dotazování v řízení, její charakteristika, užití.
7. Metody experimentální v řízení. Druhy experimentu, realizace, vyhodnocování.
8. Metody měření (škálování, testy) v řízení.
9.Kvalitativně orientovaný výzkum,
10. Zpracování výzkumné zprávy.
11. Prezentace výzkumných výsledků.
12. Etika ve výzkumné práci.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty aplikovat výzkumné metody v praxi. Druhým cílem je využít provedený výzkum v diplomové práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti vypracují požadované seminární práce. Znalosti budou kontrolovány závěrečným testem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor